Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup surowców do realizacji badań w projekcie

Data publikacji: 06.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-03-2018

Numer ogłoszenia

1093933

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zakład Chemiczny"Silikony Polskie"
Ul.Chemików 1
37-310 Nowa Sarzyna
Składanie ofert drogą emailową

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zaopatrzenie@silikony.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Miazga

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 724 754 027

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup surowców do realizacji badań w projekcie"Nowa generacja nanokompozytów typu LSR o
podwyższonej odporności mikrobiologicznej z zastosowaniem polimerów winylo i wodoro funkcyjnych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: leżajski Miejscowość: Nowa Sarzyna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup surowców do realizacji badań w projekcie"Nowa generacja nanokompozytów typu LSR o
podwyższonej odporności mikrobiologicznej z zastosowaniem polimerów winylo i wodoro funkcyjnych.

Przedmiot zamówienia

1/Środek grzybobójczy na bazie 3-jodo-2-propynylo-butylokarbaminiany równoważny z Polyphase AF-3 w ilości 30 kg
2/Alkilobenzenosulfonian sodowy (CAS 68411-3-03) w ilości 220 kg
3/Alkohole, C9-11 etoksylowane, alkoksylowane alkohole (CAS 160901-09-7) w ilości 220 kg
4/Substancja konserwująca równoważna z Parmetol A 28 w ilości 50 kg

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa jednorazowa do dnia 30.03.2018

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1/Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą
mimo złożenia przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert,nawet
jesli oferta spełnia kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu.
2/Niniejsze postepowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez
dokonania wyboru wykonawcy , a także unieważnione zarówno przed jak i po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
3/Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą , którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą w przypadku , gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe
Zamawiającego.
4/Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
5/Kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Deklarowany termin dostawy - 30 pkt (30%)
najkrótszy deklarowany termin dostawy z badanych ofert
C=....................................................................................................... x 30 pkt
termin dostawy oferty badanej
2. Cena za dostarczony towar - 70 pkt (70%)
najniższa cena netto z badanych ofert
C=.......................................................................................................x 70 pkt
cena netto badanej oferty

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktów interesów , zamówienie nie będzie mogło zostać
udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Chemików 1

37-310 Nowa Sarzyna

podkarpackie , leżajski

Numer telefonu

667802328

NIP

8161528555

Tytuł projektu

Nowa generacja nanokompozytów silikonowych typu LSR o podwyższonej odporności mikrobiologicznej, z zastosowaniem polimerów winylo i wodoro funkcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0624/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 409