Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup peptydu Ac-ASYNYDA-GGGSK(Ahx)-NH2

Data publikacji: 02.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-03-2018

Numer ogłoszenia

1093326

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna wpłynąć do dnia 09.03.2018 w formie pisemnej (zamknięta, zaadresowana koperta) na adres NanoVelos SA, Rakowiecka 36 / 260, 02-532 Warszawa, Polska lub w formie mailowej na adres orders@nanovelos.com - decyduje data wpłynięcia oferty, a nie wysłania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioletta Kośnik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603485685

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Peptyd Ac-ASYNYDA-GGGSK(Ahx)-NH2, gdzie Ahx = NH2-(CH2)5-COOH
Niezabezpieczoną grupą aminową jest -NH2 w kwasie 6-aminoheksanowym.

MW = 1342,69 Da
Czyst. ≥98%
Ilość = 300 mg

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup peptydu:
Ac-ASYNYDA-GGGSK(Ahx)-NH2, gdzie Ahx = NH2-(CH2)5-COOH
Niezabezpieczoną grupą aminową jest -NH2 w kwasie 6-aminoheksanowym.

MW= 1342,69 Da
Czyst. ≥98%
Ilość = 300 mg

Cechy podstawowe:
- produkt spełniający wymagania jakościowe,
- dołączona karta charakterystyki substancji (w języku polskim lub angielskim),
- dostawa produktu w warunkach zapewniających jego stabilność na drodze producent-zamawiający,
- specyfikacja kosztów dostawy, wraz z wysokością progu zwalniającego z tych kosztów.

Przedmiot zamówienia

Peptyd Ac-ASYNYDA-GGGSK(Ahx)-NH2, gdzie Ahx = NH2-(CH2)5-COOH
Jedyną niezabezpieczoną grupą aminową jest -NH2 w kwasie 6-aminoheksanowym.

MW= 1342,69 Da
Czyst. ≥98%
Ilość = 300 mg

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Złożenie oferty do 09.03.2018
Rozstrzygnięcie 15.03.2018 r.
Dostawa do 12.04.2018 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Biorąc udział w postępowaniu, Oferent wyraża zgodę na publikację oferty w kwestiach spornych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- cena netto pojedynczej pozycji wraz z kosztami dostawy (100%), o ile cena ta nie zwalnia z kosztów dostawy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PepCraft Sp. z o.o.
Ul. Orlich Gniazd 3
01-493 Warszawa
NIP: 522-309-19-01
Data wpłynięcia: 07.03.2018
Oferta na syntezę peptydu do ogłoszenia Nr 1093326
Cena netto z kosztem za transport: 4400,00 PLN
Liczba wyświetleń: 304