Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa artykułów na potrzeby zajęć teatralnych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności

Data publikacji: 14.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-03-2018

Numer ogłoszenia

1096155

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy składać osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Stare Czarnowo
ul. Św. Floriana 10
74-106 Stare Czarnowo
pok. 13 - Sekretariat
do dnia 22 marca 2018 r. do godziny 09:00. Decyduje data wpływu do urzędu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Jendrzejczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

914857051

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów na potrzeby zajęć teatralnych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: gryfiński Miejscowość: Miejscowość: Kołbacz, gmina Stare Czarnowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja założeń programu "Akademia Aktywności"

Przedmiot zamówienia

Dostawa artykułów na potrzeby zajęć teatralnych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, według załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy;
Dostawa elementów przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie umowy cywilnoprawnej w dniu wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

22000000-0

Nazwa kodu CPV

Druki i produkty podobne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

19200000-8 Tkaniny włókiennicze i podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) cena - 80% (80 pkt). W tym kryterium oferta może uzyskać max 80 pkt.
Oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty konieczne do poniesienia związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT lub składkami pracodawcy i pracownika od wynagrodzeń - tzw. „brutto brutto” oraz pozostałe koszty związane z wykonaniem zamówienia.
2) termin dostawy - 20% (20 pkt). W tym kryterium oferta może uzyskać max 20 pkt.
Punktacja ofert odbędzie się w sposób następujący:
dostawa w terminie od 11 dni do 14 dni – 5 pkt
dostawa w terminie od 7 dni do 10 dni – 10 pkt
dostawa w terminie od 9 dni do 6 dni – 15 pkt
dostawa w terminie do 5 dni – 20 pkt

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA STARE CZARNOWO

Adres

św. Floriana 10

74-106 Stare Czarnowo

zachodniopomorskie , gryfiński

Numer telefonu

91 485 70 20

Fax

91 485 70 60

NIP

8581733428

Tytuł projektu

Akademia aktywności

Numer projektu

RPZP.08.03.00-32-K023/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający unieważnił zapytanie ofertowe w całości, ponieważ kwota na jaką opiewała oferta jedynego Wykonawcy, który złożył ofertę, przewyższała środki przeznaczone na realizację zadania.
Liczba wyświetleń: 338