Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe z dnia 08.03.2018 na: dostawę urządzenia laboratoryjnego służącego do dawkowania odczynników z płytki wielodołkowej

Data publikacji: 08.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2018

Numer ogłoszenia

1094856

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.03.2018 roku, do godziny 24:00, (decyduje termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego).
Ofertę można składać:
a) pocztą elektroniczną w postaci skanu / e-mail z adnotacją, iż jest wiążącą ofertą na adres: karol.sowinski@refoldit.com
b) przesłać pocztą/kurierem na adres: REFOLDIT Sp. z o.o. ul. J.Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin
c) dostarczyć osobiście na: REFOLDIT Sp. z o.o. ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania i wyłonienie oferenta nastąpi nie później niż: 19.03.2018r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karol.sowinski@refoldit.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karol Sowiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48693144971

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający planuje nabyć następujące środki trwałe:
a) urządzenie służące do dawkowania odczynników z płytki wielodołkowej

- wraz z dostawą do siedziby zamawiającego

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt.: „ReFOLDIt - wysokowydajne, innowacyjne urządzenia do automatyzacji procesów tworzenia nowych leków i szczepionek, opartych na technologii mikroprzepływowej” POPW.01.01.02-06-0058/17

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamawiający planuje nabyć następujące środki trwałe:
a) urządzenie służące do dawkowania odczynników z płytki wielodołkowej

- wraz z dostawą do siedziby zamawiającego

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt.: „ReFOLDIt - wysokowydajne, innowacyjne urządzenia do automatyzacji procesów tworzenia nowych leków i szczepionek, opartych na technologii mikroprzepływowej” POPW.01.01.02-06-0058/17

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem przetargu jest dostarczenie urządzenia służącego do dawkowania odczynników z płytki wielodołkowej wraz z dedykowanym oprogramowaniem, według poniższej specyfikacji
1. Wymiary zewnętrzne urządzenia nie mogą przekroczyć 265 mm (szerokość), 325 mm (głębokość), 200 mm (wysokość)
2. Urządzenie musi współpracować z płytkami Eppendorf, z dołkami kominowymi
3. Urządzenie musi posiadać możliwość pracy zamkniętej, gdzie odczynniki nie będą poddawane bezpośredniemu działaniu oświetlenia oraz będą chronione przed zakurzeniem/zabrudzeniem
4. Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne dawkowanie od 1 do 8 odczynników pochodzących z różnych dołków płytki Eppendorf ,a co za tym idzie, jednocześnie obsługiwać od 1 do 8 zewnętrznych pomp. Pompy nie stanowią przedmiotu przetargu.
5. Urządzenie musi być wyposażone w system aktywnego płukania dysz
6. Urządzenie musi posiadać stabilną, metalową konstrukcję
7. Urządzenie musi posiadać możliwość komunikacji z komputerem za pośrednictwem portu USB lub Ethernet
8. W komplecie z urządzeniem wymagane jest dostarczenie dedykowanego dla urządzenia oprogramowania. Oprogramowanie dostarczone wraz z urządzeniem musi umożliwiać:
8.1 Zdefiniowanie przynajmniej trzech profili użytkownika, z których w obrębie każdego z nich powinna być możliwość określenia przynajmniej kolejności dawkowania odczynników oraz odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkowaniami odczynników.
8.2 Wymuszenie przyciskiem interfejsu graficznego rozpoczęcia procedury płukania dysz
8.3 Wymuszenie przyciskiem interfejsu graficznego rozpoczęcia procedury dawkowania odczynników według aktywnego, zdefiniowanego uprzednio profilu pracy
8.4 Wymuszenie przyciskiem interfejsu graficznego tymczasowego wstrzymania dawkowania odczynników
8.5 Wybranie w trakcie pracy, ze wskazanych w aktywnym profilu pracy, odczynników, które powinny zostać pominięte w procesie dawkowania
8.6 Dostarczenie za pośrednictwem portu sieciowego sygnałów sterujących głównymi przyciskami interfejsu graficznego, wskazanymi w punktach od 8.2 do 8.4 włącznie.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin trwania dostaw:

Do 7 dni od pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta wg wzoru będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór Oferenta zostanie dokonany na podstawie kryterium najniższej ceny. Na cenę składa się całkowity koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia zostają wyłączone podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu art 6c ust 2 Ustawy o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, poprzez:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REFOLDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Józefa Franczaka "Lalka" 43

20-325 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

693144971

NIP

9462663099

Tytuł projektu

ReFOLDIt - wysokowydajne, innowacyjne urządzenia do automatyzacji procesów tworzenia nowych leków i szczepionek, opartych na technologii mikroprzepływowej

Numer projektu

POPW.01.01.02-06-0058/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DataJet Spz o.o.
Jana Pawła Woronicza 50, 02-631 Warszawa

Oferta z dfnia 13.03.2018
Cena 14 883,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 359