Strona główna
Logo unii europejskiej

DOSTAWA WYPOSAŻENIA INFORMATYCZNEGO

Data publikacji: 05.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2018

Numer ogłoszenia

1092758

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

skorygowano błąd załącznika Specyfikacja

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zamawiającego - do dnia 15.03.2018 r. do godziny 12.00 lub mailowo na adres k.roznerska@u-kp.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

k.roznerska@u-kp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Paprzycki - sprawy merytoryczne i techniczne - tel. 601755916, Karolina Roznerska - sprawy formalne, tel 695236565

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Paprzycki - sprawy merytoryczne i techniczne - tel. 601755916, Karolina Roznerska - sprawy formalne, tel 695236565

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż wyposażenia informatycznego:
Komputer stacjonarny
Komputer mobilny
Switch
Macierz dyskowa
Access point
Drukarka
Telewizor
Telefon VoIP
Zestaw telekonferencyjny
Projektor multimedialny
Kamera
Rejestrator do kamer
MiniGBIC
Kontroler do access pointów
Szfa rackowa
Sprzęt audio
Szczegóły w załączonym pliku - Opis Przedmiotu Zamówienia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: kamieński Miejscowość: Kamień Pomorski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Dostawcy wyposażenia informatycznego dla potrzeb Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego w Kamieniu Pomorskim.
Celem zamówienia jest dostarczenie sprzętu niezbędnego dla działalności centrum oraz komunikacji głosowej i multimedialnej.

Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż wyposażenia informatycznego:
Komputer stacjonarny
Komputer mobilny
Switch
Macierz dyskowa
Access point
Drukarka
Telewizor
Telefon VoIP
Zestaw telekonferencyjny
Projektor multimedialny
Kamera
Rejestrator do kamer
MiniGBIC
Kontroler do access pointów
Szfa rackowa
Sprzęt audio
Szczegóły w załączonym pliku - Opis Przedmiotu Zamówienia

Kod CPV

30236000-2

Nazwa kodu CPV

Różny sprzęt komputerowy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

32342400-6: Sprzęt nagłaśniający

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia winien zostać zrealizowany w terminie 21 dni od daty podpisania Umowy .

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie i nie wymaga udokumentowania spełniania warunku.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga referencji potwierdzających zrealizowanie dostaw w zakresie analogicznym do niniejszego zamówienia - za spełnienie tego warunku uważa się potwierdzenie realizacji dla sprzętu o wartości min. 50.000 zł

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie i nie wymaga udokumentowania spełniania warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie i nie wymaga udokumentowania spełniania warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wymaga udokumentowania spełnienia tego warunku, Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu zdolności ekonomicznej i finansowej.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie i nie wymaga udokumentowania spełniania warunku.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1 Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy;
c) Opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbiorów lub opóźnień w realizacji zadań powiązanych;
d) Zawieszenia dostaw przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu dostaw Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia;
e) Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
f) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.
1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a) Zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) Rezygnacja z części zakresu rzeczowego dla zakresu prac, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych usług lub niezrealizowanych dostaw.
1.3 Inne zmiany:
a) W zakresie kolejności i terminów wykonywania usług i/lub dostaw;
b) W przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych;
c) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;
d) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
2. Warunki zmian:
a) Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b) Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych;
c) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria punktacji:
Cena ryczałtowa brutto - 80%
Okres gwarancji - 20%

W kryterium „Cena ryczałtowa brutto” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Cena ryczałtowa brutto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP z dnia otwarcia ofert.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
= (cena ryczałtowa brutto najtańszej spośród złożonych ofert)/(cena ryczałtowa brutto badanej oferty) x […]
Oferta może otrzymać za kryterium „Cena ryczałtowa brutto” maksymalnie 80 punktów.

W kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Okres gwarancji na dostawy sprzętu liczona jest w miesiącach i rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty okresu gwarancji, oferta Wykonawcy również zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
= (okres gwarancji badanej oferty)/(najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert) x […]
Oferta może otrzymać za kryterium „Okres gwarancji” maksymalnie 20 punktów.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy:
1.1 w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.);
1.2 którzy w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
1.3 którzy z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
1.4 którzy naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.5 w stosunku do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć:
2.1 oświadczenie własne zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik do Zapytania ofertowego „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”
2.2 aktualny, nie starszy niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
3. Wykonawcy samodzielnie składający ofertę oraz każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę (spółka cywilna, konsorcjum) muszą spełnić warunki niewykluczenia z postępowania i załączyć komplet oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt 2 powyżej.
4. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest przedłożyć dokumenty dotyczące tych podmiotów określone w pkt 2 powyżej.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Szpitalna 14

72-400 Kamień Pomorski

zachodniopomorskie , kamieński

Numer telefonu

788471984

NIP

8610003610

Tytuł projektu

Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0054/16-01

Inne źródła finansowania

środki własne Zamawiającego
Liczba wyświetleń: 550