Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa Budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego

Data publikacji: 13.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-03-2018

Numer ogłoszenia

1096033

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 22-03-2018 wpłynęło zapytanie do przetargu na Budowę Budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego
Pytania i odpowiedzi znajdują się w załączniku pn. "Odpowiedź na pytania z dnia 22-03-2018"

W dniu 26-03-2018 wpłynęło zapytanie do przetargu na Budowę Budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego
Pytania i odpowiedzi znajdują się w załączniku pn. "Odpowiedź na pytania z dnia 26-03-2018"

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę (na wzorze z Załącznika 1) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną na adres CAD-MECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wałbrzyska 26, 52-314 Wrocław, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: zapytania@cadmech.pl, ofertę można również dostarczyć osobiście na adres Spółki w godzinach 8.00 – 16.30 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania@cadmech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Wieczorkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 797 52 83

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – projekt budowlany - znajduje się w Załączniku do niniejszego zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Dąbrówka Wielka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie budowy budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego wg przygotowanego projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – projekt budowlany - znajduje się w Załączniku do niniejszego zapytania.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zadania: 04.2018 – 12.2018, w tym:
- zakończenie wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych do 31.12.2018
- uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu do dnia 31.12.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie dla realizacji przedmiotu zamówienia,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, jako Wykonawca jedną inwestycję odpowiadającą swoim rodzajem i wartością ofertową inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą wykaz robót (Załącznik nr 6).

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji, jakie zostaną im powierzone przy realizacji niniejszego zamówienia, tj:
- co najmniej jedną osobą posiadającą przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich prac oraz wykaz wykonanych robót zgodnie z Załącznikiem nr 6.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
- potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną nie mniej niż 3 000 000,00 zł.
- Wykonawca wybrany w niniejszym zapytaniu do realizacji zamówienia będzie zobowiązany dostarczyć w dniu podpisania umowy aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego potwierdzające brak zadłużenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
- Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony we własnym zakresie przez składającego ofertę.
- Wykaz robót stanowiący Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
- Oświadczenie o spełnieniu wymagań do realizacji zamówienia: posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia dla realizacji przedmiotu zamówienia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne” - art. 22 ust. 1 oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1-2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164) - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- Polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena 70%
Termin wykonania 20%
Gwarancja 10%

Kryterium cena obliczana jest wg wzoru:

A= (Cmin/Cn) x 70 [%]

gdzie: Cmin – cena najniższa, Cn – cena z badanej oferty

Kryterium - termin realizacji:

- Wskazany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż termin określony w punkcie IV przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia.

Skrócenie terminu realizacji
B= (Tmin/Tn) x 20 [%]
gdzie: Tmin – najkrótszy termin realizacji, Tn – termin z badanej oferty

Kryterium – gwarancja

- Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na roboty budowlane lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
- Maksymalny okres gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.

G = (Gn/Gmax) x 10 [%]

gdzie: Gn - okres gwarancji zaproponowany w ofercie ocenianej spośród ważnych ofert
Gmax - najdłuższy okres gwarancji zaproponowany spośród ważnych ofert

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy oferent pominie jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną.
Spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta o największej łącznej wartości punktów oferty A+B+C

Wykluczenia

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CAD-MECH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wałbrzyska 26

52-314 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

695 140 040

Fax

71 797 52 83

NIP

8992540524

Tytuł projektu

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego zaawansowanych proekologicznych rozwiązań termomechanicznych

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0071/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Vartex Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
Oferta wpłynęła w dniu 27.03.2018
Liczba wyświetleń: 778