Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „ Czym skorupka za młodu-uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje” z podziałem na 2 zadania

Data publikacji: 14.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-03-2018

Numer ogłoszenia

1096129

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego do dnia 23.03.2018 r. do godz. 15.00:
-osobiście do sekretariatu PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska, ul. Kwiatowa 17A ,87-640 Czernikowo
-drogą pocztową na adres: PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska, ul. Kwiatowa 17A ,87-640 Czernikowo; decyduje data wpływu na dziennik podawczy ;
-drogą e-mailową na adres: e-mail:omega_sekretariat@op.pl
-faxem na nr 0-54 288-92-04, z dopiskiem „Oferta na dostawę pomocy dydaktycznych”.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

omega_sekretariat@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maria Wyborska, tel. 600-236-442 Małgorzata Wojciechowska, tel. 510-191-931

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600-236-442

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „ Czym skorupka za młodu-uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje” współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- RPKP.10.02.02, nr projektu:RPKP.10.02.02-04-0071/16 w którym Wnioskodawcą jest PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska a Partnerem Gmina Miasto Włocławek, z podziałem na 2 zadania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Włocławek Miejscowość: Włocławek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych do 8 włocławskich szkół, na potrzeby projektu pn. „ Czym skorupka za młodu-uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „ Czym skorupka za młodu-uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje” współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- RPKP.10.02.02, nr projektu:RPKP.10.02.02-04-0071/16 w którym Wnioskodawcą jest PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska a Partnerem Gmina Miasto Włocławek, z podziałem na 2 zadania.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do publikowanego ogłoszenia.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Do dnia 16.04.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Całkowita cena oferty brutto”- C;
2) „Czas dostawy - P;
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium Waga (%) Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
Całkowita cena oferty brutto 70 % 70 C= cena najtańszej oferty, cena badanej oferty x 70 pkt
Czas dostawy 30 % 30
16 kwietnia 2018 roku- 0 pkt
13 kwietnia 2018 roku- 15 pkt
12 kwietnia 2018 roku- 30 pkt

Razem 100 % 100 ------------------------------------------

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + P
gdzie:
L- całkowita liczba punktów,
C- punkty uzyskane w kryterium „Całkowita cena oferty brutto”
P- punkty uzyskane w kryterium „Czas dostawy”
4. Ocena punktowa w kryterium „Całkowita cena oferty brutto” dokonana zostanie na podstawie całkowitej ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyższej.
5. Ocena punktowa w kryterium „Czas dostawy” dokonana zostanie według zasad opisanych w tabeli powyżej na podstawie terminu realizacji wskazanego przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym
6. Wskazanie w ofercie czasu dostawy wcześniejszego niż 12 kwietnia 2018 roku spowoduje przyjęcie do oceny ofert, wartości 12 kwietnia 2018 roku a do umowy wartości wynikającej
z treści oferty.
7. Wskazanie w ofercie czasu dostawy dłuższego niż 16 kwietnia 2018 roku spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PANACEUM-OMEGA MARIA JOLANTA WYBORSKA

Adres

Zboińskiego 28

87-620 Kikół

kujawsko-pomorskie , lipnowski

Numer telefonu

600236442

Fax

542889204

NIP

8930006573

Tytuł projektu

Czym skorupka za młodu - uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje

Numer projektu

RPKP.10.02.02-04-0071/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Educarium” Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz, data wpłynięcia oferty 23.03.2018 r. godz. 8,36, cena oferty:
Zadanie 1- cena 95 992,00 zł brutto,
Zadanie 2- cena 45 400,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 310