Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór usługi transportowej, wynajem autokaru/busa wraz z kierowcą i przewóz uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce wraz z opiekunami – 28 osób, do Lublinia w dniu 29 maja 2018 na trasie Żółkiewka – Lublin – Żółkiewka w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Data publikacji: 13.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-03-2018

Numer ogłoszenia

1096026

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. osobiście - w sekretariacie Zamawiającego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka w dni robocze w godzinach pracy, 730-1500. w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/5/2018/EZU”,
2. za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka (decyduje data wpływu do Zamawiającego), w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/5/2018/EZU” do godz. 1500,
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Różyło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691546745

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór usługi transportowej, wynajem autokaru/busa wraz z kierowcą i przewóz uczniów wraz z opiekunami – 28 osób, do Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w dniu 29 maja 2018 na trasie Żółkiewka – Lublin – Żółkiewka w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Poprzez usługę transportową Zamawiający rozumie spełnienie łącznie trzech poniższych punktów:
1. Podstawienie środka transportu w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 7.30 przed budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, adres: Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka, powiat Krasnostawski, woj. Lubelskie. Przewóz uczestników na do Lublina na miejsce postoju (parking w okolicach Zamku ) ok. godziny 8.40.
2. Postój na parkingu do godziny 17.00.
3. Wyjazd z Lublina około godz. 17.00, powrót do Żółkiewki na godzinę ok. 1810.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Żółkiewka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór usługi transportowej, wynajem autokaru/busa wraz z kierowcą i przewóz uczniów wraz z opiekunami – 28 osób, do Lublinia w dniu 29 maja 2018 na trasie Żółkiewka – Lublin – Żółkiewka w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Przedmiot zamówienia

Poprzez usługę transportową Zamawiający rozumie spełnienie łącznie trzech poniższych punktów:
1. Podstawienie środka transportu w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 7.30 przed budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, adres: Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka, powiat Krasnostawski, woj. Lubelskie. Przewóz uczestników na do Lublina na miejsce postoju (parking w okolicach Zamku ) ok. godziny 840.
2. Postój na wyznaczonym parkingu do godziny 1700.
3. Wyjazd z Lublina około godz. 17.00, powrót do Żółkiewki na godzinę ok. 1810.

Kod CPV

60172000-4

Nazwa kodu CPV

Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Podstawienie środka transportu w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 7.30 przed budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, adres: Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka, powiat Krasnostawski, woj. Lubelskie. Przewóz uczestników na do Lublina na miejsce postoju (parking w okolicach Zamku ) ok. godziny 840.
2. Postój na wyznaczonym parkingu do godziny 1700.
3. Wyjazd z Lublina około godz. 17.00, powrót do Żółkiewki na godzinę ok. 1810

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta każdego Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie następnie oceniona wg następującego kryterium:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium P1
Cena brutto usługi 100% 100 pkt.

P1 - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę

gdzie:
CN - najniższa zaoferowana Cena
COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej.


2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zdobędzie największą ilość punktów.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
4. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę w której wykonawca wykazał pojazd o większym standardzie.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający poinformuje Oferentów o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie szkoły: http://www.zspzolkiewka.pl/data/public/dokumenty/projekt12.4/przetargi.html .
7. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
9. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Wykluczenia

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1. Treść oferty będzie niezgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. Zostanie złożona po terminie składania ofert.
4. Będzie zawierała rażąco niską cenę.
5. Będzie niekompletna np. brak załączników.
6. Zostanie złożona przez Oferenta powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, lub nie będzie zawierała informacji o w/w powiązaniu.
7. Podmiot składający ofertę nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCE/TECHNIKUM

Adres

22-335 Żółkiewka-Osada

lubelskie , krasnostawski

Numer telefonu

0846831681

Fax

0846831681

NIP

5641688352

Tytuł projektu

Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac

Numer projektu

RPLU.12.04.00-06-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 9. 22-400 Zamość, Tel. 846833770, NIP 922-000-86-98
data wpłynięcia: 20.03.2018 r
cena: 800,00 zł
Liczba wyświetleń: 274