Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego.

Data publikacji: 27.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-03-2018

Numer ogłoszenia

1092169

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Kujawsko Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 85-054 Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 10 w terminie do dnia 7 marca 2018 r. do godz. 8.00.
1) Kopertę należy zaadresować jak niżej:
Kujawsko Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
85-054 Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 10
Oferta w postępowaniu na sprzętu rehabilitacyjnego, Częśc nr ......
nie otwierać przed 7.02.2018 roku przed godz. 8.15

2) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako Zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.
3) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie bez otwierania zwrócona Wykonawcy.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 marca 2018 roku o godz. 8.15 w siedzibie Zamawiającego: Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, 85-054 Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 10.
3. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty.
4.Wykonawcom przysługuje prawo do kierowania wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający publikuje zgodnie z zasadami obowiązującymi dla publikacji zapytania ofertowego w przedmiotowym postępowaniu.
5. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zamawiający uwzględni w opublikowanym zapytaniu ofertowym informację o zmianie. Informacja ta zawiera w szczególności: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
6. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć:
- Formularz asortymentowo-cenowy – wypełniony oraz podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji;
- Podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego;
- Dokument rejestrowy - odpis z właściwego rejestru: Krajowy Rejestr Sądowy lub wpis do CEIDG (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z rejestru);
- Dokumentów potwierdzających dokonanie zgłoszenia oferowanych wyrobów do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania. W przypadku wyrobów niepodlegających obowiązkowi zgłoszenia Wykonawca dostarczy oświadczenie, że nie dotyczy;
- Certyfikaty zgodności CE – jeżeli dotyczy (w przypadku kiedy nie dotyczy, należy złożyć stosowne oświadczenie);
- Ilustrowane foldery producenta, rysunki lub opisy techniczne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
7. Wykonawca może złożyć w postępowaniu ofertę na jedną, dwie, trzy lub wszystkie części zamówienia.

Unieważnienie postępowania:
1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku, kiedy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
2.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferty częściowe:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Danuta Szukalska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

52 322 55 68

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do siedzib PCK mieszczących się w:
- Bydgoszczy
- Toruniu
- Grudziądzu
- Włocławku
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery (4) części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zadanie nr 1: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do siedziby PCK w Toruniu.
Zadanie nr 2: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do siedziby PCK w Bydgoszczy.
Zadanie nr 3: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do siedziby PCK we Włocławku.
Zadanie nr 4: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do siedziby PCK w Grudziądzu.
3. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać aktualne polskie lub obowiązujące w UE certyfikaty/świadectwa dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia o ile są wymagane zgodnie z prawem.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących czynności:
a. dostarczenia oraz wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń Zamawiającego wskazanych w ust. 2 niniejszego Rozdziału;
b. rozpakowania, zainstalowania i uruchomienia przedmiotu umowy (w terminie późniejszym wskazanym przez Zamawiającego);
7. Wykonawca wraz dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu:
a) karty gwarancyjne;
b) instrukcje obsługi w języku polskim;
c) niezbędną dokumentację techniczną zwierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów oraz pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego, o ile dotyczy;
8. Wykonawca ponosi koszty transportu, rozładunku, zainstalowania, montażu i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do momentu zakończenia realizacji zamówienia tj. podpisania końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego przez Zamawiającego i Wykonawcę do siedzib Zamawiającego określonych w ust. 2 niniejszego Rozdziału.
9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy/ów sprzętu rehabilitacyjnego dla oddziałów PCK w Bydgoszczy, Grudziądzu, Toruniu i Włocławku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do siedzib PCK mieszczących się w:
- Bydgoszczy
- Toruniu
- Grudziądzu
- Włocławku
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kod CPV

33196200-2

Nazwa kodu CPV

Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do następujących siedzib Zamawiającego:

- Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy PCK w
ul. Dr. E. Warmińskiego 10
85-054 Bydgoszcz

- Oddział Rejonowy PCK w Grudziądzu
ul. Dąbrowskiego 11-13
86-300 Grudziądz

- Oddział Rejonowy PCK w Toruniu
ul. Jęczmienna 10
87-100 Toruń

- Oddział Rejonowy PCK we Włocławku
ul. Zduńska 14
87-800 Włocławek

2. Kontakt w sprawie uzgodnienia dostawy powinien nastąpić min. 3 dni przed planowanym dostarczeniem sprzętu.
3. Termin realizacji usługi : do dnia 28 marca 2018 r.
4. Pod pojęciem wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie wykonanie dostaw całości przedmiotu zamówienia, określonego w niniejszej siwz w terminie określonym w ust. 3.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania (przez wszczęcie postępowania rozumie się dzień zamieszczenia przedmiotowego Zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności) co najmniej jednej dostawy sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego o wartości:
Dla Zadania nr 1: co najmniej 30 000,00 zł brutto
Dla Zadania nr 2: co najmniej 25 000,00 zł brutto
Dla Zadania nr 3: co najmniej 20 000,00 zł brutto
Dla Zadania nr 4: co najmniej 20 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostawy/dostaw wskazanych przez niego w treści Oświadczenia złożonego w ofercie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Konieczność złożenia dokumentów potwierdzających, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym:
1. Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania. W przypadku wyrobów niepodlegających obowiązkowi zgłoszenia Wykonawca dostarczy oświadczenie, że nie dotyczy.
2. Certyfikat zgodności CE – jeżeli dotyczy (w przypadku kiedy nie dotyczy, należy złożyć stosowne oświadczenie).
3. Ilustrowane foldery producenta, rysunki lub opisy techniczne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
4. Dokumenty wyszczególnione w ust. 1 - 3 należy przedłożyć razem z ofertą. W przypadku niezłożenia tych dokumentów razem z ofertą, Zamawiający zastrzega sobie prawo jednokrotnego wezwania do uzupełnienia tych dokumentów. W przypadku, w którym pomimo wezwania do uzupełnienia Wykonawca nie przedłoży wszystkich wymaganych dokumentów, Zamawiający dokona odrzucenia oferty tego Wykonawcy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w następującym zakresie:
1. Zmiana nazwy własnej przedmiotu zamówienia lub dostarczenie w miejsce oferowanego w ofercie sprzętu nowszego, o lepszych parametrach jakościowych – zmiana ta może być związana z ulepszeniem składu jakościowego lub podyktowana zmianą procesu technologicznego produkcji, pod warunkiem, że zmiana ta nie będzie powodowała pogorszenia jakościowego, a wyrób będzie spełniał wszelkie wymagania diagnostyczne, wymagania prawne i jakościowe określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym - powyższa zmiana może skutkować zwiększeniem wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jednak nie więcej niż 10% wartości w stosunku do pierwotnej wartości zamówienia;
2. Zmiana warunków i terminów dostaw (liczba, miejsce dostawy, opakowanie zewnętrzne) – zmiany te mogą wystąpić na skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizację dostaw, trudności transportowych, jak również trudności w dystrybucji i magazynowaniu wyrobu;
3. Zmiana terminu wykonania zamówienia - wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy;
4. Zmiany dokonywane będą w formie pisemnego aneksu do zawartej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Formularz asortymentowo-cenowy – wypełniony oraz podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji;
- Podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego;
- Dokument rejestrowy - odpis z właściwego rejestru: Krajowy Rejestr Sądowy lub wpis do CEIDG (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z rejestru);
- Dokumentów potwierdzających dokonanie zgłoszenia oferowanych wyrobów do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania. W przypadku wyrobów niepodlegających obowiązkowi zgłoszenia Wykonawca dostarczy oświadczenie, że nie dotyczy;
- Certyfikaty zgodności CE – jeżeli dotyczy (w przypadku kiedy nie dotyczy, należy złożyć stosowne oświadczenie);
- Ilustrowane foldery producenta, rysunki lub opisy techniczne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

SPOSÓB OBLICZANIA CENY:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia ceny z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy i instalacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego.
2. Cena powinna być wyrażona w polskich złotych.
3. Oferowana cena winna uwzględniać podatek VAT.

KRYTERIA: OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
1. Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
a) najniższa cena – waga 70%
b) gwarancja - waga 30%

2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium

Kryterium cena:
Zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu kryterium cena wg podanego niżej wzoru:

P – łączna ocena oferty

najniższa oferowana cena
P = ________________________ x 100 pkt x 70%
cena badanej oferty


Kryterium Gwarancja:
W kryterium GWARANCJA Zamawiający dokona oceny gwarancji udzielonej na oferowany przez Wykonawcę na następujący sprzęt: łózka elektryczne rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, rowery rehabilitacyjne i podnośniki elektryczne (łącznie, tj. w przypadku zadeklarowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca winien w celu uzyskania większej ilości punktów zadeklarować dłuższą gwarancję wobec wszystkich wymienionych w ramach tego kryterium sprzętów – chyba, że nie wszystkie znajdują się w zakresie części na którą Wykonawca składa ofertę; wówczas deklaracja dłuższego okresu gwarancji nie będzie obejmowała sprzętu, którego nie ma w danej części zamówienia) według deklaracji Wykonawcy złożonej w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Ocena deklarowanych okresów gwarancji zostanie przeprowadzona w oparciu o punktację określoną w tabeli poniżej:
- okres deklarowanej gwarancji: 24 miesiące - liczba punktów (G): 10
- okres deklarowanej gwarancji: 36 miesięcy - liczba punktów (G): 20
- okres deklarowanej gwarancji: 48 miesięcy - liczba punktów (G): 30

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów - sumę punktów uzyskanych w obu kryteriach oceny ofert.
W sytuacji, w której dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną.

Wykluczenia

Wykonawca podlega wykluczeniu jeżeli:
• nie złoży oferty na wzorze (załącznik nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów,
• nie spełnia warunków udziału w postępowaniu (określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego),
• jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
• nie posiada uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
• nie dysponuje odpowiednim potencjałem wiedzy
• nie dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
• nie posiada odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej
• nie przedłożył wymaganych dokumentów w celu spełnienia ww. warunków

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Adres

Dr. Emila Warmińskiego 10

85-054 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

52 3225568

NIP

5540314213

Tytuł projektu

Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów

Numer projektu

RPKP.09.03.02-04-0015/17-00

Inne źródła finansowania

Nazwa funduszu, z którego dofinansowane będzie przedmiotowe zamówienie - EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - SPROSTOWANIE

Zamawiający - Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że dokonał nieprawidłowej oceny oferty Wykonawcy AKSON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, ul. Kościuszki 346A, 40 - 608 Katowice w Zadaniu nr 2, poprzez przyjęcie terminu gwarancji w ilości 36 miesięcy, podczas gdy Wykonawca w tym Zadaniu wskazał 24-miesięczny termin gwarancji, a 36 miesięcy zostało wskazane w Zadaniu nr 4. W konsekwencji przyjmując prawidłowy okres gwarancji ww. Wykonawcy w Zadaniu nr 2 ofertą najkorzystniejszą w Zadaniu nr 2 jest oferta złożona przez Wykonawcę:

RONOMED Sp. z o.o., sp. k. ul. Przyjaźni 52/1U, 53 - 030 Wrocław

W związku z tym Zamawiający zamieszcza poniżej aktualny wykaz wybranych ofert:

Zadanie nr 1: MEDEIR Przemysław Fila, ul. Lipowa 17/4, 65-028 Zielona Góra
Zadanie nr 2: RONOMED Sp. z o.o., sp. k., ul. Przyjaźni 52/4U, 53-030 Wrocław
Zadanie nr 3: ROMAR Roman Marciniak, ul. Kilińskiego 12, 66 - 000 Środa Wielkopolska
Zadanie nr 4: MEDEIR Przemysław Fila, ul. Lipowa 17/4, 65-028 Zielona Góra
Liczba wyświetleń: 814