Strona główna
Logo unii europejskiej

przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Eco driving i Defence driving” nadającego kwalifikacje w Projekcie „Zaawansowana kadra transportowa” nr RPSL.11.03.00-24-0300/16-003

Data publikacji: 09.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-03-2018

Numer ogłoszenia

1095204

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca ma obowiązek do przedłożenia w ramach postępowania:
a) Formularza Oferty wraz z oświadczeniami dot. postępowania, stanowiącymi Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
b) Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
c) Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
d) Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego (w liczbie zgodnej z liczbą dysponowanej kadry)
e) Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego (w liczbie zgodnej z liczbą kursów
w postepowaniu)
f) Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego
g) Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy ;
h) Jeżeli dotyczy – wypis z CEIDG lub KRS wystawiony nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii oświadczonej notarialnie;
i) Potwierdzenie wpłaty wadium
2. W ofercie (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) należy podać kwotę jednostkową brutto za wykonanie usług dla
1 kursanta z uwzględnieniem wymogów określonych w zapytaniu ofertowym
z uwzględnieniem charakterystyki realizowanego przedsięwzięcia, dyspozycyjności kadry i miejsca realizacji zajęć zgodnie z bieżąco zgłaszanymi potrzebami kursantów.
3. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi z dołu najpóźniej
w terminie 30 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego faktury VAT/rachunku oraz dostarczeniu wszystkich dokumentów potwierdzających wykonanie niniejszej umowy. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
4. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, ponumerowane, zaś oferta podpisana przez Wykonawcę.
6. Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres biura projektu Zamawiającego Lauren Peso Polska SA, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów (z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy projektu - RPSL.11.03.00-24-0300/16-003 Zaawansowana kadra transportowa”) do dnia 16.03.2018 do godz. 16 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).
7. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym
etapie bez podawania przyczyny.
9. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy
i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców wg otrzymanej punktacji.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym
etapie bez podawania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

t.kurkowska@laurenpeso.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tatiana Kurkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 537 017 447

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu Eco driving i Defensive driving oraz przeprowadzenie weryfikacji i walidacji efektów kształcenia w w/w zakresie – dla Uczestników/czek projektu Zaawansowana kadra transportowa nr RPSL.11.03.00-24-0300/16-003 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Projekt skierowany jest do 120 osób z terenu województwa śląskiego. Projekt realizowany jest w okresie: 2017-10-01 - 2019-03-31 .

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Podniesienie kwalifikacji 120 uczestników projektu w zakresie tematycznym wskazanym w przedmiocie zamówienia.

Przedmiot zamówienia

W związku z limitem znaków wynoszącym 4000 pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia: Treść zapytania ofertowego

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymiar godzinowy szkolenia zawodowego
Wymiar godzinowy szkolenia to 36 h dydaktycznych teorii oraz 8 h praktyki na jedną grupę szkoleniową. Grup w kursie Eco driving będzie 10, a w Defensive driving 2. Zajęcia realizowane maksymalnie 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty, przy czym nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie (godz. 7:00 – 15:00). Jeżeli zajdzie taka potrzeba wskazana przez uczestników projektu, zajęcia mogą być odbywane wieczorem do godz. 22 oraz w weekendy w godz. 8:00 – 20:00. Przez godzinę zajęć rozumie się godzinę lekcyjną tj. 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.

Termin szkolenia zawodowego
Szkolenia zostaną zrealizowane w okresie 2018.03.22 – 2019.03.31r. Termin
i miejsce wskazywane przez Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający w toku realizacji zajęć kieruje się w szczególności dostępnością
i dogodnością zajęć dla kursantów. Terminy realizacji zamówienia mogą ulegać zmianie (termin zakończenia może wydłużyć się) także z uwagi na okoliczności mające wpływ na realizację projektu, w tym zwłaszcza rezygnacje lub potrzeby uczestników.

Miejsce realizacji szkolenia zawodowego:
Zamawiający planuje realizację szkolenia na terenie woj. śląskiego. Konkretne miejsca realizacji zostaną wskazane na minimum 3 dni przed rozpoczęciem zajęć po ustaleniu dogodnej lokalizacji dla uczestników projektu. Wykonawca musi zapewnić możliwość realizacji zajęć na terenie min. miast powiatowych woj. opolskiego, uwzględniając konieczność wynajmu sali multimedialnej, jeżeli taka potrzeba będzie wskazana przez uczestników.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadają zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy. Wykonawca jest zobowiązany załączyć kserokopię dokumentów potwierdzających w/w wpis.
2. Posiadają i udokumentują min. 5-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń w tematyce szkolenia, na którą składana jest oferta. Jako spełnienie warunku 5-letniego doświadczenia rozumie się zrealizowanie zajęć tożsamych
z przedmiotem zamówienia w liczbie min. 5000h w okresie od 2012.01.01 – 2017.03.08. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wypełnić tabelę stanowiącą Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,
a Wykonawca wyłoniony w toku niniejszego postępowania zobowiązany będzie dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu przed podpisaniem umowy.
3. Posiadają lub zapewnią kadrę posiadającą wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia oraz minimum 2-letnie doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych w zakresie tożsamym
z zamówieniem. Jako spełnienie warunku 2-letniego doświadczenia kadry rozumie się zrealizowanie zajęć tożsamych z przedmiotem zamówienia w liczbie min. 150h przez każdą osobę wskazaną, jako dysponowana. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wypełnić tabelę stanowiącą Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, oraz przedłożyć na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego oświadczenia osób dysponowanych, wskazanych w tabeli będącej Załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego. Minimalna liczba członków kadry, o której mowa w niniejszym warunku to 2, a Wykonawca wyłoniony w toku niniejszego postępowania zobowiązany będzie dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu posiadanego doświadczenia w liczbie min 150h przez każdą osobę wskazaną, jako dysponowana przed podpisaniem umowy.
4. Zapewniają, że procesy kształcenia oraz walidacji przebiegać będą
z zachowaniem rozdzielności funkcji oraz zapewnią egzamin nadający kwalifikacje w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie eco
i defensive driving. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić tabelę stanowiącą Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.
5. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić tabelę stanowiącą Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego na każde z zajęć objętych zamówieniem.
6. Dysponują potencjałem technicznym (min. 2 pojazdy zdolne do realizowania na nich zajęć tożsamych z tematyką zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. Na potwierdzenie potencjału finansowego wymagane jest wpłacenie wadium w wysokości 5 000 zł na numer konta 39 1240 2959 1111 0010 5021 4665 (Bank Polska Kasa Opieki SA) podając w tytule przelewu zwrot: WADIUMEIDD01. Wykonawca zobowiązany jest załączyć potwierdzenie wpłaty wadium oraz potwierdzenie kosztu poniesienia wydatku na przelew bankowy z tytułu wpłaty wadium. Wadium podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (z wyłączeniem Wykonawcy składającego najkorzystniejszą ofertę). Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
wpłacone wadium w raz z odsetkami zostanie zatrzymane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
7. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania te rozumie się powiązania kapitałowe lub osobowe między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Adrian Tabor) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy (Tatiana Kurkowska) a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie spełnienia wymogu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Zapytania Ofertowego.

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadają zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy. Wykonawca jest zobowiązany załączyć kserokopię dokumentów potwierdzających w/w wpis.
2. Posiadają i udokumentują min. 5-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń w tematyce szkolenia, na którą składana jest oferta. Jako spełnienie warunku 5-letniego doświadczenia rozumie się zrealizowanie zajęć tożsamych
z przedmiotem zamówienia w liczbie min. 5000h w okresie od 2012.01.01 – 2017.03.08. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wypełnić tabelę stanowiącą Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,
a Wykonawca wyłoniony w toku niniejszego postępowania zobowiązany będzie dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu przed podpisaniem umowy.
3. Posiadają lub zapewnią kadrę posiadającą wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia oraz minimum 2-letnie doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych w zakresie tożsamym
z zamówieniem. Jako spełnienie warunku 2-letniego doświadczenia kadry rozumie się zrealizowanie zajęć tożsamych z przedmiotem zamówienia w liczbie min. 150h przez każdą osobę wskazaną, jako dysponowana. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wypełnić tabelę stanowiącą Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, oraz przedłożyć na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego oświadczenia osób dysponowanych, wskazanych w tabeli będącej Załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego. Minimalna liczba członków kadry, o której mowa w niniejszym warunku to 2, a Wykonawca wyłoniony w toku niniejszego postępowania zobowiązany będzie dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu posiadanego doświadczenia w liczbie min 150h przez każdą osobę wskazaną, jako dysponowana przed podpisaniem umowy.
4. Zapewniają, że procesy kształcenia oraz walidacji przebiegać będą
z zachowaniem rozdzielności funkcji oraz zapewnią egzamin nadający kwalifikacje w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie eco
i defensive driving. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić tabelę stanowiącą Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.
5. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić tabelę stanowiącą Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego na każde z zajęć objętych zamówieniem.

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym (min. 2 pojazdy zdolne do realizowania na nich zajęć tożsamych z tematyką zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami). Wykonawca musi zapewnić możliwość realizacji zajęć na terenie min. miast powiatowych woj. śląskiego, uwzględniając konieczność wynajmu sali multimedialnej, jeżeli taka potrzeba będzie wskazana przez uczestników.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje kadrą posiadającą wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia oraz minimum 2-letnie doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych w zakresie tożsamym z zamówieniem. Jako spełnienie warunku 2-letniego doświadczenia kadry rozumie się zrealizowanie zajęć tożsamych z przedmiotem zamówienia w liczbie min. 150h przez każdą osobę wskazaną, jako dysponowana. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wypełnić tabelę stanowiącą Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, oraz przedłożyć na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego oświadczenia osób dysponowanych, wskazanych w tabeli będącej Załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego. Minimalna liczba członków kadry, o której mowa w niniejszym warunku to 4, a Wykonawca wyłoniony w toku niniejszego postępowania zobowiązany będzie dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu posiadanego doświadczenia w liczbie min 150h przez każdą osobę wskazaną, jako dysponowana przed podpisaniem umowy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Na potwierdzenie potencjału finansowego i ekonomicznego wymagane jest wpłacenie wadium w wysokości 5 000 zł na numer konta 39 1240 2959 1111 0010 5021 4665 (Bank Polska Kasa Opieki SA) podając w tytule przelewu zwrot: WADIUMEIDD01. Wykonawca zobowiązany jest załączyć potwierdzenie wpłaty wadium oraz potwierdzenie kosztu poniesienia wydatku na przelew bankowy z tytułu wpłaty wadium. Wadium podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (z wyłączeniem Wykonawcy składającego najkorzystniejszą ofertę). Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
wpłacone wadium w raz z odsetkami zostanie zatrzymane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunki zmiany umowy

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:
a) okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b) ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,
c) ostatecznej ilości uczestników,
d) zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowiązek do przedłożenia w ramach postępowania:
a) Formularza Oferty wraz z oświadczeniami dot. postępowania, stanowiącymi Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
b) Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
c) Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
d) Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego (w liczbie zgodnej z liczbą dysponowanej kadry)
e) Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego (w liczbie zgodnej z liczbą kursów
w postepowaniu)
f) Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego
g) Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy ;
h) Jeżeli dotyczy – wypis z CEIDG lub KRS wystawiony nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii oświadczonej notarialnie;
i) Potwierdzenie wpłaty wadium

Zamówienia uzupełniające

apytanie ofertowe nie dopuszcza składania ofert warunkowych.
Zapytanie ofertowe nie dopuszcza składania ofert częściowych.

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:
a) okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b) ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,
c) ostatecznej ilości uczestników,
d) zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.

W związku z limitem znaków wynoszącym 6000 pełny opis kryteriów znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia: Treść zapytania ofertowego

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Adrian Tabor) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy (Tatiana Kurkowska), a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

gen. Henryka Dąbrowskiego 48

41-500 Chorzów

śląskie , Chorzów

NIP

6272595631

Tytuł projektu

Zaawansowana kadra transportowa

Numer projektu

RPSL.11.03.00-24-0300/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Centrum Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy DELTA S.C., Polska Nowa Wieś - Lotnisko, 46-070 Komprachcice
1. 1 700 zł
2. 3 600 zł
3. 1 700 zł
4. 3 300 zł
Doświadczenie: 12 146 osób
Liczba wyświetleń: 550