Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa szkoleniowa.

Data publikacji: 27.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-03-2018

Numer ogłoszenia

1092206

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmieniono błędną nazwę załącznika - formularza ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 85-054 Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 10 w terminie do dnia 7 marca 2018 r. do godz. 8.00
1) Kopertę należy zaadresować jak niżej:
Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
85-054 Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 10
Oferta w postępowaniu na przeprowadzenie szkoleń , Część nr ......
nie otwierać przed 7 marca 2018 roku przed godz. 8.15

2) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako Zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.
3) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie bez otwierania zwrócona Wykonawcy.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 marca 2018 roku o godz. 8 .15 w siedzibie Zamawiającego: Kujawsko Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, 85-054 Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 10.
3. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty.
4. Wykonawcom przysługuje prawo do kierowania wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający publikuje zgodnie z zasadami obowiązującymi dla publikacji zapytania ofertowego w przedmiotowym postępowaniu.
5. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zamawiający uwzględni w opublikowanym zapytaniu ofertowym informację o zmianie. Informacja ta zawiera w szczególności: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
6. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć:
- Formularz ofertowy – wypełniony oraz podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji;
- Podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 i 4 do Zapytania ofertowego;
7. Wykonawca może złożyć w postępowaniu ofertę na więcej niż jedną część zamówienia.

Unieważnienie postępowania:
1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku, kiedy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
2.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferty częściowe:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Danuta Szukalska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

52 322 55 68

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w siedzibach PCK mieszczących się w: Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Włocławku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 20 (DWADZIEŚCIA) części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zadanie nr 1: Przeprowadzenie szkoleń w Bydgoszczy przez pielęgniarkę w ramach zadania 1. Rozwój usług dziennej opieki na obszarach wiejskich województwa kujawsko – pomorskiego.
Zadanie nr 2: Przeprowadzenie szkoleń w Toruniu przez pielęgniarkę w ramach zadania 1. Rozwój usług dziennej opieki na obszarach wiejskich województwa kujawsko – pomorskiego.
Zadanie nr 3: Przeprowadzenie szkoleń we Włocławku przez pielęgniarkę w ramach zadania 1. Rozwój usług dziennej opieki na obszarach wiejskich województwa kujawsko – pomorskiego.
Zadanie nr 4: Przeprowadzenie szkoleń w Grudziądzu przez pielęgniarkę w ramach zadania 1. Rozwój usług dziennej opieki na obszarach wiejskich województwa kujawsko – pomorskiego.
Zadanie nr 5: Przeprowadzenie szkoleń w Bydgoszczy przez lekarza w ramach zadania 1. Rozwój usług dziennej opieki na obszarach wiejskich województwa kujawsko – pomorskiego.
Zadanie nr 6: Przeprowadzenie szkoleń w Toruniu przez lekarza w ramach zadania 1. Rozwój usług dziennej opieki na obszarach wiejskich województwa kujawsko – pomorskiego.
Zadanie nr 7: Przeprowadzenie szkoleń we Włocławku przez lekarza w ramach zadania 1. Rozwój usług dziennej opieki na obszarach wiejskich województwa kujawsko – pomorskiego.
Zadanie nr 8: Przeprowadzenie szkoleń w Grudziądzu przez lekarza w ramach zadania 1. Rozwój usług dziennej opieki na obszarach wiejskich województwa kujawsko – pomorskiego.
Zadanie nr 9: Przeprowadzenie szkoleń w Bydgoszczy przez psychologa w ramach zadania 1. Rozwój usług dziennej opieki na obszarach wiejskich województwa kujawsko – pomorskiego.
Zadanie nr 10: Przeprowadzenie szkoleń w Toruniu przez psychologa w ramach zadania 1. Rozwój usług dziennej opieki na obszarach wiejskich województwa kujawsko – pomorskiego.
Zadanie nr 11: Przeprowadzenie szkoleń we Włocławku przez psychologa w ramach zadania 1. Rozwój usług dziennej opieki na obszarach wiejskich województwa kujawsko – pomorskiego.
Zadanie nr 12: Przeprowadzenie szkoleń w Grudziądzu przez psychologa w ramach zadania 1. Rozwój usług dziennej opieki na obszarach wiejskich województwa kujawsko – pomorskiego.
Zadanie nr 13: Przeprowadzenie szkoleń w Bydgoszczy przez pracownika socjalnego w ramach zadania 1. Rozwój usług dziennej opieki na obszarach wiejskich województwa kujawsko – pomorskiego.
Zadanie nr 14: Przeprowadzenie szkoleń w Toruniu przez pracownika socjalnego w ramach zadania 1. Rozwój usług dziennej opieki na obszarach wiejskich województwa kujawsko – pomorskiego.
Zadanie nr 15: Przeprowadzenie szkoleń we Włocławku przez pracownika socjalnego w ramach zadania 1. Rozwój usług dziennej opieki na obszarach wiejskich województwa kujawsko – pomorskiego.
Zadanie nr 16: Przeprowadzenie szkoleń w Grudziądzu przez pracownika socjalnego w ramach zadania 1. Rozwój usług dziennej opieki na obszarach wiejskich województwa kujawsko – pomorskiego.
Zadanie nr 17: Przeprowadzenie szkoleń w Bydgoszczy przez pielęgniarkę w ramach 2. Zapewnienie usług pomocy sąsiedzkiej na obszarach miejskich województwa kujawsko – pomorskiego
Zadanie nr 18: Przeprowadzenie szkoleń w Toruniu przez pielęgniarkę w ramach 2. Zapewnienie usług pomocy sąsiedzkiej na obszarach miejskich województwa kujawsko – pomorskiego
Zadanie nr 19: Przeprowadzenie szkoleń we Włocławku przez pielęgniarkę w ramach 2. Zapewnienie usług pomocy sąsiedzkiej na obszarach miejskich województwa kujawsko – pomorskiego
Zadanie nr 20: Przeprowadzenie szkoleń w Grudziądzu przez pielęgniarkę w ramach 2. Zapewnienie usług pomocy sąsiedzkiej na obszarach miejskich województwa kujawsko – pomorskiego

3. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
4. Osoby ubiegające się o udzielenie zamówienia winny posiadać wykształcenie i doświadczenie uprawniające do prowadzenia szkoleń we wskazanym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od wykonawcy dokumentów potwierdzających posiadania wymaganych uprawnień (wykształcenia) od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie podmiotów dla przeprowadzenia szkoleń w siedzibach PCK mieszczących się w: Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Włocławku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w siedzibach PCK mieszczących się w: Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Włocławku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Szkolenia należy przeprowadzić w następujących miejscach:
a. Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy PCK, ul. Dr. E. Warmińskiego 10, Bydgoszcz
b. Oddział Rejonowy PCK w Grudziądzu, ul. Dąbrowskiego 11-13, Grudziądz
c. Oddział Rejonowy PCK w Toruniu, ul. Jęczmienna 10, Toruń
d. Oddział Rejonowy PCK we Włocławku, ul. Zduńska 14, Włocławek
2. Termin realizacji usługi: do dnia 30 marca 2018 r.
3. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym powyżej - szczegółowe terminy wykonania poszczególnych szkoleń zostaną ustalone przed podpisaniem umowy pomiędzy wybranym Wykonawcą a Zamawiającym.
4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z programem tematycznym, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Osoby ubiegające się o udzielenie zamówienia winny posiadać wykształcenie i doświadczenie uprawniające do prowadzenia szkoleń we wskazanym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od wykonawcy dokumentów potwierdzających posiadania wymaganych uprawnień (wykształcenia) od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć:
- Formularz ofertowy – wypełniony oraz podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji;
- Podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 i 4 do Zapytania ofertowego;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Sposób obliczenia ceny:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia ceny z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, w tym koszty materiałów szkoleniowych, koszty usługi gastronomicznej oraz koszty dojazdu.
2. Cena powinna być wyrażona w polskich złotych.
3. Oferowana cena winna uwzględniać podatek VAT.

Kryteria: oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
a) najniższa cena – waga 100%

2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium
Kryterium cena:
Zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu kryterium cena wg podanego niżej wzoru:

P – łączna ocena oferty

najniższa oferowana cena
P = ________________________ x 100 pkt x 100%
cena badanej oferty

Wykluczenia

Wykonawca podlega wykluczeniu jeżeli:
• nie złoży oferty na wzorze (załącznik nr 2) dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów,
• nie spełnia warunków udziału w postępowaniu (określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego),
• jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
• nie posiada uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
• nie dysponuje odpowiednim potencjałem wiedzy
• nie dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
• nie posiada odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej
• nie przedłożył wymaganych dokumentów w celu spełnienia ww. warunków

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Adres

Dr. Emila Warmińskiego 10

85-054 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

52 3225568

NIP

5540314213

Tytuł projektu

Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów

Numer projektu

RPKP.09.03.02-04-0015/17-00

Inne źródła finansowania

Nazwa funduszu, z którego dofinansowane będzie przedmiotowe zamówienie - EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Numer zadania wraz z imieniem i nazwiskiem wybranego wykonawcy:
1.Bożena Lewandowska
2.Brygida Czapiewska
3.Anna Antczak - Komoterska
4.Sylwia Ziółkowska
5.Aleksandra Lubińska
7. Michał Janczyk
8. Krzysztof Marciniak
9.Dorota Maruszewska
10.Magdalena Kruk
11.Eliza Ludkiewicz
12.Hanna Adamczewska
13.Sylwia Olejniczak
14.Anna Kosk
15.Renata Stańczyk
16.Małgorzata Czarnecka
17.Bożena Lewandowska
18.Brygida Czapiewska
19.Anna Antczak - Komoterska
20.Sylwia Ziółkowska
Liczba wyświetleń: 428