Strona główna
Logo unii europejskiej

Stworzenie stanowisk badawczych na potrzeby prowadzenia prac B+R w zakresie szybkiego prototypowania układów elektronicznych oraz rozwoju układów elektronicznych dedykowanych do aplikacji IoT - Urządzenie do lutowania płyt drukowanych – piec lutowniczy - PLCRC/2830701/06/749/2018

Data publikacji: 06.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-03-2018

Numer ogłoszenia

1093893

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2018-03-14
Pytanie nr 1: Proszę o wyjaśnienie o jakich dokumentach jest mowa w 10.4 w zapytaniu ofertowym.
Odpowiedź: Pkt 10.4 nie powinien pojawić się za zapytaniu. Treść zapytania została skorygowana.
2018-03-09
Pytanie nr 1: Proszę dokładniej opisać jak ma wyglądać "ścieżka transportowa" pieca od wejścia do budynku do miejsca instalacji.
Odpowiedź: Zamieszczamy poglądowy schemat drogi transportowej dla urządzenia.
Pytanie nr 2: Na którą kondygnację urządzenie powinno byc dostarczone?
Odpowiedź: Urządzenie docelowo będzie znajdowało się na kondygnacji -1
Pytanie nr 3: Ile schodów jest do pokonania?
Odpowiedź: 15 schodów.
Pytanie nr 4: Czy na klatce schodowej są zakręty?
Odpowiedź: Odpowiedź na schemacie poglądowym
Pytanie nr 5: Jaka jest szerokość drzwi wejściowych do budynku?
Odpowiedź: 1940mm
Pytanie nr 6: Jaka jest szerokość drzwi wejściowych do pomieszczenia instalacji pieca?
Odpowiedź: 1300mm
Pytanie nr 7: Czy po drodze są jeszcze jakieś inne drzwi?
Odpowiedź: Tak, szerokość 1800mm (zaznaczono na schemacie)
Pytanie nr 8: Czy po drodze są jeszcze jakieś inne przeszkody?
Odpowiedź: Brak innych przeszkód.
Pytanie nr 9: Jeśli to możliwe proszę o zdjęcia klatki schodowej, oraz całej "ścieżki transportowej".
Odpowiedź: Nie ma mżliwości wykonania zdjęć
Pytanie nr 10: Jeśli chcielibyśmy urządzenie wnieść "ręcznie" (o ile to możliwe) czy można liczyć na pomoc Państwa pracowników? (4 do 6 osób).
Odpowiedź: Zapytanie ofertowe obeejmuje kompleksową usługę wraz z wniesieniem. Brak możliwości oddelegowania naszych pracowników.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia: 14.03.2018, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.
Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowanie będą na bieżąco publikowane w Bazie Konkurencyjności.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stworzenie stanowisk badawczych na potrzeby prowadzenia prac B+R w zakresie szybkiego prototypowania układów elektronicznych oraz rozwoju układów elektronicznych dedykowanych do aplikacji IoT - Urządzenie do lutowania płyt drukowanych – piec lutowniczy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa pieca lutowniczego niezbędnego do budowy stanowiska badawczego.

Przedmiot zamówienia

Urządzenie do lutowania płyt drukowanych o parametrach:
• minimum 3 strefy grzewcze o łącznej długości większej niż 1000mm
• kontrola procesu poprzez regulację i weryfikację profili temperaturowych
• przystosowanie do lutowania w technologii bezołowiowej
• przystosowanie do lutowania w technologii ołowiowej
• typ konwekcyjny
• transport siatkowy z regulacją prędkości przesuwu
• elementy wykonane ze stali nierdzewnej
• sterowanie cyfrowe (mikroprocesorowe) z wyświetlaczem
• zaprogramowane przykładowe profile lutowania dla technologii bezołowiowej i ołowiowej
• możliwość zaprogramowania własnych profili lutowania
• przystosowany do pakietów PCB o rozmiarach minimum 250mm x 250mm
• długość urządzenia nieprzekraczająca 2500mm
• maksymalny pobór mocy: 15kW
• gwarancja – min. 24 mce od uruchomienia
• dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz szkolenia z obsługi urządzenia po stronie Wykonawcy
• dostosowane do instalacji bezpośrednio na posadzce (Uwaga: jeśli urządzenie przewidziane jest do umieszczenia na powierzchni stołu lub transportera, oferta powinna również zawierać odpowiednio dopasowaną podstawę).
• urządzenie powinno być przedstawione w konfiguracji umożliwiającej normalną pracę urządzenia (z niezbędnym wyposażeniem, np. oprogramowanie).
Informacja dodatkowa: zaplecze techniczne Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB na potrzeby transportu maszyny - winda towarowa o udźwigu maksymalnym 2000kg i maksymalnych wymiarach ładunku 2000x800x2100 mm lub dwie klatki schodowe o szerokości około 1200mm i około 1300mm.

Kod CPV

42661100-8

Nazwa kodu CPV

Urządzenia do lutowania na miękko

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 10 tygodni od dnia złożenia zamówienia.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy kierować na podany wyżej adres mailowy.
Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowanie będą na bieżąco publikowane w Bazie Konkurencyjności.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji Ogólnych Warunków Zakupu dołączonych
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi deklaracjami oraz instrukcjami.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego(zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie najniższej ceny.
Na potrzeby wzoru, ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Essemtec Poland Mirosław Borkowski, 14.03.2018, 16.900 EUR
Liczba wyświetleń: 495