Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup surowców do realizacji badań w projekcie

Data publikacji: 09.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2018

Numer ogłoszenia

1094944

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zakład Chemiczny"Silikony Polskie" Sp. z o o
ul.Chemików 1
37-310 Nowa Sarzyna
Składanie ofert drogą emialową

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zaopatrzenie@silikony.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Miazga

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 724754027

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup surowców do realizacji badań w projekcie "Nowa generacja nanokompozytów typy LSR
o podwyższonej odporności mikrobiologicznej z zastosowaniem polimerów winylo i wodoro funkcyjnych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: leżajski Miejscowość: Nowa Sarzyna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup surowców do realizacji badań w projekcie

Przedmiot zamówienia

1/ Nadtlenek bis (2,4-dichlorobenzoilu), pasta 50% z olejem silikonowym (CAS 133-14-2) - w ilości 120 kg
2/ Poly(methylhydrosiloxane ) o lepokości 15-25 mPa s sprzy 25oC (CAS 63148-57-2) - w ilości 400 kg
3/ 1,1,1,3,3,3 -Hexamethyldisiloxane (CAS 107-46-0)- w ilości 400 kg
4/ Tetrametyloamoniowy wodorotlenek 5 hydrat katalizator (CAS 10424-65-4) - w ilości 3 kg
5/ Ziemia bieląca katalizator gęstośc nasypowa 450-600 g/l , ph 3-4 - w ilości 50 kg
6/ Mieszanina węglowodory C13-C18 ( CAS 64742-47-8)- w ilosci 50 kg

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa jednorazowa do dnia 06.04.2018

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1/ Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą
mimo złożenia przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert , nawet
jesli spełnia kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu.
2/Niniejsze postepowanie ofertowe może zostać odwołane , zakończone bez dokonania
wyboru wykonawcy , a także unieważnione zarówno przed jak i po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty , bez podania przyczyny.
3/ Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą , którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą w przypadku , gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe
Zamawiającego.
4/ Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
5/ Kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Deklarowany termin dostawy - 30 pkt (30%)
najkrótszy deklarowany termin dostawy z badanych ofert
C=........................................................................................................ x 30 pkt
termin dostawy oferty badanej.
2. Cena za dostarczony towar - 70 pkt ( 70%)
najniższa cena netto z badanych ofert
C=.........................................................................................................x 70 pkt
cena netto badanej oferty

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktów interesów ., zamówienie nie będzie mogło zostać
udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Chemików 1

37-310 Nowa Sarzyna

podkarpackie , leżajski

Numer telefonu

667802328

NIP

8161528555

Tytuł projektu

Nowa generacja nanokompozytów silikonowych typu LSR o podwyższonej odporności mikrobiologicznej, z zastosowaniem polimerów winylo i wodoro funkcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0624/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 356