Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup tokarki CNC

Data publikacji: 12.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-03-2018

Numer ogłoszenia

1095651

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce realizacji zamówienia – 20-484 Lublin, ul. Inżynierska 6B
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: KONSTAL – ZAKŁAD MECHANICZNY, Zbigniew Własiuk , ul. Inżynierska 6B, 20-484 Lublin (do godz. 18:00, 20.03.2018) , lub adres email: konstal@konstal.pl w terminie do dnia 20.03.2018.
3. Na ofercie zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej datą złożenia oferty będzie data wpływu uwidoczniona na serwerze Zamawiającego. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej oryginały przedłożonych dokumentów należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej.
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

konstal@konstal.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zbigniew Własiuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609999997

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Tokarki CNC

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie dostawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup i dostawę Tokarki CNC w ramach realizacji Zadania „Wprowadzenie innowacyjnego procesu produkcji zespołów napędowych utrzymania ruchu będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R” dla Projektu „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego procesu produkcji zespołów napędowych utrzymania ruchu będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Tokarki CNC zgodnej z opisem i na warunkach określonych w Załączniku nr 1

Kod CPV

42632000-5

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

W terminie 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy z wybranym dostawcą

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są Wykonawcy, którzy spełnią łącznie niżej wymienione warunki:
a/ prowadzą działalność w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
b/ posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, wykonali co najmniej 4 realizacje o tym samym lub zbliżonych charakterze jak zakup w ramach niniejszego postępowania, a także dysponują potencjałem technicznym i kadrowym (osobowym) niezbędnym do wykonania zamówienia (wymagane są również umiejętności kadry osobowej do przeszkolenia w języku polskim użytkowników)
c/ dostarczyli ofertę w języku polskim
d/ nie spełniają przesłanek wykluczających możliwość uczestnictwa w postępowaniu wynikających z zapytania ofertowego oraz wymienionych w punkcie VII. Wykluczenia niniejszego zapytania

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są Wykonawcy, którzy spełnią łącznie niżej wymienione warunki:
a/ prowadzą działalność w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
b/ posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, wykonali co najmniej 4 realizacje o tym samym lub zbliżonych charakterze jak zakup w ramach niniejszego postępowania, a także dysponują potencjałem technicznym i kadrowym (osobowym) niezbędnym do wykonania zamówienia (wymagane są również umiejętności kadry osobowej do przeszkolenia w języku polskim użytkowników)
c/ dostarczyli ofertę w języku polskim
d/ nie spełniają przesłanek wykluczających możliwość uczestnictwa w postępowaniu wynikających z zapytania ofertowego oraz wymienionych w punkcie VII. Wykluczenia niniejszego zapytania

Potencjał techniczny

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są Wykonawcy, którzy spełnią łącznie niżej wymienione warunki:
a/ prowadzą działalność w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
b/ posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, wykonali co najmniej 4 realizacje o tym samym lub zbliżonych charakterze jak zakup w ramach niniejszego postępowania, a także dysponują potencjałem technicznym i kadrowym (osobowym) niezbędnym do wykonania zamówienia (wymagane są również umiejętności kadry osobowej do przeszkolenia w języku polskim użytkowników)
c/ dostarczyli ofertę w języku polskim
d/ nie spełniają przesłanek wykluczających możliwość uczestnictwa w postępowaniu wynikających z zapytania ofertowego oraz wymienionych w punkcie VII. Wykluczenia niniejszego zapytania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są Wykonawcy, którzy spełnią łącznie niżej wymienione warunki:
a/ prowadzą działalność w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
b/ posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, wykonali co najmniej 4 realizacje o tym samym lub zbliżonych charakterze jak zakup w ramach niniejszego postępowania, a także dysponują potencjałem technicznym i kadrowym (osobowym) niezbędnym do wykonania zamówienia (wymagane są również umiejętności kadry osobowej do przeszkolenia w języku polskim użytkowników)
c/ dostarczyli ofertę w języku polskim
d/ nie spełniają przesłanek wykluczających możliwość uczestnictwa w postępowaniu wynikających z zapytania ofertowego oraz wymienionych w punkcie VII. Wykluczenia niniejszego zapytania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 3 – Formularz Oferty
Załącznik nr 5 – wykaz doświadczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem oferty

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W odniesieniu do Dostawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
a. Cena - cena ryczałtowa w PLN na wykonanie całego zakresu robót zgodnie z Projektem budowlanym (waga 70).
b. Okres gwarancji i serwisu na proponowane urządzenie – okres gwarancji i serwisu liczony w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru (waga 20).
c. Termin wykonania zamówienia - termin wykonania liczony w dniach od daty otwarcia ofert do dnia określonego przez oferenta w ofercie (waga 10).
2. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

a. Cena całkowita (Pc) – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia 70 pkt (waga 70) liczba punktów w ramach kryterium wyliczana będzie wg wzoru:


Cena = [najniższa cena brutto (zł) /cena brutto oferty ocenianej (zł)] x 70


b. Termin wykonania (Pt) – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia 20 pkt (waga 20) liczba punktów w ramach kryterium wyliczana wg wzoru:


Termin wykonania= [najkrótszy termin wykonania (tygodnie) / termin wykonania ocenianej oferty (tygodnie)] x 20


c. Okres gwarancji (Pg) – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia 10 pkt (waga 10) liczba punktów w ramach kryterium wyliczana wg wzoru:

Okres gwarancji= [okres gwarancji oferty ocenianej (miesiące) / najdłuższy okres gwarancji (miesiące)] x 10

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach ww. kryteriów 100 pkt.

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największa liczbę punktów obliczonych ze wzoru:

P = Pc + Pt +Pg
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego (w tym nie zostaną spełnione kryteria obligatoryjne) a oferowany przedmiot dostawy nie będzie spełniał wymaganych w zapytaniu ofertowym elementów – zadań przewidzianych do realizacji. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych i wariantowych.
5. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może poprosić Oferentów o udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
6. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy.
7. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Załączniku nr 4 Zapytanie ofertowe

Wykluczenia

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Dostawcy z udziału w postępowaniu o zamówienie, należy złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Brak dołączonego i podpisanego oświadczenia skutkuje wykluczeniem Dostawcy z postępowania o zamówienie.
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Załączniku nr 4 Zapytanie ofertowe

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KONSTAL-ZAKŁAD MECHANICZNY ZBIGNIEW WŁASIUK

Adres

Inżynierska 6B

20-484 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

609999997

Fax

Nie dotyczy

NIP

9461459008

Tytuł projektu

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego procesu produkcji zespołów napędowych utrzymania ruchu będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0190/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NTM Sp. z o.o
ul. Robotnicza 2
44-100 Gliwice
Oferta wpłynęła w dniu 14.03.2018 roku
Cena netto: 234 020,68 zł
Cena brutto: 287 845,44 zł
Liczba wyświetleń: 608