Strona główna
Logo unii europejskiej

System do przeprowadzenia procesu lutowania płyt PCB - system do nakładania pasty lutowniczej na płytkę PCB zawierający sitodrukarkę i akcesoria - PLCRC/2830701/06/639/2018

Data publikacji: 27.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-03-2018

Numer ogłoszenia

1092329

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2018-03-07
Pytanie: Czy termin złożenia oferty może zostać wydłużony do piątku, 9.03, do godziny 09.00
odpowiedź: Termin składania ofert zostaje wydłużony 09.03.2018, do godziny 24.00.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: joanna.jakubek@pl.abb.com, do dnia 08.03.2018, do godziny 09:00
Oferty zlożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "Zapytanie ofertowe".
Wszystkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy. Pytania i odpowiedzi oraz zmiany dotyczące postępowania będą publikowane w Bazie Konkurencyjności, dlatego należy śledzić ją na bieżąco.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

joanna.jakubek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Jakubek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+482238434

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

System do przeprowadzenia procesu lutowania płyt PCB - system do nakładania pasty lutowniczej na płytkę PCB zawierający sitodrukarkę i akcesoria.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa system do nakładania pasty lutowniczej na płytkę PCB zawierającego sitodrukarkę i akcesoria, niezbędnych do budowy stanowiska badawczego.

Przedmiot zamówienia

System do nakładania pasty lutowniczej na płytkę PCB zawierający sitodrukarkę i akcesoria akcesoria o parametrach:
• praca półautomatyczna (manualne pozycjonowanie szablonu za pomocą pokręteł mikrometrycznych z systemem wizyjnym oraz automatyczny przesuw rakli),
• system wizyjny z dwiema kamerami i wyświetlaczem,
• system mocowania ramy z szablonem z dociskiem pneumatycznym
• możliwość ustawienia zakresu ruchu rakli i prędkości przesuwu,
• automatyczny przesuw rakli
• przystosowany do nadruku pasty dla komponentów o rozmiarze 0201 lub mniejszym,
• przystosowany do nadruku pasty dla komponentów typu BGA/LGA, QFP/QFN, PLCC, SOP/SON, PLCC,
• przystosowany do pakietów PCB o rozmiarach minimum 250mm x 250mm,
• przystosowany do zamocowania ramy o wymiarach 584mm x 584mm,
System powinien być przedstawiony w konfiguracji z niezbędnym wyposażeniem, np.: ¬¬rakla, ostrza, podpórki. Zestaw powinien zawierać uniwersalną ramę o wymiarach 584mmx584mm z pneumatycznym systemem naciągu.
Informacja dodatkowa:
Zaplecze techniczne Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB na potrzeby transportu maszyny - winda towarowa o udźwigu maksymalnym 2000kg i maksymalnych wymiarach ładunku 2000x800x2100 mm lub dwie klatki schodowe o szerokości około 1200mm i około 1300mm.

Kod CPV

31700000-3

Nazwa kodu CPV

Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji Ogólnych Warunków Zakupu dołączonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z kopią deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi w wersji elektronicznej, jeśli ma zastosowanie.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferty zostaną wybrane na podstawie kryterium najniższej ceny.
Na potrzeby oceny ofert, ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie średnim NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Wykluczenia

7. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PB Technik Sp. z o.o., ul. Zwoleńska 27, 04-761 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 07.03.2018, cena: 16.900,00 EUR
Liczba wyświetleń: 697