Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie egzaminów (ECCC lub równoważnych zgodnie z ramami kwalifikacji DIGCOMP) na poziomie A lub B lub C

Data publikacji: 12.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-03-2018

Numer ogłoszenia

1095353

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedłużono termin składania ofert do dnia 27.03.2018 oraz dodano ponownie załącznik – „Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami-aktualizacja”, jako obowiązujący.

Dokument oraz jego treść nie uległa zmianie, jedynie pod względem terminu składania ofert (VIII - Opis przygotowania i złożenia oferty. Pkt. 3 - Oferta musi być złożona w terminie do 27.03.2018 r. do godz. 23-59-59. Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane).

Ponowne umieszczenie Zapytania ofertowego wynika z technicznego błędu załączonych plików w dniu pierwotnego ogłoszenia zapytania ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Następnie: złożenie całości oferty (zapytanie ofertowe, załączniki i dokumenty) tj. przesłanie pocztą lub kurierem (w formie pisemnej) całości oferty na adres: TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK, ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź lub złożenie (w formie elektronicznej) całości oferty i dokumentów e-mailem na adres biuro@tag-consulting.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@tag-consulting.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Tomczyk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów (ECCC lub równoważnych zgodnie z ramami kwalifikacji DIGCOMP) na poziomie A lub B lub C potwierdzających nabycie przez uczestników projektu kompetencji DIG COMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji. Poziom certyfikacji zależeć będzie od poziomu, na jakim Uczestnicy Projektu podzieleni na grupy zajęciowe, uczestniczyć będą w kursie komputerowym i obejmie 80 Uczestników Projektu pn. „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16 z terenu województwa pomorskiego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usług polegających na przeprowadzeniu egzaminów (ECCC lub równoważnych zgodnie z ramami kwalifikacji DIGCOMP) na poziomie A lub B lub C potwierdzających nabycie przez uczestników projektu kompetencji DIG COMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji. Poziom certyfikacji zależeć będzie od poziomu, na jakim Uczestnicy Projektu podzieleni na grupy zajęciowe, uczestniczyć będą w kursie komputerowym i obejmie 80 Uczestników Projektu pn. „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16 z terenu województwa pomorskiego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów (ECCC lub równoważnych zgodnie z ramami kwalifikacji DIGCOMP) na poziomie A lub B lub C potwierdzających nabycie przez uczestników projektu kompetencji DIG COMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji. Poziom certyfikacji zależeć będzie od poziomu, na jakim Uczestnicy Projektu podzieleni na grupy zajęciowe, uczestniczyć będą w kursie komputerowym i obejmie 80 Uczestników Projektu pn. „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16 z terenu województwa pomorskiego.

Kod CPV

80533100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia komputerowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80500000-9 - Usługi szkoleniowe;
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe;
80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne.

Harmonogram realizacji zamówienia

Egzaminy zaplanowano po zakończeniu szkolenia danej grupy - w okresie kwiecień 2018 r. – czerwiec 2019 r. Szczegółowe terminy przeprowadzania egzaminów zostaną ustalone przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą w zależności od zaplanowanych harmonogramów szkoleń grup komputerowych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia oraz liczby osób na poszczególne edycje (ilość osób może ulec niewielkiej zmianie).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe 12.03.2018" / Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - aktualizacja

Wiedza i doświadczenie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe 12.03.2018" / Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - aktualizacja

Potencjał techniczny

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe 12.03.2018" / Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - aktualizacja

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe 12.03.2018" / Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - aktualizacja

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe 12.03.2018" / Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - aktualizacja

Dodatkowe warunki

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe 12.03.2018" / Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - aktualizacja

Warunki zmiany umowy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe 12.03.2018" / Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - aktualizacja

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe 12.03.2018" / Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - aktualizacja

Zamówienia uzupełniające

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe 12.03.2018" / Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - aktualizacja

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria i sposób wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:
1. K1 cena – waga 50% (maksymalnie 50 punktów);
2. K2 jakość – waga 30% (maksymalnie 30 punktów);
3. K3 gotowość – waga 20% (maksymalnie 20 punktów);

Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100 %). Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2 + K3
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Ad. 1. Kryterium „Cena” – ocena tego kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru: [(najniższa cena oferty brutto/cena oferty ocenianej brutto) x 100] x 50%
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 50 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą liczbę punktów.
Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1.

Ad. 2 Kryterium „Jakość” – Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę osób dla których przeprowadzono egzaminy ECCC lub równoważne w ciągu 3 lat poprzedzających złożenie oferty:
Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym schematem:
poniżej 300 osób: 0% (0 pkt.);
300 – 599: 10% (10 pkt.);
600 – 999: 20% (20 pkt.);
1000 i więcej: 30% (30 pkt.).

Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 3.

Ad. 3 Kryterium „Gotowość” – Zamawiający będzie przyznawał punkty za gotowość Wykonawcy do przeprowadzenia egzaminów, zgodnie z poniższym schematem:

realizacja egzaminu w ciągu 7 dni roboczych (włącznie) od dnia złożenia zamówienia – 10 pkt.;
realizacja egzaminu w ciągu 8 - 14 dni roboczych (włącznie) od dnia złożenia zamówienia – 5 pkt.;
realizacja egzaminu w ciągu 15 dni roboczych (włącznie) i więcej od dnia złożenia zamówienia – 0 pkt.

Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 4.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiąca sumę punktów otrzymanych ze wszystkich kryteriów.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.

Wykluczenia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe 12.03.2018" / Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - aktualizacja

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK-TOMCZYK

Adres

Łukowa 18a/5

93-410 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

501398278

Fax

0

NIP

8341587890

Tytuł projektu

Szkolenia językowe i komputerowe szansą na zwiększenie kwalifikacji

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0013/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zgodnie z pkt. VIII "Opis przygotowania i złożenia oferty" ust. 18 Zapytania ofertowe nr 1/RPPM/2018 z dn. 12.03.2018 r. Zamawiający unieważnia niniejsze Zapytanie ofertowe.
Liczba wyświetleń: 457