Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 75, nr sprawy DK/10/2018

Data publikacji: 07.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-03-2018

Numer ogłoszenia

1094406

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty na wszystkie części zamówienia należy składać w tym samym formularzu ofertowym.
Oferty można składać:
W formie elektronicznej, jako załącznik w postaci zeskanowanej (preferowany format PDF), na adres e-mail: zp@itee.radom.pl. Jako tytuł wiadomości należy wpisać: „Oferta DK.10.2018”,
lub
w formie pisemnej, w kopercie zaadresowanej na zamawiającego, z dopiskiem: „Oferta – Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 75, nr sprawy DK/10/2018” w siedzibie Zamawiającego Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, pokój nr 112 C.
Oferty w formie pisemnej mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zp@itee.radom.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr inż. Krzysztof Symela – Kierownik Ośrodka Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej; w dni robocze w godz. 7:30–15:30, tel (048) 364-42-41 wew. 262, pok 206 B; e-mail: krzysztof.symela@itee.radom.pl, lub dr Ireneusz WOŹNIK – adiunkt; w dni robocze w godz. 7:30–15:30, tel (048) 364-42-41 wew. 349, pok 310 B; e-mail: ireneusz.wozniak@itee.radom.pl, lub dr Dorota KOPROWSKA – adiunkt; w dni robocze w godz. 7:30–15:30, tel (048) 364-42-41 wew. 257, pok 303 B; e-mail: dorota.koprowska@itee.radom.pl.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi eksperta branżowego, a także wykonanie, we współpracy z drugim ekspertem branżowym oraz przydzielonym przez Zmawiającego ekspertem metodologicznym zawodu/grupy zawodów, opisu informacji o zawodzie dla wybranego zawodu wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, opracowanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 z późn. zm.) – grupa wielka zawodów 75 – Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni. Zawody są przypisane do jednej z trzech list zawodów: A, B i C, różniących się zakresem koniecznych do zrealizowania czynności. Przedmiotem niniejszego postępowania są zawody przypisane do listy B.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy z Ekspertami branżowymi opisu informacji o zawodach. Wykonanie zamówienia umożliwi realizację celu głównego projektu, jakim jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi eksperta branżowego, a także wykonanie, we współpracy z drugim ekspertem branżowym oraz przydzielonym przez Zmawiającego ekspertem metodologicznym zawodu/grupy zawodów, opisu informacji o zawodzie dla wybranego zawodu wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, opracowanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 z późn. zm.) – grupa wielka zawodów 75 – Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni. Zawody są przypisane do jednej z trzech list zawodów: A, B i C, różniących się zakresem koniecznych do zrealizowania czynności. Przedmiotem niniejszego postępowania są zawody przypisane do listy B.

W ramach zawartej umowy wykonawca będzie zobowiązany do:
1) Zapoznania się z modelem oraz metodologią opracowania informacji o zawodach opisanymi w publikacji „Podręcznik - Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?” oraz innymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego.
2) Opracowania opisu informacji dla wybranego zawodu, zgodnie z przyjętymi w projekcie wzorami dokumentów, w tym:
- identyfikacja, zgromadzenie, analiza i selekcja materiałów źródłowych dotyczących wybranego zawodu oraz opracowanie „Wstępnego projektu informacji o zawodzie”, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego;
- przygotowanie ankiety badawczej, przeprowadzenie badań z udziałem przedstawicieli zawodu oraz opracowanie raportu z badań (dotyczy to zawodów z listy A i C), zgodnie z zaleceniami Zamawiającego;
- odniesienia się do uwag dotyczących poszczególnych wersji opisu informacji o danym zawodzie przygotowanych przez: 2 recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespół walidacji i jakości, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego;
- wprowadzenia do poszczególnych wersji opisu informacji o danym zawodzie uzupełnień i modyfikacji wynikających z recenzji, ewaluacji i walidacji, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego;
- przesyłania do Zamawiającego poszczególnych wersji elektronicznych opisu informacji o danym zawodzie, wskazanych w harmonogramie zadań eksperta branżowego zamieszczonym w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia („Szczegółowy zakres prac wykonawcy (eksperta branżowego)”,
- informowania o postępach prac, występujących problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia, także na wniosek Zamawiającego,
3) Uczestnictwa w warsztatach metodologicznych dla zespołów eksperckich opracowujących opisy informacji o zawodach.
4) Udziału w spotkaniach roboczych (w trybie stacjonarnym i na odległość) zespołu ekspertów opracowujących opis informacji dla wybranego zawodu z listy zawodów opisanych w Załączniku nr 1 (w tym gotowość do max. 2 spotkań osobistych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).
5) Stosowania formularzy i dokumentów elektronicznych przekazywanych przez Zamawiającego.
6) Współpracy z pozostałymi członkami zespołu eksperckiego (w trybie stacjonarnym i na odległość), w tym z ekspertem metodologicznym grup zawodów pełniącym rolę lidera zespołu na wszystkich etapach przygotowywania opisu informacji o zawodzie,
7) Opracowania słownika pojęć branżowych dla opisywanego zawodu,
8) Przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach umowy („utwory”) na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy zakres i harmonogram prac wykonawcy (eksperta branżowego) dla zawodów z listy B obejmuje:
a) Identyfikacja, zgromadzenie, analiza i selekcja materiałów źródłowych dotyczących wybranego zawodu oraz opracowanie (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem metodologicznym) Wstępnego projektu informacji o zawodzie i dostarczenie go w formie pliku MS Word do Zamawiającego, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i przekazanymi przez niego dokumentami. Termin realizacji: do 10 dni od daty warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Zamawiającego;
b) Opracowanie (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem metodologicznym), wersji 1 projektu informacji o zawodzie, zgodnie z Notatką nr 1 z walidacji wewnętrznej przekazaną drogą elektroniczną przez Zespół ds. walidacji i jakości Zamawiającego oraz doręczenie wersji 1 projektu – pliku MS Word do Zamawiającego. Termin realizacji: do 2 dni od daty przekazania Notatki Nr 1 przez Zamawiającego;
c) Opracowanie (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem metodologicznym) wersji 2 projektu informacji o zawodzie, zgodnie z dwoma recenzjami wersji 1 projektu, przekazanymi przez Zamawiającego drogą elektroniczną, sporządzenie „Odpowiedzi Zespołu Eksperckiego na uwagi recenzentów projektu Informacji o Zawodzie” oraz przekazanie tych dokumentów w wersji elektronicznej do Zamawiającego. Termin realizacji: do 5 dni od przekazania 2 recenzji;
d) Opracowanie (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem metodologicznym) wersji 3 projektu informacji o zawodzie, zgodnie z Notatką z posiedzenia Panelu Ewaluacyjnego wersji 2 projektu oraz przekazanie wersji elektronicznej - plik MS Word do Zamawiającego. Termin realizacji: do 5 dni od przekazania Notatki z posiedzenia Panelu Ewaluacyjnego;
e) Opracowanie (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem metodologicznym) wersji 4 projektu informacji o zawodzie i przekazanie go - pliku MS Word do Zamawiającego, zgodnie z Notatką nr 2 z walidacji wewnętrznej przekazaną drogą elektroniczną przez Zespół ds. walidacji i jakości Zamawiającego. Termin realizacji: do 5 dni od przekazania Notatki Nr 2 przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który będzie osobiście wykonywał zamówienie lub za pośrednictwem osoby przez niego wyznaczonej, jeżeli wymieniony wykonawca lub osoba spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. posiada wykształcenie nie niższe niż wymagane dla zawodu, dla którego oferuje opracowanie informacji o zawodzie, t.j. odpowiednio: wyższe, średnie lub zasadnicze zawodowe
2. posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w zawodzie lub zawodzie pokrewnym* , dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie i/lub co najmniej 2-letnie doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie.

* Zawód pokrewny, zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby niniejszego projektu, to zawód z tej samej grupy elementarnej (kod czterocyfrowy w Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Dz.U. 2014 poz. 1145, w której występuje dany zawód) lub zawód z innej grup elementarnej, jeśli jest z nim powiązany branżowo lub rodzajem działalności. Klasyfikacja zawodów i specjalności jest dostępna pod adresem:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001145/O/D20141145.pdf
lub w wyszukiwarce: http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty na zasadzie: spełnia / nie spełnia.
Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy złożenia dodatkowych wyjaśnień, jak również do wglądu w dokumentację potwierdzającą wykształcenie i doświadczenie oferenta, w tym zwłaszcza, dyplomy, certyfikaty, referencje. W razie nieudostępnienia Zamawiającemu ww. dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze Wykonawca może być wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

Dodatkowe warunki

1. Każdy zawód z listy zawartej w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego stanowi odrębną część zamówienia.
2. Wykonawca, który będzie osobiście wykonywał zamówienie (t.j. osoba fizyczna, która będzie świadczyć usługę eksperta branżowego) może złożyć ofertę na nie więcej niż dwie części zamówienia. Pozostali wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części zamówienia pod warunkiem, że ta sama osoba wyznaczona przez wykonawcę do wykonywania zamówienia będzie występować w nie więcej niż dwóch częściach.
3. W ramach tej samej części zamówienia wykonawca może wskazać tylko jedną osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia.
4. Do wykonania opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch ekspertów branżowych reprezentujących różne, niepowiązane ze sobą podmioty/miejsca pracy.
5. W ramach realizacji I etapu Projektu ta sama osoba nie może być ekspertem branżowym dla więcej niż 2 zawodów.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny przedstawionej przez wykonawcę w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie 2 wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach rozpatrywanej części zamówienia (zawodu), przekroczy budżet przewidziany na realizację zadania.
7. W sytuacji, gdy zaoferowana cena będzie się wydawać rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do przedłożenia innych dokumentów, które potwierdzą potencjał wykonawcy i zagwarantują jakość i terminowość świadczonych usług.
8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego;
2) wykonawca został wykluczony z postępowania;
3) wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego;
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wg załącznika nr 3 zapytania ofertowego;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Każda część zamówienia (zawód) będzie oceniana odrębnie. Wszystkie następujące dalej w pkt. 4–13 zapisy należy traktować jako odnoszące się do oceny ofert dotyczących jednego, tego samego zawodu (części zamówienia);

2. Dla każdej części zamówienia zamawiający wybierze dwóch wykonawców reprezentujących różne, niepowiązane ze sobą podmioty/miejsca pracy i którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę punktów, a jeżeli nie będzie dwóch wykonawców – zostanie wybrana jedna oferta;

3. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria (jednakowe dla wszystkich części zamówienia):
- Cena brutto: 30 pkt;
- Doświadczenie zawodowe: 45 pkt;
- Doświadczenie naukowo – badawcze lub dydaktyczne: 10 pkt;
- Doświadczenie przedmiotowe: 10 pkt;
- Aspekt społeczny; 5 pkt.
4. Oferta przedstawiająca najniższą cenę brutto za wykonanie usługi w ocenianej części zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów za cenę – 30. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie z następującym wzorem:
C = (Najniższa oferowana cena brutto / Cena brutto w rozpatrywanej ofercie) x 30;

5. Doświadczenie zawodowe (Dz):
W przypadku doświadczenia pracy w zawodzie, dla którego jest składana oferta:
a. od co najmniej 2 do 3 lat – 6 pkt;
b. doświadczenie od powyżej 3 do 5 lat – 29 pkt;
c. doświadczenie powyżej 5 lat – 45 pkt;

W przypadku doświadczenia pracy w zawodzie pokrewnym do zawodu, dla którego jest składana oferta:
a. od co najmniej 2 do 3 lat – 3 pkt;
b. doświadczenie od powyżej 3 do 5 lat – 16 pkt;
c. doświadczenie powyżej 5 lat – 25 pkt;
Jeżeli wykonawca lub osoba wyznaczona przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiada zarówno doświadczenie pracy w zawodzie stanowiącym przedmiot oferty, jak i zawodzie pokrewnym, to punktacja za doświadczenia w zawodzie i zawodzie pokrewnym będzie sumowana, nie może jednak łącznie przekroczyć 45 pkt (jeżeli suma jest większa od 45 to będzie przyjmowane 45 pkt).

6. Doświadczenie naukowo – badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem (Dnb):
a. doświadczenie od co najmniej 2 do 3 lat – 2 pkt;
b. doświadczenie od powyżej 3 do 5 lat – 7 pkt;
c. doświadczenie powyżej 5 lat – 10 pkt;

7. Doświadczenie przedmiotowe (Dp):
W tym kryterium Zamawiający będzie oceniał udział w realizacji zamówień /projektów związanych z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanych z tworzeniem informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy). Za udział Zamawiający uznaje uczestnictwo w: tworzeniu standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych lub innych form opisu informacji o zawodach warunkujących wykonywanie zawodu (np. charakterystyki/profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy, podstawy programowe kształcenia w zawodach, programy kształcenia i szkolenia zawodowego, polska rama kwalifikacji, sektorowe ramy kwalifikacji i inne) i/lub świadczeniu usług i/lub opracowywaniu materiałów zawodoznawczych dla doradztwa i poradnictwa zawodowego. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
a. brak udziału w przedsięwzięciach z podanego zakresu – 0 pkt;
b. udział w 1 przedsięwzięciu z podanego zakresu – 5 pkt;
c. udział w 2 i więcej przedsięwzięciu z podanego zakresu – 10 pkt;

8. Aspekt społeczny As:
Maksymalna liczba punktów – 10 będzie przyznawana w sytuacji, w której wykonawca lub osoba wyznaczona przez wykonawcę do realizacji zamówienia jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.). W pozostałych przypadkach wykonawca otrzyma 0 pkt.

9. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną sumą punktów:
P = C + Dz + Dnb + Dp + As;

10. Jeżeli wybór 2 najkorzystniejszych ofert nie będzie możliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone więcej niż 2 oferty o takim samym bilansie ceny i pozostałych kryteriów, zamawiający wybierze spośród nich oferty z najniższymi cenami, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wybierze spośród nich oferty, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe” (Dz). Jeżeli punktacja w kryterium Dz także będzie jednakowa to zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających cenę. Oferowana na wezwanie zamawiającego cena nie może być wyższa niż cena w ofercie.
11. Jeżeli nie mniej niż dwie oferty, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów, zostały złożone przez wykonawców zatrudnionych w tej samej instytucji, to zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę wykonawcy, który uzyskał większą liczbę punktów, a pozostałe odrzuci. Jeżeli nie będzie to możliwe z uwagi na fakt, że oferty tych wykonawców uzyskały taką samą liczbę punktów, to zamawiający wybierze ofertę wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w pkt 10.

12. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

13. Jeżeli oferty złożone przez różnych wykonawców, w których świadczenie usługi eksperta branżowego ma być realizowane przez tą samą osobę, zostały zaklasyfikowane do 2 najwyżej ocenionych ofert w więcej niż dwóch częściach zamówienia (zawodach), to zamawiający wybierze spośród tych ofert 2 oferty, które uzyskały kolejno 2 najwyższe liczby punktów, a jeżeli nie będzie to możliwe z uwagi na fakt że więcej niż 2 oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, dokonana wyboru zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 10.

Wykluczenia

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Powiązanie z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w rozumieniu zapisu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Adres

Kazimierza Pułaskiego 6/10

26-600 Radom

mazowieckie , Radom

Numer telefonu

483644241

Fax

483644760

NIP

7960035805

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Informujemy, że w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 75, numer sprawy: DK/10/2018, zostały wybrane oferty:

I. Garmażer – kod zawodu 751101
1. Kowalska Małgorzata, Radom;
2. Chebdowska Izabela, Jedlnia Letnisko.

II. Karmelarz – kod zawodu 751203
1. Chełchowska Małgorzata, Różan;
2. Korona Teresa, Kielce.

III. Przetwórca owoców i warzyw – kod zawodu 751402
1. Żochowska Elżbieta, Ożarów Mazowiecki;
2. Gałek Arkadiusz, Radom.

IV. Garbarz skór bez włosa – kod zawodu 753502
1. Skiba Jan, Radom;
2. Kita Ryszard, Radom.

V. Wyprawiacz skór futerkowych – kod zawodu 753505
1. Feldo Zdzisław, Radom;
2. Skiba Jan, Radom.

VI. Cholewkarz – kod zawodu 753601
1. Rudecka Jadwiga, Radom;
2. Szymaniak Mariusz, Warka.

VII. Obuwnik miarowy – kod zawodu 753603
1. Rudecka Jadwiga, Radom;
2. Szymaniak Mariusz, Warka;

VIII. Obuwnik ortopedyczny – kod zawodu 753604
1. Laska Błażej, Warszawa;
2. Szubski Damian, Jedlnia Letnisko.
Liczba wyświetleń: 1138