Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu (Zarządzanie Projektem) oraz prowadzenie Nadzorów inżynierskich (Inspektor Nadzoru) dla inwestycji pod nazwą: „Dom integracji "Mansjonaria" w Czemiernikach”.

Data publikacji: 07.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2018

Numer ogłoszenia

1094568

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach – ul. Radzyńska 1, 21-306 Czemierniki, w kancelarii parafialnej.
2. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być:
2.1. opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy,
2.2. zaadresowana na adres:
Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach
ul. Radzyńska 1, 21-306 Czemierniki
2.3. oznakowana:
OFERTA - „*Część I - Pełnienie funkcji Menadżera Projektu (Zarządzanie Projektem) / *Część II - Prowadzenie Nadzorów inżynierskich (Inspektor Nadzoru) dla inwestycji pod nazwą „Dom integracji "Mansjonaria" w Czemiernikach”. Nie otwierać przed terminem składania ofert.”
* - zostawić właściwe

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ks. Jerzy Latawiec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 381 373

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Część I - Pełnienie funkcji Menadżera Projektu (Zarządzanie Projektem) -sprawowanie nadzoru merytorycznego nad poprawnością realizacji procedur przy wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej takich jak ewaluacja i sprawozdawczość Projektu w ramach którego będą wykonane:
1.1. Adaptacja budynku Mansjonarii w Czemiernikach na cele opieki społecznej (roboty budowlane, sanitarne i elektryczne);
1.2. Wyposażenie świetlicy środowiskowej.
2. Część II - Prowadzenie Nadzorów inżynierskich (Inspektor Nadzoru) nad adaptacją budynku Mansjonarii w Czemiernikach na cele opieki społecznej (roboty budowlane, sanitarne i elektryczne).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: radzyński Miejscowość: Czemierniki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie zarządzania projektem oraz prowadzenia nadzorów inżynierskich nad robotami budowlanymi objętymi projektem.

Przedmiot zamówienia

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1. W zakresie części I - Pełnienie funkcji Menadżera Projektu (Zarządzanie Projektem):
1.1. kierowanie realizacją projektu, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji kontraktowej, prowadzenie rejestru robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.2. Infrastruktura Usług Społecznych.
1.2. organizowanie comiesięcznych, stałych narad koordynacyjnych z udziałem Wykonawców robót , Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
1.3. rozwiązanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji prac,
1.4. wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji projektu i sprawdzanie terminowości wykonywanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym projektu,
1.5. przygotowanie dokumentacji do ewentualnych postępowań spornych,
1.6. informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizowanej inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminów zawartych w harmonogramie realizacji kontraktu,
1.7. udostępnianie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy,
1.8. udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień dotyczących realizowanego projektu,
1.9. sprawdzanie i zestawienie cokwartalne wartości zaliczonych i odebranych robót od Wykonawcy,
1.10. wnioskowanie do Zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego,
1.11. monitorowanie i wypełnianie procedur niezbędnych dla prawidłowej obsługi Programu dofinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej,
1.12. prowadzenie wymaganej księgowości projektu.
2 W zakresie części II - Prowadzenie Nadzorów inżynierskich (Inspektor Nadzoru):
2.1. pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2.2. zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru w miejscu prowadzenia prac,
2.3. rozwiązanie problemów powstałych w trakcie realizacji prac,
2.4. kontrolowanie realizacji robót i sprawdzanie terminowości wykonywanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym robót,
2.5. analiza techniczna dokumentacji wykonawczej, nadzorowanie realizacji budowy, dokonywanie odbiorów robót częściowych, końcowych, ostatecznych,
2.6. kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawcy robót,
2.7. przygotowanie dokumentacji do ewentualnych postępowań spornych z Wykonawcą robót,
2.8. udostępnianie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy,
2.9. składanie oświadczeń o usunięciu przez Wykonawcę robót usterek stwierdzonych w czasie przeglądów okresowych i odbiorze końcowym,
2.10. potwierdzanie protokołów odbioru wykonanych elementów robót,
2.11. udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień dotyczących realizowanych robót,
2.12. wnioskowanie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta na zmiany,
2.13. uzyskanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących realizowanych robót,
2.14. wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową o wykonawstwo i przepisami BHP,
2.15. dokonywanie odbiorów technicznych: gotowych elementów, robót ulegających zakryciu, odbiorów częściowych robót,
2.16. wnioskowanie do Zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego.

Kod CPV

79421000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

66172000-6 - Usługi przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia:
1. Część I - Pełnienie funkcji Menadżera Projektu (Zarządzanie Projektem) – 15.11.2018r.
2. Część II - Prowadzenie Nadzorów inżynierskich (Inspektor Nadzoru) – 15.10.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie:
1. dla części I - Wykazu usług potwierdzającego wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch usług zarządzania projektem (Menadżer Projektu) obejmujących kierowanie realizacją projektu oraz rozliczenie projektów współfinansowanych z dotacji zewnętrznych obejmujących roboty budowlane prowadzone w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 PLN brutto każda usługa (dla usług rozlicznych w walutach innych niż PLN równowartość co najmniej 40 000,00 PLN wg średniego kursu NBP dla tej waluty na dzień publikacji zapytania ofertowego) wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
2. dla części II - Wykazu usług potwierdzającego wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch usług prowadzenia nadzoru inżynierskiego (Inspektor Nadzoru) nad robotami budowlanymi prowadzonymi na budynkach wpisanych do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 PLN brutto każda usługa (dla usług rozlicznych w walutach innych niż PLN równowartość co najmniej 10 000,00 PLN wg średniego kursu NBP dla tej waluty na dzień publikacji zapytania ofertowego) wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie dla części I, dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 zł.

Dodatkowe warunki

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
1. Przedłożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków.
2. Przedłożenie Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, a jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
3. Wniesienie wadium.

Warunki zmiany umowy

Część I
1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana wynagrodzenia brutto,
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji umowy na wykonanie zadania objętego pełnieniem funkcji Menadżera Projektu.
2. Zmiany umowy przewidziane w pkt 1 dopuszczalne są na następujących warunkach:
ad. pkt 1) – wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT,
ad. pkt 2) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia o okres przesunięcia terminu wykonania zadania objętego pełnieniem funkcji Menadżera Projektu.
Część II
1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana wynagrodzenia brutto,
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji umowy na wykonanie zadania objętego prowadzeniem Nadzorów inżynierskich.
2. Zmiany umowy przewidziane w pkt 1 dopuszczalne są na następujących warunkach:
ad. pkt 1) – wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT,
ad. pkt 2) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia o okres przesunięcia terminu wykonania zadania objętego prowadzeniem Nadzorów inżynierskich.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie i dokumenty wymagane wyżej na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Formularz ofertowy.
3. Pełnomocnictwo (umowa spółki) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku składania oferty wspólnej.
4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spośród nieodrzuconych ofert, złożonych przez wykonawców niewykluczonych z postępowania.
2. Kryteria oceny ofert:
2.1. Cena – 100 %.
2.1.1. W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena
------------------------- × 100 pkt × waga kryterium
Cena badanej oferty

3. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie.
4. Zamawiający w każdej części zamówienia wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków, w tym warunku braku powiązania z zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA RZYM.KAT. PW. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W CZEMIERNIKACH

Adres

Radzyńska 1

21-306 Czemierniki

lubelskie , radzyński

Numer telefonu

607369066

Fax

n/d

NIP

5381063016

Tytuł projektu

DOM INTEGRACJI "MANSJONARIA" w Czemiernikach

Numer projektu

RPLU.13.02.00-06-0007/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I - Pełnienie funkcji Menadżera Projektu (Zarządzanie Projektem) - Andrzej Grzeszuk Biuro Konsultingowe OPOKA - ul. Głuska 14, 20-439 Lublin. Data wpłynięcia oferty – 13.03.2018r. Cena - 49 200,00 zł.
Część II - Prowadzenie Nadzorów inżynierskich (Inspektor Nadzoru) - Andrzej Grzeszuk Biuro Konsultingowe OPOKA - ul. Głuska 14, 20-439 Lublin. Data wpłynięcia oferty – 13.03.2018r. Cena - 16 359,00 zł.
Liczba wyświetleń: 419