Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i zakup " Anteny parabolicznej wraz z chwytem złorzeniowym"

Data publikacji: 07.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-03-2018

Numer ogłoszenia

1094518

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie:
a) posiadać oznaczenie:
„Oferta na usługę realizacji projektu " projektu "Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP" ”,
Nie otwierać przed dniem 16/03/2018r. godz. 10:00
b) opatrzona adresem nadawcy (wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail);
c) zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2. Ofertę w zamkniętej kopercie należy:
a) przesłać na adres Zamawiającego: Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków z terminem doręczenia określonym w pkt. III,

b) lub złożyć w sekretariacie Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków z terminem doręczenia określonym w pkt III, w Sekretariacie.

3. Termin składania ofert upływa dnia 16/03/2018r. o godz. 09:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16/03/2018r. godz. 10:00 w siedzibie Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków w głównej sali konferencyjnej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 12 629 85 18 , e-mail: poczta@zdz.krakow.pl te. 607 794 700, Andrzej Lewandowski andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607794700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup " Anteny parabolicznej wraz z chwytem złożeniowym " które będzie stosowane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W celu realizacji przyszłych badań i zadań w ramach projektu określonego wstępnie harmonogramem realizacji projektu wymagane będzie pozyskanie: "Anteny parabolicznej wraz z chwytem złożeniowym"

Przedmiot zamówienia

"Anteny parabolicznej wraz z chwytem złożeniowym"

Kod CPV

32530000-7

Nazwa kodu CPV

Satelitarne urządzenia komunikacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Etap. 1 Przedstawienie propozycji projektu wraz z dokumentacją złożeniową i konstrukcyjną przez wykonawcę, która zostanie oceniona pod względem czy produkt spełnia kryteria w zamówieniu. W ramach etapu zamawiający zastrzega sobie prawo oceny przedstawionej konstrukcji w siedzibie wykonawcy w celu oceny czy wykonawca posiada technologię na wykonanie zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy
Etap. 2 Odbiór anteny w siedzibie wykonawcy na podstawie parametrów technicznych złożonych w ofercie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

1. Koszt brutto - 70 %
2. Doświadczenie w realizacji anten o aperturach powyżej 2m2 - 30 %

1% = 1 pkt

Kryterium 1 – Cena

Ocena kryterium „ceny” dla n-tej oferty Wykonawcy (Pcn) dokonywana będzie poprzez porównanie ceny najniższej wśród ocenianych ofert (C min), do ceny zawartej w badanej ofercie (C n).
C min
P c n = ---------------- x 70 %
C n

gdzie: (P c n) - ilość punktów za cenę dla ocenianej oferty;
(C min) - najniższa cena spośród cen ocenianych ofert;
(C n) - cena zawarta w badanej ofercie.
Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 70 pkt.

Kryterium 2 – Doświadczenie w realizacji anten o aperturach powyżej 2m2

Ocena kryterium „Doświadczenie w realizacji anten o aperturach powyżej 2m2” n-tej oferty Wykonawcy (P K) będzie dokonywana poprzez:

1. 10 pkt -> Producent anten parabolicznych o średnicach większych niż 2 m
2. 10 pkt -> Producent chwytów anten parabolicznych o średnicach większych niż 2 m
3. 10 pkt. -> Producent posiada Zakład produkcyjny na terenie RP z wykazaną produkcją anten i minimum wykazaną ofertą na stronie internetowej.

Punkty ulegają zsumowaniu jeżeli oferent spełnia 1 - 3 warunki.

Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 30 pkt,
Wybór Wykonawcy.

O wyborze oferty zdecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie za kryteria określone w:
- pkt (P N) - całkowita liczba punktów
- pkt (P cn) - Cena
- pkt (P K) - Kwalifikacje

P N = P c n + PK
Możliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie kryteria wynosi - 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Józefa Wybickiego 3A

31-261 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

607794700

NIP

6770051858

Tytuł projektu

Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0070/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Laminas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Dworska 50 38-430 Miejsce Piastowe
data : 16.03. 2018r
cena : 300 735 zł brutto
Liczba wyświetleń: 226