Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest wybór realizatora kursu/szkolenia nt. „Kierowca operator wózków jezdniowych” dla 30 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce/Technikum w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Data publikacji: 26.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-03-2018

Numer ogłoszenia

1092058

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. osobiście - w sekretariacie Zamawiającego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka w dni robocze w godzinach pracy, 730-1500. w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/4/2018/EZU”,
2. za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka (decyduje data wpływu do Zamawiającego), w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/4/2018/EZU” do godz. 1500,
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Różyło,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. +48 691546745

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór realizatora kursu/szkolenia nt. „Kierowca operator wózków jezdniowych” dla 30 osób w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
2. Celem kursu jest uzyskanie uprawnień kierowcy operatora wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych propan-butan wraz z uprawnieniami UDT. Szkolenie będzie realizowane na podstawie programu udostępnionego / zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego..
3. Po zdaniu egzaminu wewnętrznego przez uczestnika kursu otrzymuje on:
a) uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego Urzędu Dozoru Technicznego w języku polskim, angielskim oraz niemieckim, na drukach unijnych ważne bezterminowo na terenie całej Unii Europejskiej, zawierające: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer uczestnika szkolenia, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez Instytucję szkoleniową, na podstawie §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz U. z 2017 r. poz. 1632);
b) pozwolenie na bezpieczną wymianę butli gazowej,
c) imienne zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym,
4. Łączna liczba godzin szkolenia zajęć praktycznych i teoretycznych przypadająca na 1 osobę szkoloną musi być zgodna z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego.
5. Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz egzamin przed komisja z Urzędu Dozoru Technicznego odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego tj. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce. Koszt dojazdów instruktora oraz wózków jezdniowych do ćwiczeń wraz z paletami ponosi Wykonawca.
6. Zajęcia mogą być realizowane w terminach i godzinach uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym, nie kolidujących z zajęciami dydaktycznymi. Wykonawca jest zobowiązany przygotować i uzgodnić z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, harmonogram szkoleń z rozpisaniem na daty i godziny prowadzenia zajęć.
7. Każdemu z uczestników należy zapewnić odpowiednie materiały dydaktyczne, szkoleniowe oraz odpowiedni sposób organizacji zajęć praktycznych.
8. Zaoferowana przez Wykonawcę cena kursu, oprócz przeprowadzenia zajęć z zakresu: „Kierowca operator wózków jezdniowych” powinna uwzględniać: koszt badań lekarskich niezbędnych do przeprowadzenia kursu, koszty egzaminu UDT, koszt ubezpieczenia uczestnika szkolenia, wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenie.
9. Wykonawca zapewnienia odpowiednie warunki do przeprowadzenia zajęć praktycznych (oznacza to, że miejsce szkolenia praktycznego oraz wykorzystywany podczas zajęć sprzęt musi spełniać wymogi prawne w zakresie BHP i ppoż. Ponadto, sprzęt przy pomocy którego prowadzone będą zajęcia praktyczne musi być w pełni sprawny technicznie i posiadać aktualny przegląd UDT).
10. Wykonawca prowadzi działania zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmianami).
11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia wszystkich dokumentów dot. przeprowadzonego szkolenia w tym:
a) listę obecności na każdych zajęciach,
b) dziennik zajęć,
c) testy wiedzy i ankiety przed – i poszkoleniowe,
d) potwierdzenia odbiory kompletu materiałów szkoleniowych,
e) potwierdzenia odbioru certyfikatów,
f) kserokopie certyfikatów,
g) protokół z egzaminu potwierdzający wyniki osiągnięte przez uczestników,
h) kopii polisy ubezpieczeniowej na czas trwania szkolenia.
i) ponadto Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
13. Zamawiający zapewni wykonawcy sale wykładowe z wyposażeniem do prowadzenia kursu.
14. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia kursu w formie kształcenia na odległość ani w formie e-learningu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Żółkiewka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień kierowcy operatora wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych propan-butan wraz z uprawnieniami UDT . Szkolenie będzie realizowane na podstawie programu udostępnionego / zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego..

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór realizatora kursu/szkolenia nt. „Kierowca operator wózków jezdniowych” dla 30 osób w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Po zdaniu egzaminu wewnętrznego przez uczestnika kursu otrzymuje on:
a) uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego Urzędu Dozoru Technicznego w języku polskim, angielskim oraz niemieckim, na drukach unijnych ważne bezterminowo na terenie całej Unii Europejskiej, zawierające: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer uczestnika szkolenia, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez Instytucję szkoleniową, na podstawie §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz U. z 2017 r. poz. 1632);
b) pozwolenie na bezpieczną wymianę butli gazowej,
c) imienne zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym,

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1.Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy najpóźniej do 28.04.2018, termin realizacji do uzgodnienia.
2. Łączna liczba godzin szkolenia zajęć praktycznych i teoretycznych przypadająca na 1 osobę szkoloną musi być zgodna z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego.
3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz egzamin przed komisja z Urzędu Dozoru Technicznego odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego tj. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce. Koszt dojazdów instruktora oraz wózków jezdniowych do ćwiczeń wraz z paletami ponosi Wykonawca.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta każdego Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie następnie oceniona wg następującego kryterium:

Kryterium - Cena brutto usługi .
Znaczenie procentowe kryterium - 100%
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium - 100 pkt.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zdobędzie największą ilość punktów.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
4. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę w której wykonawca wykazał większą liczbę przeprowadzonych szkoleń wg. Załącznika 1. p. 3.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający poinformuje Oferentów o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie szkoły: http://www.zspzolkiewka.pl/data/public/dokumenty/projekt12.4/przetargi.html .
7. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
9. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCE/TECHNIKUM

Adres

22-335 Żółkiewka-Osada

lubelskie , krasnostawski

Numer telefonu

0846831681

Fax

0846831681

NIP

5641688352

Tytuł projektu

Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac

Numer projektu

RPLU.12.04.00-06-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak, ul. Partyzantów 9 22-400 Zamość, Tel. 846271429, NIP 712-006-17-75
data wpłynięcia - 02.03.2018
cena - 535,00 zł/osobę
Liczba wyświetleń: 232