Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/2018/01 Wybór 4 prelegentów i prowadzącego podczas konferencji dot. kształcenia zawodowego w ZSP nr 1 w Jędrzejowie w ramach projektu „Kluczowe zawody - drogą do sukcesu!”

Data publikacji: 10.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-03-2018

Numer ogłoszenia

1095235

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, wypełnioną ręcznie bądź elektronicznie w języku polskim, pod rygorem nieważności.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę fizyczną lub w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty, ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację dokumentów ofertowych pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji stron.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.
5. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie), określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że wynika ono z innych załączonych do oferty dokumentów.
7. Wykonawca ma prawo zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ”.
8. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.
9. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie potencjalnego Wykonawcę.
10. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.
Koperta powinna być zaadresowana na adres biura projektu:
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Kielecki Park Technologiczny, budynek SKYE INC., ul. Olszewskiego 6, p. 2.05, 2.06, 25-663 Kielce
i opatrzona opisem:

Oferta na: Wybór 4 prelegentów i prowadzącego podczas konferencji dot. kształcenia zawodowego
w ZSP nr 1 w Jędrzejowie w ramach projektu „Kluczowe zawody - drogą do sukcesu!”
Nie otwierać przed 20.03.2018 r., godz. 9.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Molęda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 310 70 90

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wybór 4 prelegentów i prowadzącego podczas konferencji Forum o Biznesie i Edukacji dot. kształcenia zawodowego w ZSP nr 1 w Jędrzejowie w ramach projektu pn. „Kluczowe zawody - drogą do sukcesu!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).
Nr projektu: RPSW. 08.05.01-26-0084/16

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór 4 prelegentów i prowadzącego podczas konferencji Forum o Biznesie i Edukacji dot. kształcenia zawodowego w ZSP nr 1 w Jędrzejowie w ramach projektu pn. „Kluczowe zawody - drogą do sukcesu!” .

Przedmiot zamówienia

1. Część 1: Wykonawca (1 prelegent) zobowiązany jest:
1) przeprowadzić prelekcję dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej/nauczycieli/przedsiębiorców w wymiarze 30 minut w terminie 21 marca 2018 r. w trakcie konferencji w godzinach 10:00- 14:00 oraz czynny udział w dyskusji nt. szkolnictwa zawodowego.
2) Tematyka wystąpienia:
Kształcenie zawodowe w Polsce: prezentacja wyników barometru zawodów z naciskiem na informatyków i logistyków, prognozy dla powiatu jędrzejowskiego, prezentacja wyników badań oraz publikacji związanych z wpływem kształcenia zawodowego na rynek pracy.
3) Opracowanie i dostarczenie prezentacji oraz merytorycznego opisu wystąpienia (min. 700 wyrazów).
4) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu miesięcznej ewidencji czasu pracy.
2. Część 2: Wykonawca (1 prelegent) zobowiązany jest:
1) przeprowadzić prelekcję dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej/nauczycieli/przedsiębiorców w wymiarze 30 minut w terminie 21 marca 2018 r. w trakcie konferencji w godzinach 10:00- 14:00 oraz czynny udział w dyskusji nt. szkolnictwa zawodowego.
2) Tematyka wystąpienia:
Startupy w Polsce: prezentacja statystyk i doświadczeń w kontekście zakładania startupów wśród absolwentów kształcenia zawodowego, prezentacja typowych aspektów prawnych i księgowych.
3) Opracowanie i dostarczenie prezentacji oraz merytorycznego opisu wystąpienia (min. 700 wyrazów).
4) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu miesięcznej ewidencji czasu pracy.
3. Część 3: Wykonawca (1 prelegent) zobowiązany jest:
1) przeprowadzić prelekcję dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej/nauczycieli/przedsiębiorców w wymiarze 30 minut w terminie 21 marca 2018 r. w trakcie konferencji w godzinach 10:00
- 14:00 oraz czynny udział w dyskusji nt. szkolnictwa zawodowego.
Miejsce konferencji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 49.
2) Tematyka wystąpienia:
Pracodawca - czego oczekuje, kogo poszukuje? Prezentacja oczekiwań pracodawcy w kontekście wymagań od absolwentów kształcenia zawodowego.
3) Opracowanie i dostarczenie prezentacji oraz merytorycznego opisu wystąpienia (min. 700 wyrazów).
4) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu miesięcznej ewidencji czasu pracy.
4. Część 4: Wykonawca (1 prelegent) zobowiązany jest:
1) przeprowadzić prelekcję dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej/nauczycieli/przedsiębiorców w wymiarze 30 minut w terminie 21 marca 2018 r. w trakcie konferencji w godzinach 10:00- 14:00 oraz czynny udział w dyskusji nt. szkolnictwa zawodowego.
2) Tematyka wystąpienia:
Oczekiwania rynku pracy: prezentacja aspektów kształcenia zawodowego w kontekście oczekiwań rynku pracy, prezentacja barier z jakimi spotykają się absolwenci kształcenia zawodowego korzystający ze wsparcia agencji zatrudnienia, prezentacja informacji o tym z jakich ofert zatrudnienia korzystają absolwenci kształcenia zawodowego.
3) Opracowanie i dostarczenie prezentacji oraz merytorycznego opisu wystąpienia (min. 700 wyrazów).
4) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu miesięcznej ewidencji czasu pracy.
5. Część 5: Wykonawca (1 prowadzący) zobowiązany jest:
1) poprowadzić konferencję oraz dyskusję dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej/nauczycieli/przedsiębiorców w godzinach 10:00 - 14:00 w terminie 21 marca 2018 r.
2) Tematyka:
Prowadzenie konferencji dla uczniów, nauczycieli, absolwentów, przedsiębiorców. Moderowanie dyskusji panelowej: potrzeby lokalnego rynku pracy a oferta kształcenia zawodowego.
Dyskusja do udziału w której poza prelegentami zaproszeni zostaną uczniowie, nauczyciele oraz absolwenci. W trakcie dyskusji omówione zostaną propozycje ewentualnej współpracy instytucji rynku pracy, przedsiębiorców ze szkołą w kontekście lepszego dostosowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
3) Opracowanie i dostarczenie merytorycznego raportu z przeprowadzonej dyskusji (min. 700 wyrazów).
4) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu miesięcznej ewidencji czasu pracy.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

W dniu 21.03.2018 w godzinach 10:00-14:00.
Miejsce realizacji: Jędrzejów, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 49

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (jeżeli dotyczy),

Wiedza i doświadczenie

2) posiadania wiedzy i doświadczenia prelegenta/prowadzącego wykonującego zlecenie z zakresu tematycznego określonego w wybranej części: ukończone co najmniej studia wyższe, udokumentowane doświadczenie zawodowe związane z tematyką prelekcji wybranej części (min. 2 lata) (np. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, świadczenie usług na rzecz innych przedsiębiorstw, praca w instytucji otoczenia biznesu itp.) (weryfikowane na postawie przedłożonego CV osoby fizycznej lub osoby bezpośrednio biorącej udział w realizacji zamówienia),
3) posiadania umiejętności przez prelegenta/prowadzącego, który będzie prowadził prelekcję/konferencję z prowadzenia szkoleń/warsztatów/konferencji/spotkań (udokumentowane min. 80 h szkoleniowych) oraz w przypadku prowadzącego doświadczenie w moderacji dyskusji (udokumentowane min. 20 h moderowania spotkań) (weryfikowane na postawie przedłożonego CV osoby fizycznej lub osoby bezpośrednio biorącej udział w realizacji zamówienia),

Dodatkowe warunki

4) łączne zaangażowanie w pracę osoby fizycznej lub osoby bezpośrednio biorącej udział w realizacji zamówienia nie przekracza 276 godzin miesięcznie (dotyczy osób stanowiących personel projektu w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020),
5) nie są zatrudnieni w Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
6) Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zlecenie może być realizowane przez osobę fizyczną lub prowadzącą działalność gospodarczą lub przedsiębiorstwo.
3. Osoba fizyczna może wziąć udział w postępowaniu dotyczącym wyłącznie jednej, wybranej części zamówienia ze względu na realizację części w jednym czasie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1,
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2,
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualna informacja o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeżeli dotyczy)
4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 3,
5) Parafowany wzór umowy - załącznik nr 4.
6) CV osoby prowadzącej szkolenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
Najniższa CENA - 100%

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE EDUKACJA PRZEZ INTERNET

Adres

Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413108191

NIP

6572572232

Tytuł projektu

Kluczowe zawody - drogą do sukcesu!

Numer projektu

RPSW.08.05.01-26-0084/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I
Szczepan Bogucki
Bartków 68
26-050 Zagnańsk
20.03.2018
400,00 PLN

Część II
Marta Bogucka
Bartków 68
26-050 Zagnańsk
20.03.2018
400,00 PLN

Część III
Monika Błaszkiewicz
ul. B. Krzywoustego 3/12
28-300 Jędrzejów
20.03.2018
400,00 PLN

Część IV
Paweł Cichy
Al. Szajnowicza-Iwanowa 13A/31
25-670 Kielce
20.03.2018
400,00 PLN

Część V
Joanna Rudawska
Skiby 163
26-060 Chęciny
20.03.2018
600,00 PLN
Liczba wyświetleń: 461