Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i instalacja linii do procukcji profilii typu C

Data publikacji: 28.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-04-2018

Numer ogłoszenia

1092053

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z zauważonym błędem dotyczącym niewłaściwego wyświetlania się załacznika nr 1, 2, 2a oraz 3 dokonano ich aktualizacji. Wprowadzona zmiana nie powoduje konieczności wydłużenia terminu składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty upoważnia Zamawiającego do odrzucenia ofert.
2. Ofertę należy złożyć z zachowaniem formy pisemnej tylko na adres siedziby Zamawiającego.
3. Do oferty dołącza się oświadczenia oraz żądane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami niniejszego Zapytania Ofertowego (załącznik nr 1 do Zapytania, Załącznik nr 2 i 2a do Zapytania, Załącznik nr 3 do Zapytania, odpis dokumentu rejestrowego).
4. Oferta musi być podpisana przez Oferenta (upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli Oferenta) zgodnie ze sposobem jego reprezentacji, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
5. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. W przypadku ofert złożonych w języku innym niż polski oferent zobowiązany jest do dostarczenia tłumaczenia na język polski. Nie ma obowiązku tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego ofert.
7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
8. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Oferta i załączniki do oferty muszą być wypełnione komputerowo lub ręcznie dużymi literami
9. Każda strona oferty i załączników do oferty musi być parafowana.
10. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki wymienione w XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ppkt. 10 Załącznika Zapytanie ofertowe.
11. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane kryteria w tym m.in.:
• pełną nazwę oferenta,
• adres lub siedzibę oferenta,
• numer telefonu,
• cenę całkowitą netto i brutto,
• okres gwarancji
• termin realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego,
• termin ważności oferty, nie krótszy niż 60 dni
• dane osoby upoważnionej do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
• odniesienie się do każdego parametru urządzenia określonego w pkt. VI (VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
• datę wystawienia oferty,
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
12. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę, co do których Oferent zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

MIEJSCE, TERMIN I INNE WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Oferty można składać do dnia 6 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00 (termin składania ofert).
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście (również przez posłańca) w zamkniętej kopercie z tytułem: „Oferta na dostawę linii do produkcji profili typu C” na adres zamawiającego:
PZ Ligna Sp. z o.o.
Olewin 50L, 32-300 Olkusz
z dopiskiem na kopercie „nie otwierać przed 6 kwietnia 2018 roku godzina 12:30”.
3. Wiążąca jest data i godzina wpływu (doręczenia) oferty do Zamawiającego na adres wskazany w pkt. 2 powyżej. Biuro Zamawiającego jest czynne codziennie w godzinach 8:00-14:00.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
5. Na kopercie musi znajdować się adres Oferenta.
6. Oferent nie może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty.
7. Oferent ma prawo pisemnie złożyć wniosek o wycofanie oferty. Na podstawie pisemnego wniosku o wycofanie oferty, Oferta zostanie zwrócona. W przypadku wycofania oferty uznaje się, iż nie złożono oferty w postępowaniu.
8. Po wycofaniu oferty Oferent ma prawo złożyć ponownie ofertę i nie stanowi to podstawy do odrzucenia oferty określonym w XVII ustęp 1 Załacznika Zapytanie ofertowe (XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Nosek - Kierownik Produkcji

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 396 157

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowej linii do produkcji profili typu C” .

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Olewin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy linii do produkcji profilii typu C w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie wyników prac B+R szansą na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa zagranicznego LIGNA Sp. z o.o. realizowanego w ramach Działania 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowej linii do produkcji profili typu C” o minimalnych parametrach technicznych jak poniżej:
1. Grubość blachy do profilowania:
* dla profilu 50x100x50x4mm
* dla profilu 60x108x60x3mm
* dla profilu 50x50x50x3mm
* dla profilu 50x85x50x3mm
2. Stacje profilujące dostosowane do produkcji profilu:
- 50x100x50x4mm
- 60x108x60x3mm
- 50x50x50x3mm
- 50x85x50x3mm
3. Prędkość profilowania: 12 m/min
4. Rozwijarka mechaniczna do blachy w kręgach o udźwigu do 2 ton
5. Moduł wprowadzający blachę
6. Moduł tnący-piła tarczowa do cięcia każdego profilu (fi300mm z regulacją obrotów w systemie start-stop)
7. Odbierak gotowego wyrobu o długości 3mb
8. Szafa sterująca ze sterownikiem PLC i 8” ekranem dotykowym
9. Siatki ochronne
10. Hydrauliczna stacja perforująca z możliwością wykonania dwóch otworów fi13 w odległości od siebie o około 100mm- programowalne w dowolnym miejscu
11. Gatunek blachy - stali S235
12. Programowanie wizualizacji-ekran dotykowy
13. Dokładność formowania/profilowania +/-0,1mm
14. Dokładność cięcia na długości 1m +/-1mm
15. Rozwijarka:
- rozprężenie blachy - mechaniczne
- grubość blachy do 4mm
- średnica otworu 508/610mm
- prędkość rozwijania dostosowana do profilarki
- średnica kręgu max do 1400mm
- szerokość kręgu do 400mm
16. Wózek do załadunku kręgów

Dostawca opisanego powyżej urządzenia będzie zobowiązany zapewnić personel i obsługę przy instalacji oraz uruchomieniu, nadzorowaniu na warunkach przewidzianych Umową, przy uwzględnieniu warunków dostawy określonych w tejże Umowie. Zamawiający w ramach kosztów własnych zapewnia sprzęt techniczny do rozładunku i wewnętrznego transportu technologicznego przedmiotu zamówienia z miejsca rozładunku do miejsca instalacji.

Kod CPV

42631000-8

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do wykańczania metali

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin ważności oferty - minimum 60 dni.
2. Termin zawarcia Umowy – maksymalnie 30 dni od daty wyłonienia dostawcy.
3. Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania ofertowego tj. dostawy i instalacji/uruchomienia: 31.05.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń będących załącznikiem do formularza zapytania ofertowego. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Dostawca:
a) zapewni, iż posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kompetencje w zakresie tematycznym związanym z przedmiotem zapytania ofertowego, a ponadto wykaże, że zrealizował w ostatnich 36 miesiącach przed upływem terminu składania ofert co najmniej JEDNO zamówienie o wartości powyżej 300 000,00 PLN netto na dostawę linii/urządzenia do produkcji profili,
b) zapewni, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
c) zapewni, iż dysponuje potencjałem technicznym pozwalającym na realizację przedmiotu zapytania ofertowego,
d) zapewni, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na wykonanie zamówienia,
e) zapewni, iż nie zalega z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
f) zapewni, iż nie zachodzą wobec Oferenta przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element Formularza ofert – Załącznika nr 2 i 2a do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.

Zamawiający gwarantuje sobie prawo żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków od każdego z Oferentów, którzy złożą ważna ofertę. Uprawnienie to jest niezależne od obowiązku oferenta przewidzianego w pkt. XI. 1. Załącznika Zaoytanie ofertowe (XI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW)

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany warunków udzielania zamówienia (w takim przypadku Zamawiający zamieści informacje o zmianach na stronie internetowej www.ligna.pl zakładka PROJEKTY UE oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz roześle do oferentów którzy złożyli oferty, a w przypadkach, w których zmiany mogłyby mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert);
b) zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidział lub nie mógł przewidzieć udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.
c) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania ofertowego.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 powyżej, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związana ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Zmiana terminu składania ofert może nastąpić pod warunkiem zmian w treści postępowania ofertowego z zachowaniem minimum 30-dniowego terminu składania ofert. W przypadku zmiany terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem nowego terminu składania ofert.

TERMIN OTWARCIA OFERT. ROZPATRZENIE OFERT.
1. Termin otwarcia ofert: 6 kwietnia 2018 roku godzina 12:30. Otwarcie ofert jest jawne i każdy z oferentów ma prawo uczestniczyć w otwarciu ofert. W dniu otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości wysokość budżetu na realizację zadania. Otwarcie ofert będzie podsumowane protokołem, który zostanie opublikowany na stronie www.ligna.pl .zakładka PROJEKTY UE.
2. Termin rozpatrzenia ofert: do 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. 6 kwietnia 2018.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (tj. do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty). Zamawiający ma prawo wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień i uzupełnień z zachowaniem terminu na odpowiedź nie krótszego niż jeden dzień roboczy.
4. Wyniki postępowania zostaną opublikowane z zachowaniem formy pisemnej i elektronicznej do 23 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl, stronie firmowej www.ligna.pl oraz do każdego z oferentów zostanie przesłana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Zamawiający ma prawo przedłużyć termin rozpatrzenia ofert.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w uzasadnionych przypadkach, nieznanych w momencie upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego jak i w terminie składania ofert w niniejszym postępowaniu, tj.
a) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
b) okoliczności siły wyższej,
c) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
d) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany,
Zamawiający informuje, że warunkiem dokonania istotnej zmiany Umowy jest uprzednie wyrażenie zgody na taką zmianę przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (jednostka finansująca projekt; "MCP").
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zaliczek.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenie terminu realizacji umowy.

TERMIN I MIEJSCE PODPISANIA UMOWY WARUNKOWEJ
1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania Umowy Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
2. Nie stawienie się przez Wykonawcę – bez ważnego powodu – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 30 dni stanowi podstawę dla odrzucenia oferty Wykonawcy przez Zamawiającego i wykluczenia go z postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent zobowiązany jest przedłożyć:
1. Ofertę wg wzory stanowiącego Załącznik nr 1
2. Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2, 2a oraz 3 do Zapytania ofertowego.
3. Aktualne odpisy z dokumentów rejestrowych Oferenta.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
Kryterium nr 1 - Cena – wartość punktowa wagi w %: 100. Maksymalna ilość punktów: 100. Liczenie według wzoru:
(X:Y) x 100
gdzie:
X Najniższa cena zaproponowana przez oferentów podlegających ocenie
Y Cena ocenianej oferty
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej sumy punktów kryterium nr 1.
3. Punktacja będzie zaokrąglana zgodnie z zasadami arytmetycznymi, do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów.
5. Cena podlegająca ocenie to całkowita cena netto (bez VAT) za przedmiot zamówienia wyrażona w PLN, obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia.
6. W przypadku podania kwot w walucie obcej (EUR) Zamawiający dokona ich przeliczenia na złote polskie (PLN) według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (opublikowanego na stronie internetowej www.nbp.pl) na ostatni dzień składania ofert – dla celów dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu (podlegająca ocenie cena będzie wyrażona w złotych polskich).
7. W przypadku złożenia 2 lub więcej identycznych ofert przez różnych oferentów, decyduje data wpływu ofert (oferta, która najwcześniej wpłynęła do Zamawiającego zostanie wybrana). W przypadku złożenia ofert w tym samym czasie wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza dla środowiska naturalnego w zakresie "zrównoważony rozwój". Oferenci w takim przypadku zostaną zobowiązani do udzielenia pisemnych wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania ww. powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE LIGNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

32-300 Olewin

małopolskie , olkuski

Numer telefonu

327887070

Fax

32 788 70 71

NIP

6760119141

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac B+R szansą na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa zagranicznego LIGNA Sp. z o.o.

Numer projektu

RPMP.03.04.04-12-0131/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa: P.W. BUD-MASZ Maciej Stachlewski
Adres: ul. 3 Maja 37; 95-083 Lutomiersk
Data wpłynięcia oferty: 28.03.2018 r. godzina 12:10
Cena oferty: 350 000,00 zł netto / 430 500,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 397