Strona główna
Logo unii europejskiej

„Budowa i wyposażenie Archipelagu Roztocze” – Budowa budynku rekreacyjno – edukacyjnego z zapleczem gastronomicznym z infrastrukturą w Budach Dzierążyńskich

Data publikacji: 27.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-03-2018

Numer ogłoszenia

1092241

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W DNIU 09.03.2018 ZMIENIONO TREŚĆ ZAPYTANIA/OGŁOSZENIA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1) do załącznika szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dodano dodatkowe załączniki:
 1D - rozmieszczenie jednostek klimatyzacji
 1E - rzut budynku z notatkami – alarm, monitoring

2) w związku z ww. zmianami przedłuża się termin składania ofert do dnia 19.03.2018 godzina 9:00
3) w związku z ww. zmianami zmieniono także w ww. opisany sposób treść załącznika do ogłoszenia - zapytanie ofertowe w formacie .pdf.
Zmianie uległy zapisy pkt. II.2, X, XV zapytania ofertowego/zaproszenia do składania ofert
4) zmieniono zapisy załącznika NR 6 – projekt umowy, dodając informację o zał. 1D i 1E, jako jej załącznikach
5) Odpowiednio do ww. zmian, zmodyfikowano zapisy odpowiednich elementów ogłoszenia opublikowanego na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

6) W związku z powyższym, do ogłoszenia dodano 4 nowe pliki do pobrania:
- ZAPYTANIE OFERTOWE - ZMIENIONE 09032018
- 6 PROJEKT UMOWY - ZMIENIONY 090302018
- 1D i 1E załączniki - dodane 09032018
- 1 SOPZ - zmieniony 09032018

7) na dzień dokonania zmiany treści ogłoszenia nie wpłynęły żadne oferty - nie powiadamia się indywidualnie żadnego oferenta o zmianie

W DNIU 09.03.2018 ZMIENIONO TREŚĆ ZAPYTANIA/OGŁOSZENIA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
W sekcji „Pytania i wyjaśnienia” dodano załącznik „pytania i odpowiedzi 09032018” - stanowi integralną część Zapytana ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.03.2018 r. do godziny 9:00

1) w formie pisemnej na adres:
ul. Tomaszowska 52, Łaszczówka, 22-600 Tomaszów Lubelski,
pocztą, kurierem lub osobiście.
Decyduje data wpływu - oferty wysyłane pocztą lub kurierem bez względu na operatora powinny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia i godziny wskazanej powyżej.
(za datę złożenia oferty uznaje się wówczas datę potwierdzonego odbioru listu/przesyłki w terminie wyznaczonym na składanie ofert – oferty wysłane w terminie ale bez potwierdzonego w tym terminie odbioru listu/przesyłki nie będą rozpatrywane)

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego,
Ponadto koperta powinna być opatrzona napisem: „Oferta na wykonanie zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Archipelagu Roztocze” – Budowa budynku rekreacyjno – edukacyjnego z zapleczem gastronomicznym z infrastrukturą w Budach Dzierążyńskich, Nr postępowania 1/2018 - nie otwierać przed upływem terminu składania ofert.

LUB

2) poprzez wiadomość e-mail, na adres: arbudy@op.pl – w postaci dołączonych do wiadomości załączników zawierających skany dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami zapytania

UWAGA!
W przypadku składania oferty drogą e-mail z jednoczesnym wnoszeniem wadium w formie innej niż pieniądz, należy dostarczyć dokument wadium w formie oryginału na adres: ul. Tomaszowska 52, Łaszczówka, 22-600 Tomaszów Lubelski, zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu w części V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ZAPYTANIU) OFERTOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA, DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW, a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem w formie skanu załączyć jako integralną część oferty e-mail.

OFERTY Z NIEPRAWIDŁOWO DOSTARCZONYM DOKUMENTEM WADIUM LUB DOSTARCZONYM PO UPŁYWIE TERMINU SKŁADANIA OFERT zostaną odrzucone, jako niezabezpieczone wadium zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu w części V.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

arbudy@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

HENRYK DOLANOWSKI

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 773 018

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Archipelagu Roztocze” – Budowa budynku rekreacyjno – edukacyjnego z zapleczem gastronomicznym z infrastrukturą w Budach Dzierążyńskich zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania, w tym dokumentacją techniczną tj.:
1) dokumentacją projektową – załącznik nr 1A do zapytania,
2) Dodatkowe wymagania dotyczące niektórych elementów przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1B do zapytania,
3) przedmiarem robót- załącznik nr 1C do zapytania (załącznik ten ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowi podstawy do wyceny robót)
4) rozmieszczeniem jednostek klimatyzacji - załącznik nr 1D do zapytania
5) rzutem budynku z notatkami – alarm, monitoring - załącznik nr 1E do zapytania

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: tomaszowski Miejscowość: Budy Dzierążyńskie, gmina Krynice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Budowa budynku rekreacyjno – edukacyjnego z zapleczem gastronomicznym z infrastrukturą w Budach Dzierążyńskich, w ramach realizacji projektu „Archipelag Roztocze” - Działania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Program Operacyjny Polska Wschodnia

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Archipelagu Roztocze” – Budowa budynku rekreacyjno – edukacyjnego z zapleczem gastronomicznym z infrastrukturą w Budach Dzierążyńskich zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania, w tym dokumentacją techniczną tj.:
1) dokumentacją projektową – załącznik nr 1A do zapytania,
2) Dodatkowe wymagania dotyczące niektórych elementów przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1B do zapytania,
3) przedmiarem robót- załącznik nr 1C do zapytania (załącznik ten ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowi podstawy do wyceny robót)
4) rozmieszczeniem jednostek klimatyzacji - załącznik nr 1D do zapytania
5) rzutem budynku z notatkami – alarm, monitoring - załącznik nr 1E do zapytania


Zakres robót obejmuje w szczególności:

1. Roboty główne
1) ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
2) FUNDAMENTY
3) ŚCIANY FUNDAMENTOWE
4) ŚCIANY PARTERU
5) KONSTRUKCJA DACHU I ANTRESOLI
6) POKRYCIE DACHU
7) TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
8) SUFITY PODWIESZANE I OCIEPLENIE STROPU
9) MALOWANIA
10) PODŁOGI I POSADZKI
11) STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
12) DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
13) PATIO, ŁĄCZNIK, SCHODY WEWNĘTRZNE I PODJAZDY
14) SCHODY I PODJAZDY ZEWNĘTRZNE
15) OPASKA ODWADNIAJĄCA
16) PRZYŁĄCZA I ROBOTY POKREWNE, PRACE POZOSTAŁE

2. Roboty instalacyjne elektryczne
1) Rozdzielnice
2) Obwody WLZ
3) Instalacja elektryczna wewnętrzna (ośw.; gniazda; wentylacja)
4) Sygnalizacja włamania i monitoring
5) Sieć komputerowa, telefoniczna i TV
6) System elektroniczny kontroli dostępu
7) Instalacja odgromowa
8) Pomiary i próby pomontażowe
9) Instalacja fotowoltaiczna
10) Przebudowa linii nn i budowa stacji trafo

3. Roboty sanitarne
1) Urządzenia wyposażenia sanitarnego
2) Wewnętrzna kanalizacja sanitarna
3) Instalacja wody
4) Instalacja C.O.
5) Instalacja ogrzewania płaszczyznowego
6) Technologia kotłowni i węzłów cieplnych
7) Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania c.w.u.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - do dnia 31.12.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający określa szczegółowe warunki w tym zakresie - patrz załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający określa szczegółowe warunki w tym zakresie - patrz załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

Dodatkowe warunki

Zamawiający określa szczegółowe warunki w tym zakresie - patrz załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE

Warunki zmiany umowy

Zamawiający określa szczegółowe warunki w tym zakresie - patrz załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający określa szczegółowe warunki w tym zakresie - patrz załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
1) Cena ofertowa brutto – waga 80%,
2) Okres gwarancji – waga 20%

Szczegółowy opis kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji - patrz załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykluczenia

1.
Zamawiający Informuje, iż w postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 5A do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.

2.
Zamawiający Informuje, iż w postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału Wykonawcy, które pozostają z Zamawiającym - ARBUDY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz pozostałymi partnerami realizującymi projekt, w relacji powiązania osobowego lub kapitałowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 5B do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ARBUDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Tomaszowska 52

22-600 Łaszczówka

lubelskie , tomaszowski

Numer telefonu

602773018

NIP

9212031369

Tytuł projektu

"Archipelag Roztocze"

Numer projektu

POPW.01.03.02-06-0003/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Po dokonaniu analizy złożonych ofert,
z uwagi na okoliczności:
1) oferta z najniższą ceną, spośród wszystkich złożonych ofert, przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, do ceny najkorzystniejszej oferty;

Zamawiający zdecydował o unieważnieniu postępowania, na podstawie zapisów pkt. XIV.2 Zapytania ofertowego.
Informacja o unieważnieniu postępowania zostaje opublikowana na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ a także przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty w ramach postępowania.

W związku z decyzją o unieważnieniu Zamawiający zwraca wykonawcom wniesione wadium, zgodnie z zapisami pkt. V.2.6 Warunki zwrotu i zatrzymania wadium.
Liczba wyświetleń: 1285