Strona główna
Logo unii europejskiej

Modernizacja oświetlenia placu parkingowego STS Automotive Sp. z o. o.

Data publikacji: 08.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-03-2018

Numer ogłoszenia

1094744

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejscem składania ofert jest siedziba spółki: STS Automotive Sp. z o. o., ul. Rabowicka 6, 62-020 Swarzędz - Jasin.
Ofertę należy złożyć w terminie do 23.03.2018 r. do godz. 11:00 w Sekretariacie, 1 piętro. Oferty powinny zostać oznaczone widocznym dopiskiem: „Modernizacja oświetlenia placu parkingowego STS Automotive Sp. z o. o."

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Majewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607 652 941

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia placu parkingowego STS Automotive Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Rabowickiej 6 w Swarzędzu-Jasinie, obejmująca dobór, dostawę i wymianę istniejących opraw na oprawy LED.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Miejscowość: Swarzędz-Jasin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez zmniejszenie zużywanej energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia oświetlenia placu samochodowego STS.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia placu parkingowego STS Automotive Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Rabowickiej 6 w Swarzędzu-Jasinie, obejmująca dobór, dostawę i wymianę istniejących opraw na oprawy LED.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
31527200-8 – oświetlenie zewnętrzne.
3. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie: do 3 (trzech) miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż do 30.06.2018 r.
4. Miejscem dostawy i instalacji będzie: ul. Rabowicka 6, Swarzędz Jasin.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferenci mogą przedstawić wyłącznie ofertę obejmującą cały zakres zamówienia.
6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 60-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego.
7. Warunki gwarancji - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowej pracy dostarczonych i zainstalowanych urządzeń, poprzez nieodpłatne wykonanie w okresie obowiązywania gwarancji wszystkich czynności naprawczych i konserwacyjnych (wraz z materiałami), zgodnie z instrukcjami serwisowymi producenta.

Kod CPV

31527200-8

Nazwa kodu CPV

Oświetlenie zewnętrzne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie: do 3 (trzech) miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż do 30.06.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryterium CENA NETTO.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru

cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej x 100 = liczba punktów cena netto oferty badanej

Przedmiot zamówienia posiada określone w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu, co stanowi upoważnienie do zastosowanie jednego kryterium - cena = 100%.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STS AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Rabowicka 6

62-020 Swarzędz

wielkopolskie , poznański

NIP

5252384712

Tytuł projektu

Modernizacja oświetlenia placu parkingowego STS Automotive Sp. z o. o.

Numer projektu

POIS.01.02.00-00-0007/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 455