Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/RPOWZ/2.10 NA BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO 100 KWP WRAZ Z DOSTAWĄ INSTALACJI, WYKONANIEM PRZYGOTOWAWCZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

Data publikacji: 06.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-03-2018

Numer ogłoszenia

1093937

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 21.03.2018 do godziny 15.00. na adres:
Voigt Promotion Sp z o.o.
ul. Fabryczna 37
72-010 Police
Polska

Terminem złożenia oferty jest dzień jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Michał Makaruś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.:+48 91 350 76 61 tel. kom.: +48 603-914-820

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz roboty budowlano-montażowe.
Adres lokalizacji inwestycji
ul. Fabryczna 37, 72-010 Police
Działka nr. 253/3 i 3048 obr. Police 6

Kod CPV 09331200-0: Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia
45000000-7 Roboty budowlane
09332000-5 : Instalacje słoneczne
45231000-5 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych


Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO 100 KWP WRAZ Z DOSTAWĄ INSTALACJI, WYKONANIEM PRZYGOTOWAWCZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ORAZ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ.

Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.
UWAGA: Roboty rozpoczęte zostaną na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej i załączonego pozwolenia na budowę. Zmiany do projektu są zawarte w zamieszczonej dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny oferty według zmienionej dokumentacji projektowej tj. projektu wykonawczego elektrowni fotowoltaicznej Voigt Promotion z września 2017r.
Zamiennie pozwolenie na budowę, jeżeli będzie wymagane, uzyska Zamawiający.

Opis przedmiotu zamówienia w postaci specyfikacja technicznej instalacji fotowoltaicznej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego.
UWAGA: z uwagi na rozmiar i ilość dokumentów - dokumentacja projektowa jest dostępna do pobrania pod poniższym adresem internetowym:
https://drive.google.com/drive/folders/1IALDYxWu5sagtss6tEAxFU-f1DcMgNIs?usp=sharing

Wszelkie nazwy własne wskazane w dokumentacji projektowej zostały podane wyłącznie przykładowo, a Wykonawca nie jest zobowiązany do stosowania produktów określonych nazwą własną. Kryteria równoważności, co do poszczególnych elementów zostały określone w załączniku nr 9. do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Police

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie INSTALACJI FOTOVOLTAICZNEJ dla potrzeb firmy Voigt Promotion Sp. z o.o. dla realizacji celów projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

Przedmiot zamówienia

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz roboty budowlano-montażowe.
Adres lokalizacji inwestycji
ul. Fabryczna 37, 72-010 Police
Działka nr. 253/3 i 3048 obr. Police 6

Kod CPV 09331200-0: Słoneczne moduły fotoelektryczne
Dodatkowe przedmioty zamówienia
45000000-7 Roboty budowlane
09332000-5 : Instalacje słoneczne
45231000-5 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych


Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO 100 KWP WRAZ Z DOSTAWĄ INSTALACJI, WYKONANIEM PRZYGOTOWAWCZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ORAZ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ.

Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.
UWAGA: Roboty rozpoczęte zostaną na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej i załączonego pozwolenia na budowę. Zmiany do projektu są zawarte w zamieszczonej dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny oferty według zmienionej dokumentacji projektowej tj. projektu wykonawczego elektrowni fotowoltaicznej Voigt Promotion z września 2017r.
Zamiennie pozwolenie na budowę, jeżeli będzie wymagane, uzyska Zamawiający.

Opis przedmiotu zamówienia w postaci specyfikacja technicznej instalacji fotowoltaicznej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego.
UWAGA: z uwagi na rozmiar i ilość dokumentów - dokumentacja projektowa jest dostępna do pobrania pod poniższym adresem internetowym:
https://drive.google.com/drive/folders/1IALDYxWu5sagtss6tEAxFU-f1DcMgNIs?usp=sharing

Wszelkie nazwy własne wskazane w dokumentacji projektowej zostały podane wyłącznie przykładowo, a Wykonawca nie jest zobowiązany do stosowania produktów określonych nazwą własną. Kryteria równoważności, co do poszczególnych elementów zostały określone w załączniku nr 9. do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe przedmioty zamówienia
45000000-7 Roboty budowlane
09332000-5 : Instalacje słoneczne
45231000-5 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie więcej niż 90 dni od dnia zawarcia umowy. Szczegółowy termin zostanie ustalony na podstawie oferty wykonawcy.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania końcowego protokołu zdawczo odbiorczego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

b. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia i wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej pięć budów instalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 20 kWp każda.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu wykonanych robót, do którego wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie wskazanych w oświadczeniu realizacji. Wzór niniejszego wykazu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

c. Posiadanie potencjału technicznego.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym dla realizacji przedmiotu zamówienia: posiada certyfikat producenta oferowanych paneli uprawniający do projektowania, doboru, montażu, konfiguracji i uruchamiania systemów fotowoltaicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania oraz załączonej kopii certyfikatu producenta.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

d. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek uznany zostanie za spełniony jeżeli wykonawca złoży wykaz osób, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do zapytania, z którego będzie wynikać, że dysponuje,
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
b) oraz wykaże, że dysponuje co najmniej trzema osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. posiadają ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (zgodne art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

e. Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej, niezbędnej dla realizacji zamówienia
c) O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada odpowiednią zdolność finansową lub ekonomiczną - dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości 250.000,00 zł oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 450.000,00 zł.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Spełnienie powyższego warunku będzie weryfikowane na podstawie zaświadczenia banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej o wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej oraz załączonej do oferty dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Dodatkowe warunki

5. Wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00- złotych.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono poniżej. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądza;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

1. Gwarancja powinna bankowa lub ubezpieczeniowa być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
c) kwotę gwarancji
e) termin ważności gwarancji;
f) zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, gdy:
• Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; lub
• zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
82 1750 1077 0000 0000 3694 3238
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę składającego ofertę.
3. Wadium w innych dopuszczonych formach (np. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) należy dołączyć do Oferty.
4. Zwrot wadium nastąpi po podpisaniu Umowy z Wykonawcą lub odrzuceniu oferty przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy, w terminie określonym w zapytaniu ofertowym i/lub Wykonawca nie przedstawi w ciągu 7 dni od wezwania wykonawcy do podpisania umowy.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zawarte są w załączonym wzorze umowy w załączniku nr 2.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących zmian:
a) zmiana zakresu świadczenia wykonawcy, związana ze:
- zmianą technologii wykonawstwa na lepszą, bardziej trwałą, zmniejszającą koszty eksploatacji obiektu, lub tańszą;
- koniecznością wykonania robót nieprzewidzianych na etapie składania oferty o ile Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności przy złożeniu oferty nie mógł przewidzieć konieczności ich wykonania,
- uzasadnioną zmianą potrzeb po stronie Zamawiającego,
b) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu świadczenia;
c) zmianą terminu realizacji prac w przypadku:
- niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację zamówienia,
- zmiany zakresu świadczenia wykonawcy,
- innych okoliczności niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego.
d) zmiany dotyczące maksymalnej wysokości zaliczek, sposobu i terminu ich rozliczenia, obowiązku zabezpieczenia zaliczki.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

12. Dokumenty wymagane od wykonawcy na etapie składania oferty:
1. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Kopię certyfikatu producenta oferowanych paneli uprawniający do projektowania, doboru, montażu, konfiguracji i uruchamiania systemów fotowoltaicznych.
5. Dokumenty poświadczające zdolność finansową wykonawcy – Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej o wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej oraz kopia polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie związanym z wykonywaną działalnością.
6. Wykaz wykonanych robót, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami.
7. Wykaz osób wypełniony, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
8. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9. Karty katalogowe oferowanych urządzeń i konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych.
10. Wymagane w specyfikacji technicznej opisu przedmiotu zamówienia certyfikaty.
11. Pisemnej deklaracji producenta modułów na pokrycie kosztów serwisu, w tym montażu i demontażu uszkodzonych paneli w czasie trwania gwarancji.
12. Roczną symulację produkcji energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną.

Zamówienia uzupełniające

14. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonego w umowie zawartej z wykonawcą o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmian umowy na zasadach określonych we wzorze umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

6. Kryteria oceny ofert.

L.p. 1. Nazwa kryterium CENA NETTO
Waga: 60%
Sposób przyznawania punktów.:
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 60 punktów.
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najniższej ceny ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący:
Liczba punktów w ocenie = (cena w ofercie z najniższą ceną/cena badanej oferty) X waga kryterium X 100

L.p. 2. Nazwa kryterium: TERMIN REALIZACJI (W DNIACH)
Waga: 20%
Sposób przyznawania punktów.:
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 20 punktów.
Poniżej 60 dni- 20 pkt.
61 - 80 dni- 10 pkt.
Powyżej 80 dni- 0 pkt.
UWAGA: Zamawiający wskazuje, że odrzuci oferty z terminem realizacji dłuższym niż 90 dni.

L.P. 3 Nazwa kryterium: CZAS USUNIĘCIA AWARII OD MOMENTU ZGŁOSZENIA USTERKI (W GODZINACH).
Waga: 20%
Sposób przyznawania punktów.: Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 20 punktów.
Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od momentu zgłoszenia awarii do momentu usunięcia usterki. Przez awarię rozumie się uszkodzenie elektryczne bądź mechaniczne paneli oraz innych urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej.
poniżej 8 godz. – 20 pkt.
od 8 do 24 godz. – 10 pkt.
powyżej 24 do 48 godz. – 5pkt.
powyżej 48 godz. – 0 pkt.


W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczenie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według kursu średniego NBP z dnia publikacji niniejszego zapytania ofertowego na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów.
W przypadku gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.

Wykluczenia

f. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą Voigt Promotion Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"VOIGT PROMOTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Fabryczna 37

72-010 Police

zachodniopomorskie , policki

Numer telefonu

913507661

Fax

913507642

NIP

8510110430

Tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej do 100 kWp dla potrzeb firmy Voigt Promotion Sp. z o.o.

Numer projektu

RPZP.02.10.00-32-A043/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Police, dnia 10 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Zamawiający:
VOIGT PROMOTION sp. z o.o.
ul. Fabryczna 37
72-010 Police

dotyczy: zapytania ofertowego nr 1/2017/RPOWZ/2.10 na „Budowę instalacji fotowoltaicznej do 100 kWp wraz z dostawą instalacji, wykonaniem przygotowawczych robót budowlanych i wykonaniem instalacji elektrycznej”.

Zamawiający VOIGT PROMOTION Sp z o.o. informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez firmę AZ Energy Piotr Kwasowski, ul. Naruszewicza 10A/U1, 71-556 Szczecin, oferta złożona dnia 20.03.2018 r, z ceną netto: 489.500 zł + 112.585 zł VAT.
Liczba wyświetleń: 594