Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup materiałów laboratoryjnych

Data publikacji: 14.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-03-2018

Numer ogłoszenia

1096108

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zakład Chemiczny "Silikony Polskie" Sp. z o.o.
37-310 Nowa Sarzyna ul. Chemików 1
Składanie ofert drogą e-mailową

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

transport@silikony.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kazimierz Słomiany

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606252449

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup materiałów laboratoryjnych do realizacji badań w projekcie "Nowa Generacja nanokompozytów typu LSR o podwyższonej odporności mikrobiologicznej z zastosowaniem polimerów winylo i wodorofunkcyjnych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: leżajski Miejscowość: Nowa Sarzyna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup sprzętu laboratoryjnego do wykonywania analiz.

Przedmiot zamówienia

1. Wytrząsarka z cyfrowym (LED) o parametrach: ruch orbitalny 19 mm , zakres prędkości : 15-500 obr/min , zegar od 1 sekundy do
160 godzin , alarm dżwiękowy , czujnik obciążenia/przeciążenia , funkcja zmiany prędkości ,sterowanie mikroprocesowe , system
wytrząsania Accu-Drive, wymiary: (dl.szer.wys) 41x36x15cm , maksymalne obciążenie 16 kg. z platformą uniwersalną ( tacą) o
wym. 33 x28cm ze stali nierdzewnej z możliwością mocowania uchwytów (koszyków). - 1 szt.
2. Uchwyt na kolby Erlenmayera 500 ml - 6 szt.
3. Uchwyt na kolby Erlenmayera 125 ml - 10 szt.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa jednorazowa do 14 dni od daty zamówienia.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą mimo złożenia przez niego najlepszej oferty
spośród wszystkich ofert , nawet jeśli oferta spełnia kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu.
2. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane , zakończone bez dokonania wyboru wykonawcy a także unieważnione
zarówno przed jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
3. Kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w
przypadku , gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
5. Zamawiający nie dopuszcza procedury odwoławczej od decyzji podjętej przez zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Deklarowany termin dostawy - 30 pkt. (30%)
najkrótszy deklarowany termin zbadanych ofert
C= ----------------------------------------------------------------------- x 30 pkt.
termin dostawy oferty badanej
2. Cena za dostarczony towar - 70 pkt.(70%)
najniższa cena netto z badanych ofert
C= --------------------------------------------------------------------- x 70 pkt.
cena netto badanej oferty

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktów interesów , zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Chemików 1

37-310 Nowa Sarzyna

podkarpackie , leżajski

Numer telefonu

667802328

NIP

8161528555

Tytuł projektu

Nowa generacja nanokompozytów silikonowych typu LSR o podwyższonej odporności mikrobiologicznej, z zastosowaniem polimerów winylo i wodoro funkcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0624/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Merck Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 142 B , 02-305 Warszawa , 2018.03.21 , cena 7 212,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 264