Strona główna
Logo unii europejskiej

Termomodernizacja budynku "Dom Wczasów Dziecięcych Green Rest"

Data publikacji: 08.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2018

Numer ogłoszenia

1094546

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Centrum Nauki i Wypoczynku Green Rest w Polanicy- Zdroju przy ul. Dębowej 14, 57-320 Polanica- Zdrój w sekretariacie ( parter ), w terminie do dnia 26 marca 2018 roku, do godz. 10:00 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2018 roku o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Centrum Nauki i Wypoczynku Green Rest w Polanicy- Zdroju przy ul. Dębowej 14, 57-320 Polanica-Zdrój , gabinet dyrektora parter.
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
4. Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY".
5. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”. Zamawiający zwróci ofertę wycofaną Oferentowi niezwłocznie po otwarciu ofert, o ile wycofanie oferty zostało złożone przez podmiot uprawniony. W przeciwnym wypadku Wykonawca jest związany ofertą.
Oferty złożone po terminie zostaną bez otwierania niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
Opakowanie i adresowanie oferty:
1) ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia oraz zaadresowanym i opisanym w następujący sposób:

ZAMAWIAJĄCY- Centrum Nauki i Wypoczynku Green Rest
Spółka Cywilna Piech, Cymbała
Adres: ul. Dębowa 14, 57 – 320 Polanica - Zdrój
Oferta w postępowaniu „Termomodernizacja budynku "Dom Wczasów Dziecięcych Green Rest"
Nie otwierać przed dniem 26 marca 2018 roku do godz. 14.00

6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert do udziału w postępowaniu, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeśli Wykonawca zastrzega, że informacje zawarte w ofercie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tadeusz Cymbała

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

692 560 837

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien - zgodnie z załączonymi dokumentami tj. dokumentacją projektową oraz przedmiarami robót wykonać prace w poniższym zakresie:
Część 1
1. Modernizacja systemu ogrzewania polegająca na modernizacji instalacji c.o. tj. na wymianie grzejników oraz zmianie lokalizacji grzejników w obrębie klatki schodowej oraz na modernizacji kotłowni polegającej na wymianie kotłów na kondensacyjne o mniejszej mocy, wymianie podgrzewaczy cwu, zmianach w obrębie instalacji spalinowej i wentylacyjnej oraz gazowej, montażu kolektorów słonecznych oraz montażu pomp ciepła;
2. Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody;

Część 2
1. Ocieplenie stropów zewnętrznych ;
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych lukarn w budynku głównym ;
3. Ocieplenie dachu wiatrołapu;
4. Ocieplenie dachu budynku głównego;
5. Ocieplenie dachu pomieszczenia magazynu na olej;
6. Ocieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej;
7. Ocieplenie ścian zewnętrznych w całym budynku;
8. Wymiana okien i drzwi;
9. Ocieplenie dachu budynku frontowego;
10. Ocieplenie dachu łącznika i jadalni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
1) przedmiarach robót;
2) dokumentacjach projektowych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: kłodzki Miejscowość: Polanica - Zdrój

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Termomodernizacja budynku "Dom Wczasów Dziecięcych Green Rest" w Polanicy - Zdroju.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynku "Dom Wczasów Dziecięcych Green Rest" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr 3 " Gospodarka niskoemisyjna", działanie nr 3.2. "Efektywność energetyczna w MŚP - konkurs horyzontalny".
Zamawiający przewiduje podział zamówienia na części w poniższym zakresie:
Część 1
1. Modernizacja systemu ogrzewania polegająca na modernizacji instalacji c.o. tj. na wymianie grzejników oraz zmianie lokalizacji grzejników w obrębie klatki schodowej oraz na modernizacji kotłowni polegającej na wymianie kotłów na kondensacyjne o mniejszej mocy, wymianie podgrzewaczy cwu, zmianach w obrębie instalacji spalinowej i wentylacyjnej oraz gazowej, montażu kolektorów słonecznych oraz montażu pomp ciepła;
2. Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody;

Część 2
1. Ocieplenie stropów zewnętrznych ;
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych lukarn w budynku głównym ;
3. Ocieplenie dachu wiatrołapu;
4. Ocieplenie dachu budynku głównego;
5. Ocieplenie dachu pomieszczenia magazynu na olej;
6. Ocieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej;
7. Ocieplenie ścian zewnętrznych w całym budynku;
8. Wymiana okien i drzwi;
9. Ocieplenie dachu budynku frontowego;
10. Ocieplenie dachu łącznika i jadalni.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45261210-9 – wykonywanie pokryć dachowych
45262510-9 – roboty kamieniarskie
45262521-9 – roboty murarskie w zakresie fasad
45321000-3 – izolacja cieplna
45410000-4 – tynkowanie
45421100-5 – instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45331100-7- instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5- roboty instalacyjne hydrauliczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Data zakończenia zadania 31 październik 2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykonywali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 50.000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto- dotyczy części 1 zamówienia (tj. Modernizacji systemu ogrzewania polegającej na modernizacji instalacji c.o. tj. na wymianie grzejników oraz zmianie lokalizacji grzejników w obrębie klatki schodowej oraz na modernizacji kotłowni polegającej na wymianie kotłów na kondensacyjne o mniejszej mocy, wymianie podgrzewaczy cwu, zmianach w obrębie instalacji spalinowej i wentylacyjnej oraz gazowej, montażu kolektorów słonecznych oraz montażu pomp ciepła oraz modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody) i 200. 000 PLN ( dwieście tysięcy zł) brutto – dotyczy 2 części zamówienia (tj. ocieplenia stropów zewnętrznych ; ocieplenia ścian zewnętrznych lukarn w budynku głównym ; ocieplenia dachu wiatrołapu; ocieplenia dachu budynku głównego; ocieplenia dachu pomieszczenia magazynu na olej; ocieplenia ścian zewnętrznych klatki schodowej; ocieplenia ścian zewnętrznych w całym budynku; wymianie okien i drzwi; ocieplenia dachu budynku frontowego; oraz ocieplenia dachu łącznika i jadalni), polegającą na przebudowie, remoncie lub termomodernizacji obiektu kubaturowego lub podobnego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
- Kierownik budowy i kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który w ciągu ostatnich 4 lat przed terminem składania ofert nabył doświadczenie jako kierownik budowy robót konstrukcyjno-budowlanych.
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w odpowiedniej specjalności, zgodnie z wymaganiami z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową niezbędną do wykonania zamówienia. Ponadto Wykonawca spełni warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w przypadku części 1 zamówienia (tj. Modernizacji systemu ogrzewania polegającej na modernizacji instalacji c.o. tj. na wymianie grzejników oraz zmianie lokalizacji grzejników w obrębie klatki schodowej oraz na modernizacji kotłowni polegającej na wymianie kotłów na kondensacyjne o mniejszej mocy, wymianie podgrzewaczy cwu, zmianach w obrębie instalacji spalinowej i wentylacyjnej oraz gazowej, montażu kolektorów słonecznych oraz montażu pomp ciepła oraz modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody) i 1 500 000,00 ( słownie : jeden milion pięćset tysięcy zł. ) w przypadku 2 części zamówienia (tj. ocieplenia stropów zewnętrznych ; ocieplenia ścian zewnętrznych lukarn w budynku głównym ; ocieplenia dachu wiatrołapu; ocieplenia dachu budynku głównego; ocieplenia dachu pomieszczenia magazynu na olej; ocieplenia ścian zewnętrznych klatki schodowej; ocieplenia ścian zewnętrznych w całym budynku; wymianie okien i drzwi; ocieplenia dachu budynku frontowego; oraz ocieplenia dachu łącznika i jadalni).

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje mozliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót, w szczególności długotrwałe opady deszczu/śniegu, roztopy, nawodnienie gruntu;
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności:
- wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
- wstrzymanie prac przez organ konserwatorski;
- przekroczenie terminów wydanych decyzji, zezwoleń, itp.;
-odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w literach a-c termin umowy może ulec zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2) zmiana obowiązującej stawki VAT
a) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę;

3) zmiany w zakresie Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się Wykonawca:
a) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

4) zmiana Podwykonawcy
a) zmiana polegająca na wskazaniu innych Podwykonawców;
b) zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawców;
c) zmiana polegająca na wskazaniu innego zakresu (części) podwykonawstwa;
d) zmiana polegająca na wykonaniu zamówienia przy pomocy Podwykonawców pomimo niewskazania w ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

5) zmianę osób odpowiedzialnych za:
a) kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy (kierownik budowy) zgodnie z warunkami zapytania, tj. kierownik budowy będzie posiadał uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności określonej w zapytaniu, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy, odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, zgodnie z umową dokumentu potwierdzającego kwalifikacje kierownika budowy oraz aktualnego wpisu na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub dokumenty, które potwierdzają odpowiednie kwalifikacje i zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (podstawa prawna art. 12a ustawy Prawo budowlane);
b) nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego (koordynatora- nadzorcę projektu lub inspektora nadzoru).
3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) cena oferty (cena brutto oferty za część I lub II zamówienia).
2) okres gwarancji

2. Waga kryterium
1) cena brutto oferty za część I lub II zamówienia – 80%
2) okres gwarancji – 20%

3. Sposób oceny
1) w kryterium cena maksymalną ilość punktów (80 pkt) otrzyma oferta z najniższa ceną, kryterium cena, będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

cena oferowana minimalna brutto za część I zamówienia ( tj.1. Modernizacja systemu ogrzewania polegająca na modernizacji instalacji c.o. tj. na wymianie grzejników oraz zmianie lokalizacji grzejników w obrębie klatki schodowej oraz na modernizacji kotłowni polegającej na wymianie kotłów na kondensacyjne o mniejszej mocy, wymianie podgrzewaczy cwu, zmianach w obrębie instalacji spalinowej i wentylacyjnej oraz gazowej, montażu kolektorów słonecznych oraz montażu pomp ciepła; 2. Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 80 = ilość punktów
cena ocenianej oferty brutto za część I zamówienia (tj. 1. Modernizacja systemu ogrzewania polegająca na modernizacji instalacji c.o. tj. na wymianie grzejników oraz zmianie lokalizacji grzejników w obrębie klatki schodowej oraz na modernizacji kotłowni polegającej na wymianie kotłów na kondensacyjne o mniejszej mocy, wymianie podgrzewaczy cwu, zmianach w obrębie instalacji spalinowej i wentylacyjnej oraz gazowej, montażu kolektorów słonecznych oraz montażu pomp ciepła; 2. Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody;
i
cena oferowana minimalna brutto za część II zamówienia (tj. 1. Ocieplenie stropów zewnętrznych ;2. Ocieplenie ścian zewnętrznych lukarn w budynku głównym ;3. Ocieplenie dachu wiatrołapu;4. Ocieplenie dachu budynku głównego;
5. Ocieplenie dachu pomieszczenia magazynu na olej;6. Ocieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej;7. Ocieplenie ścian zewnętrznych w całym budynku; 8. Wymiana okien i drzwi; 9. Ocieplenie dachu budynku frontowego;10. Ocieplenie dachu łącznika i jadalni.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 80 = ilość punktów
cena ocenianej oferty brutto za część II zamówienia (tj. 1. Ocieplenie stropów zewnętrznych ;2. Ocieplenie ścian zewnętrznych lukarn w budynku głównym ;3. Ocieplenie dachu wiatrołapu;4. Ocieplenie dachu budynku głównego;
5. Ocieplenie dachu pomieszczenia magazynu na olej;6. Ocieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej;7. Ocieplenie ścian zewnętrznych w całym budynku; 8. Wymiana okien i drzwi; 9. Ocieplenie dachu budynku frontowego;10. Ocieplenie dachu łącznika i jadalni.

2) w kryterium okres gwarancji maksymalną ilość punktów (20 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, tj. 60 miesięcy.
Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „ okres gwarancji” zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

zaproponowany okres gwarancji w ofercie ocenianej
(podany w liczbie miesięcy)
------------------------------------------------------------------- x 20 punktów
najdłuższy zaproponowany okres gwarancji wśród ofert
niepodlegających odrzuceniu

Uwaga:
Zaoferowany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy. (Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do obliczenia punktów w tym kryterium Zamawiający przyjmie okres 60 miesięcy.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w zapytaniu warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z wzorami określonymi w pkt 3.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) unieważnieniu postępowania.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM NAUKI I WYPOCZYNKU "GREEN REST"SPÓŁKA CYWILNA PIECH, CYMBAŁA. WSPÓLNICY: KAMILA PIECH, ŁUKASZ CYMBAŁA.

Adres

Wojska Polskiego 33

57-340 Duszniki-Zdrój

dolnośląskie , kłodzki

Numer telefonu

782640781

NIP

8831850604

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynku "Dom Wczasów Dziecięcych Green Rest"

Numer projektu

RPDS.03.02.00-02-0077/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SANITERM Zakład Usługowo- Handlowy Marek Nowak, ul. Łąkowa 4/1, 57 – 320 Polanica – Zdrój, data wpłynięcia oferty 26.03.2018r.; cena 253 469,25 zł brutto – dla części I zamówienia;
Dekarstwo „AGMAR” Usługi Handlowo- Budowlane Marian Sosnowski, ul. E. Stachury 4, 57 – 320 Polanica – Zdrój, data wpłynięcia oferty 26.03.2018r, cena 1 173 814,09 zł brutto – dla części II zamówienia.
Liczba wyświetleń: 666