Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług dziennej opieki oraz usług pomocy sąsiedzkiej - opieka dla niesamodzielnych osób starszych w okresie od kwietnia 2018 do końca 2019 r.

Data publikacji: 26.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-03-2018

Numer ogłoszenia

1091927

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W załączniku nr 1 oraz w sekcji "Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności" zmieniono zapis obligujący osobę składająca ofertę do posiadania własnego samochodu na zapis obligujący tą osobę do dysponowania samochodem.

Zmieniono termin składania ofert z 6.03.2018r., godz. 8:00 na 8.03.2018r., godz.13.00. Nowy zapis uwzględniono w sekcji "Miejsce i sposób składania ofert". W w/w sekcji zmieniono również datę otwarcia kopert na: 8.03.2018r., godz. 13.15. Zamawiający dopuszcza jednocześnie do udziału w postępowaniu oferty, które zostały złożone przed wprowadzoną zmianą i zostały zaadresowane z uwzględnieniem wcześniej publikowanej daty i godziny składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 85-054 Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 10 w terminie do dnia 8 marca 2018 r. do godz. 13.00
1) Kopertę należy zaadresować jak niżej:
Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
85-054 Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 10
Oferta w postępowaniu na świadczenie usług dziennej opieki oraz usług pomocy sąsiedzkiej, nie otwierać przed 8 marca 2018 roku przed godz. 13.15

2) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako Zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.
3) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie bez otwierania zwrócona Wykonawcy.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 marca 2018 roku o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego: Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, 85-054 Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 10.
3. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty.
4. Wykonawcom przysługuje prawo do kierowania wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający publikuje zgodnie z zasadami obowiązującymi dla publikacji zapytania ofertowego w przedmiotowym postępowaniu.
5. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zamawiający uwzględni w opublikowanym zapytaniu ofertowym informację o zmianie. Informacja ta zawiera w szczególności: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
6. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć:
- Formularz ofertowy – wypełniony oraz podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji;
- Podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 i 4 do Zapytania ofertowego;
7. Wykonawca może złożyć w postępowaniu ofertę na wybrane części zamówienia - poszczególne pojedyncze usługi.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Danuta Szukalska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

52 322 55 68

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi dziennej opieki oraz usługi pomocy sąsiedzkiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, w którym zawarto zarówno zakres zadań jak i wymagania w stosunku do osób, które mają sprawować opiekę.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług następująco:
a. świadczenie usług dziennej opieki przez 36 osób (8 osób świadczących opiekę w gminach wiejskich wyznaczonych przez Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy; 8 osób świadczących opiekę w gminach wiejskich wyznaczonych przez Oddział Rejonowy PCK w Grudziądzu; 6 osób świadczących opiekę w gminach wiejskich wyznaczonych przez Oddział Rejonowy PCK w Toruniu; 14 osób świadczących opiekę w gminach wiejskich wyznaczonych przez Oddział Rejonowy PCK we Włocławku) - świadczenie dziennej opieki dla niesamodzielnych osób starszych w okresie od kwietnia 2018 do końca 2019 r. - umowa zlecenie, 160 godzin w miesiącu, świadczenie usług obejmuje również soboty i niedziele, średnio dla 5 niesamodzielnych osób starszych;
b. świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej przez 80 osób (17 osób świadczących opiekę w miastach wyznaczonych przez Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy; 17 osób świadczących opiekę w miastach wyznaczonych przez Oddział Rejonowy PCK w Grudziądzu; 16 osób świadczących opiekę w miastach wyznaczonych przez Oddział Rejonowy PCK w Toruniu; 30 osób świadczących opiekę w miastach wyznaczonych przez Oddział Rejonowy PCK we Włocławku) - od kwietnia 2018 do końca 2019 r. - umowa zlecenie, 40 godzin w miesiącu, świadczenie opieki nie rzadziej, niż raz na dobę w ciągu dnia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na poszczególne części
(116 w podziale na rodzaj usług jak wskazano w ust. 2 powyżej) pod pojęciem części należy rozumieć usługę świadczenia opieki przez jednego opiekuna, spełniającą wymagania określone przez Zamawiającego w treści Zapytania ofertowego.

Unieważnienie postępowania:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku, kiedy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferty częściowe:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:
1. Termin realizacji usługi: od kwietnia 2018 do końca 2019 r. zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi dziennej opieki oraz usługi pomocy sąsiedzkiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, w którym zawarto zarówno zakres zadań jak i wymagania w stosunku do osób, które mają sprawować opiekę.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi dziennej opieki oraz usługi pomocy sąsiedzkiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, w którym zawarto zarówno zakres zadań jak i wymagania w stosunku do osób, które mają sprawować opiekę.

Kod CPV

85311100-3

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki społecznej dla osób starszych

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram został zawarty w załączniku nr 1.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W stosunku do osób świadczących usługi dziennej opieki dla niesamodzielnych osób starszych Zamawiający wymaga aby osoby te:
- posiadały ukończone 100-godzinne szkolenie organizowane przez PCK chyba, że osoba ma już ukończone takie lub równoważne szkolenie potwierdzone stosownym zaświadczeniem lub kierunkowe wykształcenie – pielęgniarka
- dysponowały samochodem

W stosunku do osób świadczących usługi pomocy sąsiedzkiej Zamawiający wymaga, aby osoby te posiadały:
- ukończone 16-godzinne szkolenie organizowane przez PCK chyba, że osoba ma już ukończone takie lub równoważne szkolenie potwierdzone stosownym zaświadczeniem lub kierunkowe wykształcenie – pielęgniarka. Istnieje również możliwość ukończenia szkolenia rozszerzonego w wymiarze 100 godzin dydaktycznych.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w następującym zakresie:
1. Zmiana terminu realizacji zamówienia poprzez jego wydłużenie bądź skrócenie okresu wykonywania danej usługi.
2. Zmiany dokonywane będą w formie pisemnego aneksu do zawartej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Sposób obliczenia ceny:
1. Cenę oferty stanowi iloczyn ceny jednej godziny usług opiekuńczych i liczby usług świadczonych przez daną osobę - w przypadku składania oferty na daną część zamówienia - maksymalna planowana liczba godzin usług w okresie obowiązywania umowy).
2. W ofercie należy podać cenę brutto tj. z uwzględnieniem podatku VAT.
3. Do porównania ofert będzie brana cena brutto oferty świadczenia usługi za jedną godzinę usług opiekuńczych. Wybór oferty zostanie dokonany w ramach każdej części z osobna - tj. na każdego opiekuna z osobna.

Kryteria: oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
a) najniższa cena – waga 100%
2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium

Kryterium cena:
Zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu kryterium cena za godzinę wykonywania usługi opiekuńczej wg podanego niżej wzoru:

P – łączna ocena oferty

najniższa oferowana cena
P = ________________________ x 100 pkt x 100%
cena badanej oferty

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Wykonawca podlega wykluczeniu jeżeli:
• nie złoży oferty na wzorze (załącznik nr 2) dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów,
• nie spełnia warunków udziału w postępowaniu (określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego),
• jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
• nie posiada uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
• nie dysponuje odpowiednim potencjałem wiedzy
• nie dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
• nie posiada odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej
• nie przedłożył wymaganych dokumentów w celu spełnienia ww. warunków

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Adres

Dr. Emila Warmińskiego 10

85-054 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

52 3225568

NIP

5540314213

Tytuł projektu

Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów

Numer projektu

RPKP.09.03.02-04-0015/17-00

Inne źródła finansowania

Nazwa funduszu, z którego dofinansowane będzie przedmiotowe zamówienie - EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Świadczenie usług opieki dziennej na terenie gmin wiejskich:
MAŁGORZATA KWIATKOWSKA
BOZENA ORŁOWSKA
VIOLETTA KSOBIAK
DARIA KOCHALSKA
AGNIESZKA KOLASIŃSKA
AGNIESZKA PIETROWSKA
ANGELIKA ŁYK
GRAZYNA SZCZEPAŃSKA
JOLANTA SZKOPKOWSKA
MAGDALENA KAMIŃSKA
JANINA PUCHOWSKA
JOLANTA KARDAS
ANNA RYCHNOWSKA
ELŻBIETA GFREFKIEWICZ
MAŁGORZATA KĘDZIORA
MAGDALENA SAMOL
BEATA POLITOWSKA
STANISŁAW RYBARCZYK
ANNA GĘBKA
KATARZYNA JANC
MAGDALENA SIMIŃSKA
MARLENA SZUBRYCH
BARBARA SŁOMA
MAGDALENA PILCEK
WIOLETA ŁUCZAK
MIROSŁAW ADAMOWSKI
ANITA LISIŃSKA
AGNIESZKA PĄCZKOWSKA
ANNA MALAK
ELŻBIETA SZCZEPANIK
MAGDALENA ROGIEWICZ
ANNA PETNER
KRYSTYNA ZAKRZEWSKA
MONIKA OGIŃSKA
KATARZYNA CIESIELSKA
IWONA ZIĘBA

Świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej na terenach miejskich:
WIESŁAWA AUGUSTYNIAK
KAMILA KOZŁOWSKA
JADWIGA JACH
KRYSTYNA ADAMSKA
ANITA CZAJKOWSKA
ANNA BOJEK
KRYSTYNA TYDA
JADWIGA CWALINA
AGATA DEDO
MARLENA KILKOWSKA
ANNA BRZEZIŃSKA
MARIA DOŃCZYK-DYCZKOWSKA
KATARZYNA DZIKA
ELŻBIETA KRAJEWSKA
MARZENA DRZEWIECKA
BARBARA GOLIŃSKA
AURELIA GIZIŃSKA
RYSZRD BURY
GRAŻYNA JAKUBIAK
EWA GRZYBOWSKA
MARZENA GORZYCKA
MAŁGORZATA GEMBARSKA
MARIA KRAKOWSKA
IZABELA JĘDRZEJCZYK
ANNA GRABOWSKA
DANUTA KOWALSKA
IWONA JURKIEWICZ
MICHAŁ KAMIŃSKI
MARCIN GUZIŃSKI
MARLENA KWIATKOWSKA
STANISŁAWA BELTER
MARIA LEJAWKA
IWONA HERMANOWSKA
BARBARA MASŁOŃ
ANETTA MAJEWSKA
GRAŻYNA ŁAZARSKA
MARIA KAPUŚCIŃSKA
MARIA JARZĘBOWSKA
SYLWIA KOTOWSKA
URSZULA MIZIUŁA
KRYSTYNA KORNATKA
ZOFIA MALINOWSKA
JADWIGA OSIEWICZ
EWA LEWANDOWSKA
MARIA LASKOWSKA
WIESŁAWA WALAWANDER
TERESA LEWANDOWSKA
BOŻENA OLSZEWSKA
IRENA PIETRUKIEWICZ
WIESŁAWA MAZUREK
EWA SZTEMBORSKA
DANUTA SCHIELKE
BARBARA MICHALSKA
BERNADETA LANGOWSKA
MIECZYSŁAW WACŁAWSKI
TOMASZ PAWŁOWSKI
MAGDALENA SZROEDER
DANIELA ZAMOJSKA
KRYSTYNA PIETROWSKA
SANDRA MATERNA
TERESA ZIELIŃSKA
MAŁGORZATA PIETROWSKA
ŁUCJA KIŃSKA
KATARZYNA PLASKIEWICZ
GRAŻYNA POL
ANITA POZNAŃSKA
ELŻBIETA POZNAŃSKA
JOLANTA RASZKA
JULIA SEMPOŁOWICZ
ELŻBIETA SKONIECZNA
KATARZYNA WOŁOWSKA
DANUTA ZAWADA
LIDIA WYRZYKOWSKA
DOROTA ŻABICKA
MARIA MILEWSKA
ANNA STĘPIŃSKA
BARBARA CIESZYŃSKA
TERESA FALTYNOWSKA
TERESA STĘPCZYŃSKA
WIESŁAWA CZAPLICKA
MAGDALENA WITKOWSKA
KATARZYNA NIEZNAŃSKA
Liczba wyświetleń: 620