Strona główna
Logo unii europejskiej

Prowadzenie grupowych warsztatów aktywizacji społecznej i zawodowej oraz sporządzenie IPD dla uczestników z Gminy Wieleń

Data publikacji: 28.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-03-2018

Numer ogłoszenia

1092611

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty – sporządzone na formularzu ofertowym według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, w języku polskim, w sposób czytelny, wraz ze wszystkimi załącznikami oraz dokumentami wymienionymi w Zapytaniu Ofertowym, należy złożyć na adres korespondencyjny Fundacja Nowy Horyzont, Róża Wielka 31 A, 64-930 Szydłowo do dnia 08.03.2018 r. do godziny 15.00 lub e-mailem na adres nowy.horyzont@op.pl do dnia 08.03.2018 do godziny 15.00.
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

nowy.horyzont@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

krzysztof bogdanowicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający, realizujący Projekt w ramach poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia ofert na realizację następującego zamówienia składającego się z dwóch Zadań , przy czym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

I. Prowadzenie grupowych warsztatów kompetencji społecznych i zawodowych.
Ad. I. Prowadzenie grupowych warsztatów kompetencji społecznych i zawodowych
1. Łączna liczba godzin lekcyjnych warsztatów - 80. Warsztaty realizowane będą dwa razy w tygodniu * 5 godzin * 2 miesiące. Łączna ilość dni warsztatowych- 16. Maksymalna ilość godzin lekcyjnych warsztatów w ciągu jednego dnia - 5.
2. Termin rozpoczęcia warsztatów - między 9 a 15 marca 2018 r. ; termin zakończenia do 15 maj 2018 r. według harmonogramu ustalonego w trybie roboczym z Zamawiającym.
3. Zamawiający wymaga aby 60 % czasu warsztatów (48 godzin) prowadzone było przez psychologa a 40 % (32 godziny)przez doradcę zawodowego.

II. Sporządzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika Warsztatów
ad. II. Doradztwo indywidualne/Sporządzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika Warsztatów
1. Łączna liczba godzin doradztwa indywidualnego - do 20 godzin (średnio 2 godziny na uczestnika)
2. Terminy spotkań indywidualnych z Uczestnikami w celu przygotowania IPD Wykonawca będzie ustalał samodzielnie z Uczestnikami po potwierdzeniu dostępności Sali z Zamawiającym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: czarnkowsko-trzcianecki Miejscowość: wieleń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

4. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w ramach Zapytania Ofertowego w odniesieniu do każdego z zamówień częściowych zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości danego zamówienia częściowego określonego w umowie zawartej z wykonawcą, którego oferta została wybrana w ramach Zapytania Ofertowego, o ile te zamówienia uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

4. Oferent jest zobowiązany do przedstawienia programu szkolenia (dalej jako: „Program”), przy czym:
a) Szkolenia prowadzone maja być metodami aktywizującymi uczestników; zajęcia teoretyczne w formie wykładów maksymalnie 30 % czasu szkolenia, pozostałe 70 % to ćwiczenia wymagające aktywnego udziału uczestników takiej jak: gry szkoleniowe, symulacyjne, ankiety ,kwestionariusze, itp.
b) Program musi obejmować:
c) zajęcia integracyjne, określenie celów życiowych i zawodowych, określenie wartości motywujących uczestników, mocne/słabe strony - określanie cech; umiejętności, psychologicznych czynników warunkujących bezrobocie, określania osobistej gotowości do zmiany; zachowania asertywne; radzenie sobie ze stresem; poczucie własnej wartości; nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych; praca w zespole; kontrola nad pełnionymi rolami społecznymi, podejmowanie świadomych wyborów i decyzji; zarządzanie czasem i zmianą, techniki kreatywnego myślenia, przeciwdziałanie patologiom i dysfunkcjom społecznym; inne zagadnienia zdiagnozowane jako niezbędne do realizacji celu zajęć, określanie swojej sytuacji na rynku pracy, aktywne metody poszukiwania pracy; pisanie życiorysu zawodowego, sporządzanie listu motywacyjnego; autoprezentacja w poszukiwaniu pracy; przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej; przebieg rozmowy - symulowane rozmowy kwalifikacyjne;
d) Efektem warsztatów będzie nabycie kompetencji społecznych i związanych z poszukiwaniem pracy przez uczestników.
e) Nabycie kompetencji będzie weryfikowane przez wykonawcę w IV etapach:
f) a) ETAP I –Zakres kompetencji (ucz. uzyskają umiejętności . asertywnego za chowania, pozytywnej komunik., stosują komunik. „ja”, znają bariery komunikacyjne, znają zasady budowania płaszczyzny porozumienia, b) ETAP II – zdefiniowanie wzorca, c) ETAP III – Ocena – na podst. Ankiety ewaluacyjnej .d) ETAP IV – Porównanie –porównanie wyników oceny z wzorcem
5. Za rekrutację Uczestników oraz zapewnienie Sali i poczęstunku dla uczestników odpowiada Zamawiający; Oferent odpowiada za dostarczenie sprzętu do prowadzenia warsztatów ( projektor cyfrowy, karty pracy dla uczestników zgodnie z proponowanym programem)
6. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do: przygotowania materiałów szkoleniowych (dydaktycznych) dla Uczestników (prezentacje multimedialne, testy, ankiety, skrypt i inne według potrzeb Programu);
a. przygotowania ankiet ewaluacyjnych (wejścia i wyjścia) dla Uczestników, mających na celu wykazanie rezultatów szkolenia;
c. przeprowadzenia zajęć wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w przedziale godzinowym od 8:00 do 14:00, zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego w trybie roboczym;
d. przekazania Zamawiającemu w terminie 10 dni od zakończenia Warsztatów:
i. wykazu Uczestników (skierowanych przez Zamawiającego), którzy ukończyli Warsztaty;
ii. kserokopii zaświadczeń lub certyfikatów lub innych dokumentów
iii. list obecności podczas Warsztatów,
iv. wykazu Uczestników, którzy nie ukończyli Warsztatów,
v. ankiet ewaluacyjnych,
e. odpowiedniego oznaczenia wszystkich dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją usługi tj. materiałów dydaktycznych, Programu, certyfikatów, zaświadczeń, list obecności i in.

c. przekazania Zamawiającemu w terminie 10 dni od zakończenia Warsztatów:
i. IPD dla każdego uczestnika w formie zgodnej z zapisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
d. odpowiedniego oznaczenia wszystkich dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją usługi tj. materiałów dydaktycznych, Programu, certyfikatów, zaświadczeń, list obecności i in.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

4. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w ramach Zapytania Ofertowego w odniesieniu do każdego z zamówień częściowych zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości danego zamówienia częściowego określonego w umowie zawartej z wykonawcą, którego oferta została wybrana w ramach Zapytania Ofertowego, o ile te zamówienia uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

Harmonogram realizacji zamówienia

od 9 marca 2017 r. do 15 maja 2015 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

3) Warunek dopuszczający numer 3: (w przypadku złożenia oferty przez podmiot gospodarczy) podmiot jest zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez właściwego Wojewodę. Na potwierdzenie spełniania tego warunku oferent zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

1) Warunek dopuszczający numer 1: warsztaty przeprowadzą osoby, posiadające wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (tj. wykształcenie wyższe na kierunku psychologia dla części warsztatów realizowanej przez psychologa; doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dot. problematyki rynku pracy lub licencja doradcy zawodowego dla części warsztatów realizowanej przez doradcę zawodowego. Na potwierdzenie spełniania tego warunku oferent zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenia, których wzór stanowi Załącznik nr 3 i 4 do Zapytania Ofertowego oraz kserokopię poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających deklarowane wykształcenie tj. dyplom potwierdzający posiadanie wyżej opisanego wykształcenia.

2) Warunek dopuszczający numer 2: warsztaty przeprowadzą osoby, posiadające minimum 2-letnie doświadczenie odpowiednio: jako psycholog lub doradca zawodowy, przez które rozumie się minimum 24 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków psychologa/doradcy zawodowego. Na potwierdzenie spełniania tego warunku oferent zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 i 6 do Zapytania Ofertowego oraz kserokopię poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających deklarowane doświadczenie (kopie umów o pracę, świadectw pracy itp.)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1) Warunek dopuszczający numer 1: warsztaty przeprowadzą osoby, posiadające wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (tj. wykształcenie wyższe na kierunku psychologia dla części warsztatów realizowanej przez psychologa; doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dot. problematyki rynku pracy lub licencja doradcy zawodowego dla części warsztatów realizowanej przez doradcę zawodowego. Na potwierdzenie spełniania tego warunku oferent zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenia, których wzór stanowi Załącznik nr 3 i 4 do Zapytania Ofertowego oraz kserokopię poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających deklarowane wykształcenie tj. dyplom potwierdzający posiadanie wyżej opisanego wykształcenia.

2) Warunek dopuszczający numer 2: warsztaty przeprowadzą osoby, posiadające minimum 2-letnie doświadczenie odpowiednio: jako psycholog lub doradca zawodowy, przez które rozumie się minimum 24 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków psychologa/doradcy zawodowego. Na potwierdzenie spełniania tego warunku oferent zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 i 6 do Zapytania Ofertowego oraz kserokopię poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających deklarowane doświadczenie (kopie umów o pracę, świadectw pracy itp.)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4) Warunek dopuszczający numer 4: (w przypadku złożenia oferty przez podmiot gospodarczy )Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej wykonania zamówienia. Na potwierdzenie spełniania tego warunku oferent zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bądź jego części bez podania przyczyny;
2. Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a. wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
b. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
c. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty:
a. oświadczeń o spełnianiu warunków dopuszczających numer 1-4 (jeśli dotyczy), według wzorów stanowiących załączniki nr 3-8,
b. kserokopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających deklarowane wykształcenie i kwalifikacje osób prowadzących szkolenie,
c. kserokopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających deklarowane w załączniku 5 i 6 doświadczenie tj. kopie umów o pracę itp.
d. program szkolenia
Oferent powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających. Niespełnienie lub niewykazanie spełnienia warunków dopuszczających skutkuje odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Dla Zadania I Prowadzenie grupowych warsztatów kompetencji społecznych i zawodowych.

L.P. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena brutto za 1 godzinę prowadzenia warsztatów przez psychologa 30 30 pkt.
2. Cena brutto za 1 godzinę pracy doradcy zawodowego 30 30 pkt.
3. Doświadczenie zawodowe 20 20 pkt.
4. Spójność przedstawionego programu oraz atrakcyjność zaproponowanych ćwiczeń oraz metod pracy z grupą
20
20 pkt.


Ad. 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena brutto za realizację 1-godziny prowadzenia warsztatów przez psychologa , otrzyma najtańsza oferta według wzoru:
wynagrodzenie brutto oferty najtańszej
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------ *30
wynagrodzenie brutto oferty ocenianej

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.


Ad. 2. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena brutto za realizację 1-godziny pracy doradcy zawodowego, otrzyma najtańsza oferta według wzoru:
wynagrodzenie brutto oferty najtańszej
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------ *30
wynagrodzenie brutto oferty ocenianej


Ad. 3. W ramach kryterium „doświadczenie” punkty zostaną obliczone zgodnie z poniższym:

a. Maks. 20 pkt - za doświadczenie, gdzie oferta z najdłuższym wykazanym doświadczeniem otrzymuje 20 pkt. (przy czym dla celów określenia tego kryterium doświadczenie podaje w pełnych miesiącach, miesiące niepełne pomija się) a punkty dla pozostałych ofert obliczane są wg wzoru:
Liczba punktów = ilość miesięcy doświadczenia wykazanego w badanej ofercie / ilość miesięcy doświadczenia wykazanego jako najdłuższe x 20 pkt.
Oferent zobligowany jest do wypełnienia załącznika dotyczącego posiadanego doświadczenia (Załącznik nr 7), które następnie zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego na podstawie dołączonych do oferty dokumentów.

Ad. 4. W ramach kryterium „Spójność przedstawionego programu oraz atrakcyjność zaproponowanych ćwiczeń oraz metod pracy z grupą” - możliwość przyznania od 0 – 20 pkt, ocena dokonywana w oparciu o porównanie standardowych programów i metod pracy z grupą w zakresie tematyki umiejętności społecznych oraz rynku pracy

Punkty z oceny kryterium 1, 2 , 3 i 4 zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację każdego zamówienia częściowego może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Dla Zadania II Doradztwo indywidualne/Sporządzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika Warsztatów.


L.P. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
2. Cena brutto za 1 godzinę doradztwa indywidualnego zakończonego sporządzeniem IPD dla uczestnika przez doradcę zawodowego 70 70 pkt.
2. Doświadczenie zawodowe 30 30 pkt.


Ad. 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena brutto za 1 godzinę doradztwa indywidualnego zakończonego sporządzeniem IPD dla uczestnika przez doradcę zawodowego otrzyma najtańsza oferta według wzoru:
wynagrodzenie brutto oferty najtańszej
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------ *70
wynagrodzenie brutto oferty ocenianej


Ad. 2. W ramach kryterium „doświadczenie” punkty zostaną obliczone zgodnie z poniższym:

a. Maks. 30 pkt - za doświadczenie, gdzie oferta z najdłuższym wykazanym doświadczeniem otrzymuje 30 pkt. (przy czym dla celów określenia tego kryterium doświadczenie podaje w pełnych miesiącach, miesiące niepełne pomija się) a punkty dla pozostałych ofert obliczane są wg wzoru:
Liczba punktów = ilość miesięcy doświadczenia wykazanego w badanej ofercie / ilość miesięcy doświadczenia wykazanego jako najdłuższe x 30 pkt.

Oferent zobligowany jest do wypełnienia załącznika dotyczącego posiadanego doświadczenia (Załącznik nr 7), które następnie zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego na podstawie dołączonych do oferty dokumentów.

Punkty uzyskane przez ofertę w części dotyczącej Zadań I i II sumuje się – oferta może uzyskać maksymalnie 200 punktów za obie części zamówienia.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru, a wykonawcą polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku występowania wskazanych wyżej powiązań, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NOWY HORYZONT

Adres

Ojca Maksymiliana Kolbe 20/5

64-920 Piła

wielkopolskie , pilski

Numer telefonu

505 430 762

NIP

7642560253

Tytuł projektu

Na ścieżce reintegracji - działania sieciujące w subregionie pilskim

Numer projektu

RPWP.07.01.02-30-0024/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DGP Consulting

ul. Kujawska 10

64-920 Piła

08.03.2018 r.

psycholog - 100 PLN/godzina
doradca zawodowy 90 PLN
Liczba wyświetleń: 273