Strona główna
Logo unii europejskiej

Zorganizowanie i realizacja kursów/ szkoleń zawodowych wraz z wyżywieniem kończących się egzaminami zewnętrznymi dla uczestników projektu „Młodzi na podbój rynku pracy!”

Data publikacji: 05.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-03-2018

Numer ogłoszenia

1093620

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę cenową należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na formularzu ofertowym według wzoru określonego załącznikiem nr 1 Zapytania ofertowego. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego uprawnioną.
2. Ofertę należy przesłać pocztą/ kurierem na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Stowarzyszenie ,,Wolna Przedsiębiorczość”
Oddział Terenowy w Gdańsku
ul. Piekarnicza 12A
80-126 Gdańsk
3. Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2018 r. do godz. 15:00 z dopiskiem „Oferta na kursy/ szkolenia w ramach projektu „Młodzi na podbój rynku pracy!_Toruń”.
4. Za termin złożenia oferty uważa się datę jej faktycznego wpływu do Zamawiającego. W przypadku wysłania oferty pocztą, kurierem lub osobiście, liczona będzie data jej faktycznego wpływu, potwierdzona przez sekretariat SWP. Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą bez otwierania zwracane nadawcy.
5. Złożone oferty, które nie spełnią wymogów formalnych zawartych w niniejszym postępowaniu podlegają odrzuceniu bez dokonania oceny punktowej.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
7. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku zapewnia równe traktowanie przy wyborze wykonawców do projektu i kieruje się zasadami zachowania uczciwej konkurencji.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Piskor

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 350 51 40, 600 421 420

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Zorganizowanie i realizacja następujących kursów/ szkoleń zawodowych wraz z wyżywieniem:
Część 1: Programowanie w języku Java, min. 80 godzin szkoleniowych, z egzaminem zewnętrznym 1Z0-803 (Autoryzowana jednostka egzaminacyjna Oracle) – dla 6 Uczestników Projektu;
Część 2: Kurs fryzjerski, min. 123 godziny szkoleniowe, z egzaminem zewnętrznym czeladniczym (Komisja egzaminacyjna izb rzemieślniczych) – dla 8 Uczestników Projektu.
2. Ww. kursy/ szkolenia zawodowe (dalej KZ) realizowane będą w ramach projektu „Młodzi na podbój rynku pracy!” POWR.01.02.02-04-0004/17. Projekt ten jest realizowany w ramach Osi priorytetowej I. „Osoby młode na rynku pracy”, Działania: 01.02 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe”, Poddziałania 01.02.02 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Celem usługi jest zorganizowanie i realizacja następujących kursów/ szkoleń zawodowych wraz z wyżywieniem:
Część 1: Programowanie w języku Java, min. 80 godzin szkoleniowych, z egzaminem zewnętrznym 1Z0-803 (Autoryzowana jednostka egzaminacyjna Oracle) – dla 6 Uczestników Projektu;
Część 2: Kurs fryzjerski, min. 123 godziny szkoleniowe, z egzaminem zewnętrznym czeladniczym (Komisja egzaminacyjna izb rzemieślniczych) – dla 8 Uczestników Projektu.
2. Ww. kursy/ szkolenia zawodowe (dalej KZ) realizowane będą w ramach projektu „Młodzi na podbój rynku pracy!” POWR.01.02.02-04-0004/17. Projekt ten jest realizowany w ramach Osi priorytetowej I. „Osoby młode na rynku pracy”, Działania: 01.02 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe”, Poddziałania 01.02.02 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i realizacja kursów / szkoleń zawodowych wraz z wyżywieniem, kończących się egzaminami zewnętrznymi.
2. Kursy/ szkolenia muszą zakończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem ww. certyfikatów potwierdzających uzyskane kwalifikacje. Wykonawca umożliwi Uczestnikom przystąpienie do egzaminu zewnętrznego lub uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra. Warunkiem zakończenia udziału Uczestnika w kursie/ szkoleniu jest udział w egzaminie mającym na celu weryfikację kompetencji i kwalifikacji zawodowych nabytych podczas kursu/ szkolenia. Wydawane dokumenty będą potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie.
3. Trener prowadzący każde szkolenie obligatoryjnie musi posiadać wykształcenie wyższe/ zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie danego kursu/ szkolenia oraz minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu danego kursu/ szkolenia.
4. Koszt realizacji Zamówienia zawiera: badania lekarskie i psychotesty (jeśli będą wymagane), organizację i przeprowadzenie KZ (wynagrodzenie prowadzących, wynajem sal/ hali i odpowiedniego sprzętu), zakup odzieży roboczej i in. art. BHP, egzaminu zewnętrznego, materiały szkoleniowe - skrypt, notatnik, długopis, a także wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, w tym koszty wyżywienia.
5. W przypadku kursów/ szkoleń trwających ponad 6 godzin lekcyjnych dziennie, Wykonawca zapewni uczestnikom wyżywienie składające się z: obiadu + przerwy kawowe, w przypadku kursów trwających min. 4 godziny lekcyjne Wykonawca zapewni uczestnikom przerwy kawowe.
6. Na catering składają się obowiązkowo:
• dwudaniowy posiłek w formie zupy i drugiego dania obiadowego wraz z napojem,
• przerwa kawowa ciągła zawierająca kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce.
7. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 5 dni od rozstrzygnięcia postępowania, przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy program szkoleń oraz zakres efektów kształcenia. Ww. dokumenty muszą zostać zaakceptowane przez Instytucję Wdrażającą (WUP Toruń). Dopiero po akceptacji przez WUP Toruń powyższych dokumentów, możliwe będzie rozpoczęcie realizacji zamówienia. Brak akceptacji oznacza brak możliwości realizacji danego zakresu zamówienia.
8. Program szkolenia musi być dostosowany do odpowiednich przepisów prawa lub innych ogólnie respektowanych wytycznych – o ile takie obowiązują. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia harmonogramów KZ w porozumieniu z zamawiającym. Ponadto programy szkoleń powinny odpowiadać zakresowi niezbędnemu do uzyskania odpowiednich kwalifikacji. Wykonawca zapewni odpowiedni potencjał techniczny, sprzęt i urządzenia do realizacji KZ.
9. W ramach realizacji zajęć, prowadzący zobowiązani będą w szczególności do:
a. Przeprowadzenia KZ dla wskazanych uczestników zgodnie z ustalonym programem i harmonogramem oraz wytycznymi Zamawiającego.
b. Przekazania Zamawiającemu informacji o miejscu i terminie, w którym odbędzie się egzamin wraz z potwierdzeniem zgłoszenia uczestników oraz dokonania stosownych opłat, przed zakończeniem danego kursu/ szkolenia zawodowego.
c. Stosowania się do materiałów, przekazanych przez Zamawiającego do realizacji.
d. Prowadzenie przekazanych przez Zamawiającego list obecności.
e. Prowadzenia poprawnej dokumentacji świadczenia usługi i terminowego przekazywania jej Zamawiającemu.
10. Zajęcia realizowane będą w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w lokalizacji możliwie bliskiej miejsca zamieszkania uczestników projektu (większość uczestników jest z okolic Świecia - w obrębie 35 km).

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 80530000-8 Nazwa kodu CPV: Usługi szkolenia zawodowego
Kod CPV: 55520000-1 Nazwa kodu CPV: Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do dnia 13.04.2018 r. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca oświadczy pisemnie, iż posiada niezbędną wiedzę, potencjał i minimum dwuletnie doświadczenie w realizacji kursów/ szkoleń zawodowych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający informuje, iż trenerzy prowadzący każde szkolenie obligatoryjnie muszą posiadać wykształcenie wyższe/ zawodowe lub certyfikat/
zaświadczenie/ inny dokument umożliwiający przeprowadzenie danego szkolenia oraz min. 2 letnie doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie
danego szkolenia, w tym celu wykonawca dostarczy CV trenerów przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Dodatkowe warunki

Zamówienie składa się z 2 części. Dopuszcza się złożenie ofert na jedną lub dwie części.

Warunki zmiany umowy

1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w zakresie dotyczącym:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) terminu realizacji usługi, jeśli będzie tego wymagała prawidłowa realizacja projektu.
2. Zmiana wymaga formy pisemnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty (załącznik nr 1).
2. Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej (załącznik nr 2).
3. Aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w oryginale lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
4. Kopie właściwych dokumentów potwierdzających posiadanie minimum dwuletniego doświadczenia w realizacji kursów/ szkoleń zawodowych (m.in. referencje, kopie umów itp.).
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje przedstawione przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia w zakresie: w przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający zastrzega, że istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą na warunkach zakreślonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 (100%).
3. Zamawiający ustanawia 3 kryteria oceny ofert:
a) cena (C) – 70 pkt (70%)
Punkty za cenę będą obliczone według poniższego wzoru:

cena najniższa
liczba punktów oferty ocenianej = --------------------------------------- x 100 x 70%
cena oferty ocenianej

b) udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie Wykonawcy w organizowaniu i realizacji kursów/ szkoleń zawodowych liczone według ilości przeszkolonych osób, w ciągu ostatnich 2 lat (D) – 20 pkt (20%)
Punkty za doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursów/ szkoleń zawodowych liczone według liczby osób przeszkolonych w ciągu ostatnich 2 lat będą obliczone zgodnie z następującym wzorem: *

ilość przeszkolonych osób w ciągu ostatnich 2 lat
wykazana w badanej ofercie
liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------------------------------------------- x 100 x 20%
najwyższa ilość osób przeszkolonych w ciągu
ostatnich 2 lat wykazywana spośród złożonych ofert
* Lata liczone wstecz od terminu składania ofert wskazanego w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

c) klauzule społeczne (KS) – 10 pkt (10 %)
Spełnienie klauzuli społecznej oznacza, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia zostanie zatrudniona/zaangażowana co najmniej 1 osoba znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. m.in. osoby młodociane, osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne).
Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie Oświadczenia o spełnieniu klauzuli społecznej stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, wg założenia:
 oferta, która będzie spełniała kryterium otrzyma 10 pkt,
 oferta, która nie będzie spełniania kryterium otrzyma 0 pkt.

3. Ostateczna liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:
S (suma) = C (cena) + D (doświadczenie) + KS (klauzule społeczne)

4. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, przyznanych wg powyższych kryteriów, zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, jeśli złożone oferty przewyższają wartość, jaką przewidział na realizację zadania.

Wykluczenia

1) Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono.
2) Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE "WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ" ODDZIAŁ TERENOWY W GDAŃSKU

Adres

Piekarnicza 12A

80-126 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

583505140

Fax

583505140

NIP

5831020427

Tytuł projektu

Młodzi na podbój rynku pracy!

Numer projektu

POWR.01.02.02-04-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Na część 1 zamówienia wybrano ofertę:
SOFTRONIC
ul. Towarowa 37,
61-896 Poznań
data wpłynięcia oferty: 12.03. 2018 r. godz. 10.00

Na część 2 zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.
Liczba wyświetleń: 514