Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie usług badawczo-rozwojowych w ramach stanowiska - "Technik - tester oprogramowania i funkcjonalności systemowej"

Data publikacji: 02.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-03-2018

Numer ogłoszenia

1093014

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie firmy, kurierem lub listem poleconym na adres siedziby: TeamSoft sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa lub mailem na adres wniosek@teamsoft.pl.
a. W przypadku składania ofert osobiście, należy dostarczyć je przed terminem zakończenia postępowania ofertowego na ręce osoby kontaktowej, w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego ZO/08/2018”
b. W przypadku dostarczenia oferty kurierem lub listem poleconym liczy się data dostarczenia. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób „Oferta do zapytania ofertowego ZO/08/2018” wraz ze wskazaniem nadawcy przesyłki.
c. W przypadku dostarczenia oferty poprzez E-mail, oferty należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta przed terminem zakończenia postępowania, na adres e-mail: wniosek@teamsoft.pl w temacie wiadomości wpisując „Oferta do zapytania ofertowego ZO/08/2018”
2. Oferty należy złożyć do końca dnia 12.03.2018 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.03.2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego.
5. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
6. Zamawiający z wybranym oferentem przeprowadzi końcowe negocjacje cen.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania procedury wyboru wykonawcy bez podania przyczyny.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych rozmów weryfikacyjnych z wybranymi Wykonawcami celem potwierdzenia poziomu wiedzy właściwej na dane stanowisko. Rozmowa weryfikacyjna odbędzie się w terminie 14.03.2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie spółki. Wykonawcy, którzy złożyli w terminie kompletne oferty, zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo celem potwierdzenia terminu rozmowy weryfikacyjnej.
9. Ogłoszenie wyników wyboru Oferentów nastąpi w terminie do 2 dni od daty ostatniej rozmowy weryfikacyjnej.
10. Minimalny termin ważności oferty powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wniosek@teamsoft.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Maciaszek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606 747 697

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedstawienie oferty cenowej na zatrudnienie na stanowisku "Technik - tester oprogramowania i funkcjonalności systemowej" realizowane w ramach projektu:
„System informatyczny do budowy narzędzi oraz silniki generatorów funkcjonalności aplikacji dla systemów kontroli jakości w branży budowlanej.”
Umowa o dofinansowanie nr RPMA.01.02.00-14-7553/17-00.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie członków zespołu badawczego niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych w projekcie badań przemysłowych i prac rozwojowych, podlegające Kierownikowi B+R w oparciu o oferty cenowe na zatrudnienie na stanowisku "Technik - tester oprogramowania i funkcjonalności systemowej" realizowane w ramach projektu B+R .

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zaplanowanych w projekcie badań przemysłowych i prac rozwojowych usług w ramach stanowiska - "Technik - tester oprogramowania i funkcjonalności systemowej". Realizacja przedmiotu zamówienia w oparciu o umowę cywilno-prawną.
Zadaniem "Technik - tester oprogramowania i funkcjonalności systemowej" będzie systematyczne dostarczanie Zamawiającemu prac i wyniki testów/raportów w postaci opracowań (dzieła), tworzonych na podstawie specyfikacji dostarczanych przez Zamawiającego, obejmujących:
1. przeprowadzanie testów funkcjonalnych, wydajnościowych i bezpieczeństwa oprogramowania
2. opracowywanie dokumentacji testowej
3. Weryfikacja jakości oprogramowania powstającego podczas prac badawczo-rozwojowych
4. Opracowywanie przypadków i scenariuszy testowych.
5. Planowanie i wdrażanie procesów testowych.
6. Dokumentowanie wyników testów.
7. Analiza błędów oprogramowania i rekomendowanie na tej podstawie najlepszych rozwiązań.
8. Wspieranie developerów pracujących w zespole projektowym.
9. automatyzacja testów funkcjonalnych

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia od 15.03.2018 r.
Planowany okres realizacji zamówienia: od 15.03.2018 r. do 31.08.2019 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu rozpoczęcia, wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu tj. np. w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu.
Umowa będzie obowiązywać przez okres zaangażowania w Projekcie. Jednakże, w związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania.
Rozliczenie umowy cywilno-prawnej będzie następowało w miesięcznych ratach ustalonych przez Strony, przy czym wypłacenie wynagrodzenia będzie dokonywane po przedłożeniu prawidłowego rachunku do umowy cywilno-prawnej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. dobra obsługa komputera oraz pakietu MS Office
2. znajomość systemu Windows i/lub Linux
3. podstawowa znajomość technik testowania systemów informatycznych
4. znajomość standardów ISTQB (International Software Testing Qualifications Board)
5. znajomość narzędzi typu JMeter lub innych o porównywalnych możliwościach
6. znajomość dowolnego narzędzia do rejestracji i zarządzania zgłoszeniami np. JIRA, Remedy, Bugzilla
7. dokładność w przygotowywaniu planów testowych i dokumentacji testowej
8. kreatywność w projektowaniu scenariuszy i skryptów testowych na podstawie specyfikacji funkcjonalnej i technicznej
9. odpowiedzialne wykonywanie testów funkcjonalnych i wydajnościowych
10. podstawowa znajomość systemów relacyjnych baz danych
11. podstawowa umiejętność tworzenia zapytań SQL
12. język angielski na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji anglojęzycznej
13. wykształcenie wyższe lub studia w trakcie bądź doświadczenie potwierdzone w CV

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz CV. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.

1. Oferenci, którzy złożą kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę zaproszeni zostaną na rozmowę weryfikacyjną, mającą na celu weryfikację spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający ustala, iż rozmowa weryfikacyjna zostanie przeprowadzona:
a) w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy przy użyciu środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość, np. poprzez komunikator Skype,
b) przez 2-osobową Weryfikacyjną powołaną przez Zamawiającego,
c) w zakresie identycznym dla wszystkich Oferentów.
Po każdej rozmowie weryfikacyjnej zostanie sporządzony protokół.

3. Ocena spełnienia wymogów podczas rozmowy weryfikacyjnej odbędzie się wg następującej procedury:
a) każdy Oferent otrzyma identyczny arkusz pytań,
b) Komisja będzie oceniać na zasadzie 0 - 1 (0 – nie spełnia, 1 – spełnia) poszczególne wymagania stawiane Oferentowi i podlegające ocenie,
b) wymagania stawiane Oferentowi i podlegające ocenie to:
- dobra obsługa komputera oraz pakietu MS Office
- znajomość systemu Windows i/lub Linux 
- podstawowa znajomość technik testowania systemów informatycznych 
- znajomość standardów ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) 
- znajomość narzędzi typu JMeter lub innych o porównywalnych możliwościach
- znajomość dowolnego narzędzia do rejestracji i zarządzania zgłoszeniami np. JIRA, Remedy, Bugzilla
- podstawowa znajomość systemów relacyjnych baz danych 
- podstawowa umiejętność tworzenia zapytań SQL

4. Oferent musi spełnić wszystkie wymagania (osiągnięcie wartość „1” w każdym przypadku), aby jego oferta mogła zostać poddana ocenie na etapie oceny oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego projektu, tj. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, które łącznie z zaangażowaniem w ramach projektu nie powinno przekroczyć 276 godzin.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

1. Niniejsze zamówienie jest przeprowadzane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
3. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie poinformuje wszystkich Oferentów.
4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
5. Oferenci nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami w związku z zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem w ramach projektu, w tym z tytułu poniesionych kosztów i szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego Oferenta
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia odwołań od decyzji Zamawiającego podejmowanych w trakcie prowadzonego postępowania
7. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy cywilno-prawnej zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
1. Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
2. Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.
3. Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
4. Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
5. Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
6. Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
7. Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
8. Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.
9. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu.
10. Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.
11. Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania możliwe są jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, tj. zawierające wszystkie wymagane dokumenty:
1) Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 1),
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zał. nr 2),
3) CV

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium cenowego, to jest uśrednionej godzinowej stawki brutto w PLN. Cena ta powinna zawierać wszelkie koszty, upusty i rabaty związane z realizacją niniejszego Zamówienia. Osoby, które spełnią wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu oraz otrzymają najwyższą ilość punktów wg tego kryterium zostaną zaproszone do współpracy przy realizacji przedmiotowego projektu, co zostanie usankcjonowane podpisaniem umowy cywilno-prawnej.
2. Sposób kalkulacji punktów
Liczba punktów oferty = (Cena minimalna/ Cena oferty badanej)*100 pkt
Cena minimalna – najniższa stawka brutto za godzinę spośród wszystkich ocenianych ofert.
3. Zamawiający udzieli zamówienia najlepszemu Wykonawcy, którego oferta zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów w ramach wszystkich kryteriów oraz będzie odpowiadać wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym.
4. Liczba punktów otrzymanych za kryterium cena stanowi ocenę końcową oferty. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
5. W przypadku niemożliwości wybrania najkorzystniejszej oferty z uwagi na identyczny bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą dla danego Programu w wytycznych programowych,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3. Nie przejdą oceny formalnej oferty.
4. Złożą ofertę po wskazanym terminie.
5. Nie stawią się na rozmowę weryfikacyjną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TEAMSOFT SP. Z O.O.

Adres

Domaniewska 47/10

02-672 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

606747697

Fax

224346612

NIP

5213279750

Tytuł projektu

System informatyczny do budowy narzędzi oraz silniki generatorów funkcjonalności aplikacji dla systemów kontroli jakości w branży budowlanej.

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-7553/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 258