Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabór ofert na Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej AOON w ramach projektu "Opiekuńcza Łódź"

Data publikacji: 12.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-03-2018

Numer ogłoszenia

1095123

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na przesłaniu wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z cv drogą elektroniczną lub przesłaniu drogą pocztową lub dostarczeniu na adres siedziby Stowarzyszenia. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
adres siedziby Stowarzyszenia: ul. Piotrkowska 38 lokal 9U, prawa oficyna, w godzinach: 9.00-15.00
osoba do kontaktu: Małgorzata Urbaniak-Lipnicka tel.: 42 616-05-16
W przypadku oferty pisemnej składanej osobiście, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta numer 2 w postępowaniu na wybór AOON w ramach realizacji projektu: „Opiekuńcza Łódź”.

Oferta musi być złożona do 21.03.2018 r. do godz. 15.00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@dla-rodziny.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Urbaniak-Lipnicka - Specjalista ds. kadrowo-biurowych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 616 05 16

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców - Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej AOON w ramach projektu „Opiekuńcza Łódź” na okres od podpisania umowy z Wykonawcą do dnia zakończenia projektu 31.09.2019r. Przyjmuje się, że zakres pracy jednego stanowiska AOON obejmuje średnio 31 godzin pracy miesięcznie dla jednego uczestnika projektu w tym 1 godzina przeznaczona jest na pracę z psychologiem dla 1 uczestnika projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej w celu świadczenia usługi asystenckiej uczestnikom projektu (UP) "Opiekuńcza Łódź" w okresie od podpisania umowy do dnia zakończenia projektu - 31.09.2019r. Nabór przeprowadzany jest w związku ze zwiększeniem ilości uczestników zadania AOON realizowanego przez Stowarzyszenie "Dla Rodziny" w Łodzi - Partnera nr 1 projektu "Opiekuńcza Łódź" realizowanego w partnerstwie, którego liderem jest Miasto Łódź.
Zadaniem Wykonawcy jest świadczenie usługi AOON na rzecz wytypowanych 10 uczestników/uczestniczek projektu (mieszkańców Miasta Łódź) w okresie od dnia zawarcia umowy do końca września 2019 r. w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, który zostanie sprecyzowany w umowie.
Zamawiający dokona wyboru 10 najkorzystniejszych ofert kolejno na poszczególne stanowiska.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty należy składać na każde stanowisko AOON oddzielnie. Opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zamówienia jest analogiczny.
Wykonawca może złożyć oferty maksymalnie na cztery części zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje możliwości podzlecania wykonania usługi podmiotom trzecim. Przewiduje się, że osoby zatrudnione na stanowisku AOON będą obejmować wsparciem średnio 2 osoby - uczestników projektu (UP) z niepełnosprawnościami bądź niesamodzielne w średnim wymiarze miesięcznym 30 godzin wsparcia na jednego UP. Oferty należy składać na każde stanowisko osobno.
Przyjmuje się, że jedno stanowisko AOON polega na opiece nad jednym uczestnikiem projektu w średnim miesięcznym wymiarze 31h na uczestnika UP w tym średnio 1 godziny pracy z psychologiem dla 1 uczestnika projektu UP.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług AOON. Główną rolą Asystenta AOON jest wspieranie uczestników projektu zakwalifikowanych przez Zamawiającego w czynnościach życia codziennego. Wspieranie to wyraża się przede wszystkim pomocą w usamodzielnianiu uczestników projektu w życiu społecznym –aktywizacją społeczną i/lub pomocą w przeprowadzaniu terapii, rehabilitacji, pracy zawodowej lub edukacji wg. indywidualnych potrzeb UP. Wsparcie realizowane jest w domu podopiecznego lub poza miejscem zamieszkania.
Przewiduje się, że osoby zatrudnione na stanowisku AOON będą obejmować wsparciem średnio 2 osoby z niepełnosprawnościami bądź niesamodzielne w średnim wymiarze miesięcznym 31 godzin wsparcia na jednego UP. Oferty należy składać na każde stanowisko osobno. Wykonawca może złożyć oferty maksymalnie na cztery stanowiska. Asystent AOON współpracować będzie z psychologiem projektu w zakresie średnio 1 godzin miesięcznie w przeliczeniu na jednego uczestnika projektu. Praca AOON z UP odbywać się będzie w oparciu o kontrakt oraz indywidualny plan działania IPD. Świadczenie usług asystenckich podlega indywidualnemu dokumentowaniu w formie papierowej lub elektronicznej i obejmuje w szczególności dziennik czynności usług asystenckich - zawierający ewidencję wykonania czynności usług asystenckich, prowadzony na bieżąco przez AON lub AOON, obejmujący datę, rodzaj wykonywanej czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu oraz uczestnika projektu UP lub jego opiekuna prawnego. Wzory dokumentów zostaną przekazane AOON przez Stowarzyszenie „Dla Rodziny”.
Świadczenie usług asystenckich podlega monitoringowi i okresowej ewaluacji podmiotu realizującego usługę asystencką.
Do zadań AOON należeć będzie m.in.:
• Wspieranie rozwoju kontaktów z innymi ludźmi
• Towarzyszenie w codziennych aktywnościach
• Wspieranie UP w radzeniu sobie z trudnościami dnia codziennego
• Wspieranie i motywowanie UP do podejmowania aktywności w domu i poza miejscem zamieszkania, kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania
• Wspieranie i umożliwianie UP dojazdu do szkoły, pracy, na zajęcia, rehabilitację, leczenie, etc.
• Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
• Kształtowanie zaradności i umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, motywowanie do aktywności,

Łączne zaangażowanie zawodowe osoby świadczącej usługi asystenta osobistego ON nie może przekroczyć 276 h/miesiąc - na potwierdzenie Zamawiający będzie zbierał od osób świadczących usługi opiekuńcze oświadczenia dotyczące zaangażowania zawodowego nie przekraczającego 276 h/miesiąc. Wykonawca będzie zobowiązany do informowania o wszelkich zmianach związanych z jego zatrudnieniem, w terminie 5 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.
Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za usługi , które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych do usługi w przypadku gdy uczestnik przerwie udział w projekcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości udzielonych godzin wsparcia. Forma zatrudnienia AOON: umowa-zlecenie

Kod CPV

85311200-4

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy zlecenia do 31 września 2019r. Szczegółowy harmonogram pracy będzie ustalany indywidualnie przez Zamawiającego i Wykonawcę z uwzględnieniem potrzeb UP, możliwości realizacji w oparciu o kontrakt i IPD.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

AOON mogą zostać kandydaci:
- posiadający doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego;
- bez adekwatnego doświadczenia, którzy odbyli minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat;
Wykształcenie zawodowe nie stanowi zasadniczego kryterium naboru kandydatów do pracy na stanowisku AOON lecz osoby ubiegające się o zatrudniane na stanowisku asystenta mogą w szczególności wykazać się ukończoną policealną szkołą kierunkową asystenta ON lub AOON zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.) lub mogą być absolwentami lub studentami psychologii, pedagogiki, studiów medycznych. Uznawane są także kwalifikacje do wykonywania zawodów np.: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, opiekunki, fizjoterapeuty.
Zgodnie z wymaganiami dotyczące standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/17 warunkiem zatrudnienia kandydata jako AOON jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych:
- podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
- pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;
Opinia psychologa zostanie wydana podczas rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi najkorzystniejszymi oferentami przed podpisaniem umowy.

Wiedza i doświadczenie

AOON mogą zostać kandydaci:
- posiadający doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego;
- bez adekwatnego doświadczenia, którzy odbyli minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat;
Wykształcenie zawodowe nie stanowi zasadniczego kryterium naboru kandydatów do pracy na stanowisku AOON lecz osoby ubiegające się o zatrudniane na stanowisku asystenta mogą w szczególności wykazać się ukończoną policealną szkołą kierunkową asystenta ON (AON )lub AOON zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.) lub mogą być absolwentami lub studentami psychologii, pedagogiki, studiów medycznych. Uznawane są także kwalifikacje do wykonywania zawodów np.: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, opiekunki, fizjoterapeuty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z wymaganiami dotyczące standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/17 warunkiem zatrudnienia kandydata jako AOON jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych:
- podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
- pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;
Opinia psychologa zostanie wydana podczas rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi najkorzystniejszymi oferentami przed podpisaniem umowy.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze pisemnego aneksu do umowy (pod rygorem nieważności).
1. w zakresie sposobu, terminu wykonania zamówienia lub osoby opiekuna/opiekunki w stosunku do treści oferty może nastąpić w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub innych regulacji, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
c) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
d) działania osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności,
e) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Instytucją Zarządzającą lub zmiany harmonogramu,
f) zmiany osoby opiekuna/opiekunki spowodowanej niezależnym od Stron, niemożliwym do przewidzenia na dzień zawarcia umowy zdarzeniem losowym,
g) innych istotnych okoliczności niezawinionych przez Strony niewymienionych powyżej, a wpływających na realizację zamówienia.
2. w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (wówczas wysokość wynagrodzenia brutto określonego w umowie pozostaje bez zmian, zmienia się wysokość wynagrodzenia netto).

Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany oraz dokumentów potwierdzających okoliczności uzasadniające tę zmianę. Pisemne uzasadnienie wraz z dokumentami uzasadniającym zmianę treści umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu na co najmniej 5 dni przed uzgodnionym terminem wykonania przedmiotu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. CV Wykonawcy

W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o wyjaśnienia bądź może żądać uzupełnienia złożonych dokumentów.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego lub będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów albo jeżeli nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta może uzyskać maksymalnie 100pkt. Do obliczenia ilości punktów przyjmuje się następujące warunki i kryteria szczegółowe:
Warunek nr 1
Doświadczenie zawodowe (DZ) w wykonywaniu usług asystenckich bądź zawodach pokrewnych związanych z opieką i wspieraniem ON lub doświadczenie wolontariackie w wyżej wymienionym zakresie.

Kryterium nr 1: długość doświadczenia zawodowego/wolontariatu
w wykonywaniu usług asystenckich bądź zawodach pokrewnych związanych
z opieką i wspieraniem ON
Doświadczenie do 1 roku - 25 pkt.
Doświadczenie powyżej 1 roku do 2 lat - 40 pkt
Doświadczenie powyżej 2 lat – 60 pkt
Maksymalnie w ramach kryterium można osiągnąć 60 punktów

Kryterium nr 2
Oferowana cena za godzinę usługi.
1. Cena (C) – waga 40% maksymalnie 40 pkt.
Cena oferty najniższej/ cena oferty ocenianej x 40 = Cena (C)

Maksymalnie w ramach kryterium można osiągnąć 40 punktów

Sposób liczenia wyniku oferty:

Okres doświadczenia zawodowego i wolontariatu sumuje się, jeśli wolontariat i doświadczenie zawodowe odbywały się w różnych okresach.
- Doświadczenie zawodowe(DZ)
- Cena (C)
- Wzór obliczania sumy punktów (SP)
SP= DZ+C

Zamawiający dokona wyboru 10 najkorzystniejszych ofert. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru ofert najkorzystniejszych ze względu na to, że więcej ofert uzyskało tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami. Zamawiający zastrzega, że z Wykonawcami, których oferty zostaną uznana za najkorzystniejsze zostaną przeprowadzone psychologiczne spotkania kwalifikacyjne oraz mogą zostać przeprowadzone negocjacje. O terminie i miejscu negocjacji Wykonawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

W przypadku gdy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie dojdzie do zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo wyboru kolejnej oferty z największym bilansem punktów.

Wykluczenia

• Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
• Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
• Wykonawcą nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE RODZIN DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO "DLA RODZINY"

Adres

Piotrkowska 38/9U

90-265 Łódź

łódzkie , Łódź

NIP

7262476204

Tytuł projektu

Opiekuńcza Łódź

Numer projektu

RPLD.09.02.01-10-A005/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Pan Piotr Pasek – Łódź , 13.03.2018r., 21 zł
2. Pan Piotr Pasek- Łódź, 13.03.2018r., 21 zł
3. Pani Aneta Mika-Łódź, 20.03.2018r.21 zł
4. Pani Aneta Mika- Łódź, 20.03.2018r., 21 zł
5. Monika Bena-Łódź, 21.03.2018r., 21 zł
6. Hanna Łoboda-Łódź, 13.03.2018r. 21 zł
7. Hanna Łoboda-Łódź, 13.03.2018r., 21 zł
8. Małgorzata Chępińska – Jasik , Konstantynów Łódzki, 21.03.2018r., 21 zł
9. Ewelina Konwińska-Łódź,13.03.2018r., 20zł
10. Ewelina Konwińska-Łódź, 13.03.2018r., 20 zł
Liczba wyświetleń: 770