Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja wyjazdu na Targi SIAL PARIS w Paryżu we Francji w terminie od 20 do 26 października 2018 roku.

Data publikacji: 14.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-03-2018

Numer ogłoszenia

1096084

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
„Orzech” Sp. z o.o.
ul. Rzeszowska 7
36-100 Kolbuszowa
Oferta

Dotyczy: Organizacja wyjazdu na Targi SIAL PARIS w Paryżu we Francji w terminie od 20 do 26 października 2018 roku.


Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 8/2018

Nie otwierać przed dniem 22 marca 2018 r. do godz. 12.004. Prosi się by wszystkie kartki oferty (łącznie z załącznikami) były zszyte, a wszystkie strony ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
6. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania.
9. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

10. Oferta musi zawierać następujące elementy:

a) Prawidłowo wypełniony Wzór Formularza oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
b) Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
c) Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, (jeżeli jest konieczne).
e) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

11. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
ul. Rzeszowska 7, 36-100 Kolbuszowa, w Sekretariacie, do dnia 22 marca 2018 r. do godz. 12.00
12. Oferta złożona po terminie określonym w pkt. 11 zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
13. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed upływem terminu do składania ofert.
14. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana" lub „wycofanie".
15. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami punktu 13.
16. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22 marca 2018 r. godz. 12.15
17. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.pl,

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mirosława Skiba

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609229051

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot Zamówienia Organizacja wyjazdu na Targi SIAL PARIS w Paryżu we Francji w terminie od 20 do 26 października 2018 roku.

Organizacja wyjazdu na Targi SIAL PARIS w Paryżu we Francji w terminie od 20 do 26 października 2018 roku.
Wykonawca zobowiązuje się do :

o Organizacji stoiska wystawowego, w tym wynajem powierzchni wystawienniczej 6m2 z zabudową standardową na targach SIAL PARIS o minimalnej dostępnej powierzchni zapewniającej umiejscowienie oczekiwanych elementów zabudowy stoiska wystawowego, które zostały opisane przez Zamawiającego w dolnej części zapytania ofertowego, z uwzględnieniem obligatoryjnych dla wystawców opłat ( opłaty rejestracyjne, wpisowe, wpis do katalogu wystawców, zapewnienie wejściówki na targi dla minimum jednego przedstawiciela firmy, montaż, demontaż oraz obsługa techniczna stoiska w zakresie podłączenia mediów i panelu marki polskiej gospodarki). Stoisko zlokalizowane obok innych polskich firm.
Zabudowa stoiska powinna zawierać co najmniej :
 Oznakowanie stoiska –zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie: http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/
 wpis do katalogu
 magazyn z zapleczem technicznym
 dostęp do wyposażenia: lada, hoker, witryna, stojak na broszury, stolik z krzesłami
 dostęp do mediów (elektryczność)
 oznakowanie nazwą i logotypem przedsiębiorcy
 zapewnienie wejściówek na targi minimalnie 1 szt.
 wsparcie tłumacza na targach w języku francuskim
 wsparcie hostessy w serwisie kawowym
 usługa store-check (objazd po miejscowych sieciach handlowych)
 stoisko obok innych polskich firm
 opłata rejestracyjna
 opłata polisy ubezpieczeniowej

Organizacja wyjazdu na Targi SIAL PARIS Spedycja/Transport
Wykonawca zapewni:

Spedycję/Transport materiałów informacyjno-promocyjnych oraz partii produktów Zamawiającego przeznaczonej do degustacji na targach, oraz innych materiałów niezbędnych do zabudowy stoiska na targi – do 15 kg – na trasie od wskazanego przez Wykonawcę zbiorczego magazynu firmy spedycyjnej na terenie kraju do Paryża oraz z Paryża do wskazanego przez Wykonawcę zbiorczego magazynu firmy spedycyjnej na terenie kraju.


Organizacja wyjazdu na Targi SIAL PARIS - Usługi dodatkowe
Wykonawca zapewni:
 objazd po miejscowych sieciach handlowych ( usługa store-check)
 transport lokalny na teren targów i do hotelu


Kody CPV:

60161000-4 - Usługi w zakresie transportu paczek
79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
79540000-1 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych
79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Francja Miejscowość: Paryż

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest związane z uczestnictwem Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego „Orzech” Sp. z o.o.
w Międzynarodowej Wystawie/Targach SIAL PARIS, odbywających się w terminie od 21 do 25 października 2018 roku w Paryżu w Parc des Expositions de Villepinte, ZAC Paris Nord 2, 93420 Villepinte, Francja.

Targi SIAL PARIS to istotne wydarzenie w kalendarzu marek z branży spożywczej, stanowiące wyjątkową platformę dla pozyskania kontrahentów, a także wzmocnienia pozycji firm na globalnym rynku. Potencjał targów SIAL PARIS dostrzega coraz więcej firm z rodzimego rynku, stawiając na ekspansję dynamiczny rozwój na rynkach zagranicznych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot Zamówienia Organizacja wyjazdu na Targi SIAL PARIS w Paryżu we Francji w terminie od 20 do 26 października 2018 roku.

Organizacja wyjazdu na Targi SIAL PARIS w Paryżu we Francji w terminie od 20 do 26 października 2018 roku.
Wykonawca zobowiązuje się do :

- Organizacji stoiska wystawowego, w tym wynajem powierzchni wystawienniczej 6m2 z zabudową standardową na targach SIAL PARIS o minimalnej dostępnej powierzchni zapewniającej umiejscowienie oczekiwanych elementów zabudowy stoiska wystawowego, które zostały opisane przez Zamawiającego w dolnej części zapytania ofertowego, z uwzględnieniem obligatoryjnych dla wystawców opłat ( opłaty rejestracyjne, wpisowe, wpis do katalogu wystawców, zapewnienie wejściówki na targi dla minimum jednego przedstawiciela firmy, montaż, demontaż oraz obsługa techniczna stoiska w zakresie podłączenia mediów i panelu marki polskiej gospodarki). Stoisko zlokalizowane obok innych polskich firm.
Zabudowa stoiska powinna zawierać co najmniej :
Oznakowanie stoiska –zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie: http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/
 wpis do katalogu
 magazyn z zapleczem technicznym
 dostęp do wyposażenia: lada, hoker, witryna, stojak na broszury, stolik z krzesłami
 dostęp do mediów (elektryczność)
 oznakowanie nazwą i logotypem przedsiębiorcy
 zapewnienie wejściówek na targi minimalnie 1 szt.
 wsparcie tłumacza na targach w języku francuskim
 wsparcie hostessy w serwisie kawowym
 usługa store-check (objazd po miejscowych sieciach handlowych)
 stoisko obok innych polskich firm
 opłata rejestracyjna
 opłata polisy ubezpieczeniowej

- Organizacja wyjazdu na Targi SIAL PARIS Spedycja/Transport
Wykonawca zapewni:

- Spedycję/Transport materiałów informacyjno-promocyjnych oraz partii produktów Zamawiającego przeznaczonej do degustacji na targach, oraz innych materiałów niezbędnych do zabudowy stoiska na targi – do 15 kg – na trasie od wskazanego przez Wykonawcę zbiorczego magazynu firmy spedycyjnej na terenie kraju do Paryża oraz z Paryża do wskazanego przez Wykonawcę zbiorczego magazynu firmy spedycyjnej na terenie kraju.

- Organizacja wyjazdu na Targi SIAL PARIS - Usługi dodatkowe
Wykonawca zapewni:
 objazd po miejscowych sieciach handlowych ( usługa store-check)
 transport lokalny na teren targów i do hotelu

Kody CPV:

60161000-4 - Usługi w zakresie transportu paczek
79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
79540000-1 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych
79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Kod CPV

79950000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od 20 do 26 październik 2018 roku, Paryż, Francja.
Adres targów: Parc des Expositions de Villepinte, ZAC Paris Nord 2, 93420 Villepinte, Francja.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Warunki zmiany umowy

1. Warunki zmiany umowy:
a) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
b) Dopuszczalne będą zmiany umowy, wynikające w szczególności zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
c) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
d) zmiany umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym PARP o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.3.3 Wsparcie MŚP promocji marek produktowych – GO TO BRAND w tym zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego lub analogicznego;
e) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
f) Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w targach lub działania siły wyższej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów.

Sposób oceny:
Kryterium A. Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena brutto) = 90 pkt.
Kryterium B. Usługa dodatkowa – udział w rozmowach b2b = 10 pkt.

Kryterium oceny Punktacja i waga Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.
Kryterium A Cena Punktacja
do 90 pkt.
Waga 90 % Zamawiający oczekuje od Oferenta przedstawienia oferty na przedmiot zamówienia określony w pkt.4 - Organizacja wyjazdu na Targi SIAL PARIS w Paryżu we Francji w terminie od 20 do 26 października 2018 roku.

Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

Oferent podający najniższą cenę uzyska największą liczbę punktów
w niniejszym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 90.

K cena - Kryterium cena = (C min /C bof) x 90
C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 90 punktów

Kryterium B
Usługa dodatkowa – udział w rozmowach b2b Punktacja
do 10 pkt.
Waga 10 % Usługa dodatkowa – udział w rozmowach b2b

Deklarujemy udział w rozmowach b2b – 10 pkt.

Oferent, który nie zadeklaruje udziału w rozmowach b2b – 0 pkt.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów: stanowiącą sumę kryteriów A +B i mieści się w budżecie, jaki Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, składa Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o szczegółową analizę oświadczenia Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Beneficjentem) (Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego).
W sytuacji wystąpienia powiązania o którym mowa w pkt. 10 Zapytania Ofertowego Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy:
1) nie wykażą braku podstaw wykluczenia
2) są powiązani kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "ORZECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Rzeszowska 7

36-100 Kolbuszowa

podkarpackie , kolbuszowski

Numer telefonu

+48 17 2274783

Fax

+48 17 2274784

NIP

8141062734

Tytuł projektu

Ekspansja eksportowa gamy produktowej firmy "ORZECH" szansą szerszej promocji własnej marki

Numer projektu

POIR.03.03.03-18-0018/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 715