Strona główna
Logo unii europejskiej

"Doradztwo obszar digitalizacji i analizy -zakup usług doradczych i eksperckich w zakresie akceleracji technologicznej, ekspertyz i analiz na potrzeby projektu i jego beneficjentów"

Data publikacji: 26.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-03-2018

Numer ogłoszenia

1091960

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i Forma złożenia oferty:
a) pisemna na adres zamawiającego, Biuro Projektu: Fundacja Digital Knowledge Observatory, ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa lub faksem na numer (022) 331 44 60
b) mailem w formie podpisanych skanów na adres: zamowienia@obserwatorium.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@obserwatorium.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Bądarczuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 314 14 69

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługi doradcze i eksperckie w obszarze digitalizacji oraz usługi wykonania ekspertyz oraz analiz merytorycznych dla przedsiębiorstw

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie wykonawcy do świadczenia usług doradczych w zakresie digitalizacji na rzecz beneficjentów projektu oraz w zakresie zadania 2 opracowanie analiz lub ekspertyz lub przekazanie gotowych utworów w formie licencji o charakterze merytorycznym na potrzeby beneficjentów projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia podzielono na zadania:

Zadanie:
Zadanie 1 – usługi doradcze – obszar digitalizacji usługi doradcze i eksperckie w zakresie akceleracji technologicznej - zakres digitalizacji
Zadanie 2 – ekspertyzy, licencje oraz analizy merytoryczne usługi wykonania ekspertyz oraz analiz merytorycznych dla przedsiębiorstw

Szczegółowy opis zamieszczono w załączniku - specyfikacja przedmiotu zamówienia

Kod CPV

71241000-9

Nazwa kodu CPV

Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71354100-5 – Usługi odwzorowania cyfrowego
71620000-0 – Usługi analizy

Harmonogram realizacji zamówienia

wg harmonogramu i zapotrzebowania w ramach projektu, nie dłużej niż do 30.09.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

brak szczególnych wymagań

Wiedza i doświadczenie

Do oceny będą brane pod uwagę projekty spełniające wymagania w zakresie:
a. wartość zrealizowanego projektu edukacyjnego wspieranego technologią nie mniejsza niż 100.000 zł netto
b. data zakończenia projektu szkoleniowego, nie później niż 3 lata od daty składania ofert
c. wykaz powinien obejmować krótki opis przedmiotu projektu lub link do jego strony www lub innej treści informacyjnej (o ile występuje)

Doświadczenie stanowi kryterium punktowane

Potencjał techniczny

brak szczególnych wymagań

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Minimum 4 ekspertów:
Kwalifikacje doradcy – adekwatne do potrzeb projektu, tj. z doświadczeniem i wiedzą właściwą do realizacji założeń opisanych w przedmiocie zamówienia w części odnoszącej się do doradztwa i usług eksperckich.
a. doświadczenie dłuższe niż 2 lata dla min. 4 kandydatów
b. doświadczenie w obszarze projektów edukacyjnych wspieranych technologią
c. przedstawienie min. 2 kandydatów z doświadczeniem dłuższym niż 2 lata i doświadczeniem w obszarze projektów edukacyjnych wspieranych technologią

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak szczególnych wymagań

Dodatkowe warunki

brak szczególnych wymagań

Warunki zmiany umowy

w zakresie umowy:
1. Rozliczenia w ramach umowy i w konsekwencji fakturowanie będzie wynikało z faktycznej realizacji zakresu prac, lub dostawy poszczególnych usług. Tym samym dopuszcza się częściowe rozliczenia związane z realizacją zamówienia.
2. Dopuszcza się płatności zaliczkowe na poczet realizacji zamówienia.
3. Zasadą rozliczeniową w ramach umowy będzie stawka jednostkowa za godzinę świadczenia, a wartość umowy zostaje ustalona na wartość oferty.
4. W przypadku konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego – będzie ono udzielone na warunkach i wg cen jednostkowych przedstawionych w ofercie.

Pozostałe warunki strony definiują na zasadach umownych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy oraz:
a) oświadczenie o braku powiązań (zał. nr 2)
b) Wykaz osób wraz z CV lub opisem kandydatów (zał. nr 4)
c) Wykaz doświadczenia (zał. nr 5)

Zamówienia uzupełniające

Dopuszcza się możliwość udzielania zamówień uzupełniających.
W przypadku konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego – będzie ono udzielone na warunkach i wg cen jednostkowych przedstawionych w ofercie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Kryterium Punktacja
Cena brutto / osobno dla każdego zadania 1 - 2 60 pkt (60%)
Ocena merytoryczna proponowanego zespołu
(min. 4 ekspertów) 20 pkt (20%)
Doświadczenie w zakresie realizacji projektów edukacyjnych wspieranych technologią 20 pkt (20%)
Suma: 100 pkt (100 %)

Metoda oceny:
W kryterium „Cena brutto” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę całkowitą oferty otrzyma od każdego oceniającego członka Komisji maksymalną liczbę punktów dla danego kryterium cenowego. Punkty następnych Wykonawców obliczone będą przy zastosowaniu następującego wzoru:
cena najniższa
liczba punktów = ------------------------------ x maks. liczba punktów (60)
cena oferty ocenianej

W kryterium „Ocena merytoryczna proponowanego zespołu (min. 4 ekspertów)” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
Kwalifikacje doradcy – adekwatne do potrzeb projektu, tj. z doświadczeniem i wiedzą właściwą do realizacji założeń opisanych w przedmiocie zamówienia w części odnoszącej się do doradztwa i usług eksperckich.
Kandydaci zostaną ocenieni w punktacji 0 – 20, przy liczebności min. 6 kandydatów = maks. 20 pkt. z uwzgl.:
a. doświadczenia dłuższego niż 2 lata dla min. 4 kandydatów – 5 pkt
b. doświadczenia w obszarze projektów edukacyjnych wspieranych technologią – 5 pkt.
c. przedstawienia min. 2 kandydatów z doświadczeniem dłuższym niż 2 lata i doświadczeniem w obszarze projektów edukacyjnych wspieranych technologią – 10 pkt

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie oceniane są przez członków komisji, na podstawie przedłożonych dokumentów i podlegają ocenie – CV lub opisów kandydatów
Maksimum punktowe: 20 pkt.
W kryterium: „Doświadczenie w zakresie realizacji projektów edukacyjnych wspieranych technologią” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
liczba zrealizowanych proj. edu wsp. techn. (oceniana) najniższa
liczba punktów = ---------------------------------------------------------------------------------- x maks. liczba punktów (20)
liczba zrealizowanych proj. edu wsp. techn. (maksymalna)

Do oceny będą brane pod uwagę projekty spełniające wymagania w zakresie:
a. wartość zrealizowanego projektu edukacyjnego wspieranego technologią nie mniejsza niż 100.000 zł netto
b. data zakończenia projektu szkoleniowego, nie później niż 3 lata od daty składania ofert
c. wykaz powinien obejmować krótki opis przedmiotu projektu lub link do jego strony www lub innej treści informacyjnej (o ile występuje)
Maksimum punktowe: 20 pkt.

Łączna maksymalna ilość punktów: 100 pkt.

Wykluczenia

- oferta niezgoda z zamówieniem i treścią zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA OBSERWATORIUM ZARZĄDZANIA

Adres

Puławska 457

02-844 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

223314466

Fax

223314460

NIP

7010000181

Tytuł projektu

Akcelerator Digital Knowledge - wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw z zakresu EDU TECH

Numer projektu

RPMA.03.01.02-14-7625/17-00

Inne źródła finansowania

środki własne wnioskodawcy
Liczba wyświetleń: 590