Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich we wnętrzu Bazyliki Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu.

Data publikacji: 23.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-03-2018

Numer ogłoszenia

1091581

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, na wzorze stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
4) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
5) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta na zewnątrz, przy czym podpis lub podpisy powinny być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.
Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeśli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci) z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
6) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę oraz połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem przez osobę podpisującą ofertę.
8) W przypadku dostarczenia oferty pocztą lub osobiście, zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być oznaczona pieczęcią Oferenta i adresem Zamawiającego:


Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu, ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz

wraz z dopiskiem:

Oferta na wykonanie prac konserwatorskich we wnętrzu Bazyliki Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu w ramach projektu pn. „Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu”.

9) Cena ofertowa – powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu i uwzględniać wszystkie niezbędne do jego realizacji koszty. Cena powinna zawierać między innymi koszty działań związanych z wykonaniem zamówienia, w tym zapewnienie personelu Wykonawcy zdolnego do realizacji przedmiotu Zamówienia w zdeklarowanym terminie. Cenę należy podać w złotych polskich: netto oraz brutto z wyodrębnieniem podatku VAT.


10) Ofertę należy złożyć w następujący sposób:


a) pocztą tradycyjną na adres: Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu, ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz (terminem dostarczenia oferty jest data wpłynięcia przesyłki do siedziby Zamawiającego), lub:
b) osobiście w siedzibie Rzymskokatolickiej Parafii Katedralnej pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu, ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz.
c) e-mailem (skan z podpisami) na adres: gilz@o2.pl
Oferty można składać do dnia 12.03.2018 r.
Uwaga - w przypadku dostarczenia oferty pocztą lub osobiście, kancelaria zamawiającego czynna będzie w dniu 12.03.2018 do godz. 17:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gilz@o2.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

ks. Zygmunt Gil - Proboszcz parafii, Wojciech Zych - Doradca projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603 159 062, 501 837 646

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja techniczna i estetyczną zabytkowego wnętrza Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu w postaci konserwacji sklepienia i ścian korpusu nawowego. W ramach zamówienia wykonana ma zostać konserwacja techniczna i estetyczna sklepień, żeber sklepień ze służkami oraz kamiennych łuków międzyfilarowych wraz z gzymsami do granicy filarów w nawie głównej, północnej i południowej (korpus nawowy).

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: sandomierski Miejscowość: Sandomierz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest konserwacja techniczna i estetyczną zabytkowego wnętrza Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu w postaci konserwacji sklepienia i ścian korpusu nawowego. W ramach zamówienia wykonana ma zostać konserwacja techniczna i estetyczna sklepień, żeber sklepień ze służkami oraz kamiennych łuków międzyfilarowych wraz z gzymsami do granicy filarów w nawie głównej, północnej i południowej (korpus nawowy)

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do ogłoszenia:
-Szczegółowe Warunki Zamówienia
-Przedmiar Robót
-Program Prac Konserwatorskich

Kod CPV

45453100-8

Nazwa kodu CPV

Roboty renowacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

92522100-7 Usługi ochrony obiektów historycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienia należy wykonać od dnia podpisania umowy (niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia) do dnia 31.12.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonanie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 usług polegających na wykonaniu prac konserwatorskich przy zabytkowych dekoracjach ściennych, na kwotę minimum 150 000 zł brutto każda.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie pracami konserwatorskimi:

Minimum 4 osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w art. 37a,c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1446 z późn. zmianami). Wśród 4 powyższych osób co najmniej jedna pełnić będzie obowiązki kierownika generalnego prac konserwatorskich przy wykonywaniu Zamówienia.

Dodatkowe warunki

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie Oferenci, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a oferentem, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
2. Wykaz prac potwierdzających spełnienie warunku doświadczenia (zgodnie z wzorem - określonym w zał. 2 do Zapytania ofertowego), wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zgodnie z wzorem - określonym w zał. 3 do Zapytania ofertowego).
4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, (zgodnie z wzorem określonym w zał. 4 do Zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

1 Oferowana cena 60 % 60 pkt
2 Długość okresu gwarancji 20% 20 pkt
3 Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonywaniu zamówienia 20% 20 pkt

Zasady oceny kryterium "Oferowana cena" (PC) – 60%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:

Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu
PC= ------------------------------------------------------------------------------------- x 60
Cena badanej oferty

gdzie: PC -ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.

Zasady oceny kryterium " Długość okresu gwarancji " (PG) – 20%.
W powyższym kryterium oceniana będzie liczba pełnych miesięcy przez jaką Oferent obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia. Maksymalną ilość punktów otrzyma Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

liczba miesięcy z badanej oferty
PG= --------------------------------------------------------------------------------------------------x 20
Największa liczba miesięcy gwarancji zaoferowana w postępowaniu

gdzie: PG -ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za długość okresu gwarancji.

Minimalny okres gwarancji, jaki może zaoferować Oferent to 24 miesiące. Oferta Oferenta, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 m-cy, zostanie odrzucona.


Zasady oceny kryterium "Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonywaniu zamówienia" (PKR) – 20%.

W powyższym kryterium oceniana będzie wysokość kar umownych za przekroczenie czasu wykonania zamówienia. Oferty będą oceniane według następującego schematu:

• Kary umowne w wysokości 0,20 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki - 0 pkt
• Kary umowne w wysokości od 0,21% do 0,40 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki – 4 pkt
• Kary umowne w wysokości od 0,41% do 0,80 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki - 8 pkt
• Kary umowne w wysokości od 0,81% do 1,20 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki - 12 pkt
• Kary umowne w wysokości od 1,21% do 1,99 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki - 16 pkt
• Kary umowne w wysokości 2,00 % i więcej wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki - 20 pkt

Kary umowne liczone będą w % (podanych w ofercie Oferenta) od kwoty wynagrodzenia. Termin wykonania zamówienia jest wskazany w § 4 ust. 1 pkt. 4) wzoru umowy. Minimalna wartość kar umownych jaką mogą zaproponować oferenci wynosi 0,20 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

3. Łączna ilość punktów otrzymanych przez Oferenta będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium.

PO = PC + PG + PKR
Gdzie:
PO – suma punktów przyznanych danej ofercie,
PC – punkty w kryterium Cena,
PG – punkty w kryterium Długość okresu gwarancji,
PKR – punkty w kryterium Wysokość kary umownej w zakresie zwłoki w wykonywaniu prac,

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska łączną największą liczbę punktów

Wykluczenia

Oferent zostanie wykluczony z niniejszego postępowania:
1) w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) w przypadku przedstawienia przez Oferenta informacji nieprawdziwych;
3) w przypadku powiązania Oferenta z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Oferta zostanie odrzucona, gdy:
1) jest niezgoda z prawem,
2) jej treść nie spełnia warunków określonych niniejszym zapytaniem,
3) Jest złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA KATEDRALNA POD WEZWANIEM NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W SANDOMIERZU

Adres

Katedralna 1

27-600 Sandomierz

świętokrzyskie , sandomierski

Numer telefonu

+48 603 159 062

Fax

+48 15 8322544

NIP

8641315486

Tytuł projektu

Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu

Numer projektu

POIS.08.01.00-00-0001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe upublicznione w dniu 23 lutego 2018 r. poprzez umieszczenie w serwisie Baza Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Parafii Katedralnej w Sandomierzu (http://sandomierz.eparafia.pl/) wpłynęło 9 ofert od:
• Oferta nr 1 z dnia 12.03.2018 r. od:
Instytut Technologii Konserwacji Zabytków sp. z o.o.
ul. Bukowska 332, 60-189 Poznań

• Oferta nr 2 z dnia 12.03.2018 r. od:
Wit Podczerwiński ANTIQA Konserwacja Dzieł Sztuki
Jawornik 568, 32-400 Jawornik

• Oferta nr 3 z dnia 12.03.2018 r. od:
Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Józef Żołyniak
ul. Dekabrystów 9/17 m.9, 42-200 CZĘSTOCHOWA

• Oferta nr 4 z dnia 12.03.2018 r. od:
AC Konserwacja Zabytków Piotrowski, Kosakowski Sp. Jawna
ul. Szlak 18/12, 31-161 Kraków

• Oferta nr 5 z dnia 12.03.2018 r. od:
Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip, A .Filip s.c.
ul. Strzyżowska 95, 35-505 Rzeszów

• Oferta nr 6 z dnia 12.03.2018 r. od:
Roland Róg ART SERVICE Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki (Lider Konsorcjum)
ul. Monte Cassino 6/55b, 30-337 Kraków

• Oferta nr 7 z dnia 12.03.2018 r. od:
Maria Potz "MOSAICON" Sp. z o.o.
ul. Juliana Tuwima 15/I/9, 90-010 Łódź

• Oferta nr 8 z dnia 12.03.2018 r. od:
ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych, Danuta Mazur i Maciej Mazur, Spółka jawna - lider konsorcjum
ul. Dr Jana Piltza 48/85, 30-392 Kraków

• Oferta nr 9 z dnia 12.03.2018 r. od:
IN PLUS - Konserwacja Obiektów Zabytkowych Jan Szczurek
ul. Bronowicka 81/49, 30-127 Kraków

2. Po przeanalizowaniu złożonych ofert Komisja oceny ofert postanowiła unieważnić postępowanie.
Liczba wyświetleń: 309