Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa systemu informatycznego w postaci oprogramowania B2B (1 sztuka)

Data publikacji: 23.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-03-2018

Numer ogłoszenia

1091429

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 02.03.2018 r.
2. Oferty wraz ze szczegółową specyfikacją należy składać osobiście lub listownie na adres:
MAWO Technology S. Manicki M. Wojtasik Spółka Jawna, ul. A. Struga 13/15, 98 – 220 Zduńska Wola
3. Oferty składane listownie lub osobiście prosimy umieścić w zaklejonej kopercie z adnotacją „Otworzyć po 02.03.2018 r.”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sebastian Manicki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

793 390 071

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informatycznego w postaci oprogramowania B2B (1 sztuka)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: zduńskowolski Miejscowość: Zduńska Wola

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie systemu informatycznego w postaci oprogramowania B2B (1 sztuka)

Przedmiot zamówienia

Względem przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia co najmniej wyszczególnionych cech funkcjonalnych, rozwiązań i parametrów technicznych:

Oprogramowanie powinno umożliwiać następujące funkcjonalności:
- zarządzanie danymi o towarach, cenach, stanach magazynowych z poziomu systemu sprzedaży, bez konieczności przepisywania ich do innego panelu;
- możliwość składania zamówień przez kontrahenta 24h/dobę, umożliwienie mu podgląd swoich zamówień oraz faktur;
- dostęp kontrahenta do aktualnych informacji o produktach, danych kontaktowych opiekuna handlowego, swoich rabatach.

Główne parametry techniczne:
- kompatybilność z posiadanym oprogramowaniem sprzedażowym,
- platforma dostępna dla kontrahenta 24h/dobę,
- bezpieczeństwo (możliwość korzystania z platformy z wykorzystaniem Certyfikatu SSL),
- dostęp kontrahenta do aktualnych cen, stanów magazynowych, informacji o produktach, zamówień, faktur, rozrachunków.

Względem przedmiotu zamówienia wymagane jest jego zainstalowanie.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 30.03.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będą rozpatrywane.
2. Oferta powinna zostać złożona na papierze firmowym oferenta lub co najmniej opatrzona jego pieczęcią firmową. Oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z dokumentów rejestrowego lub udzielonego pełnomocnictwa.
3. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty.
4. W przypadku składania ofert na inne równoległe zamówienia udzielane w trybie postępowania ofertowego, prosimy o składanie oddzielnych ofert do każdego z zamówień.
5. Składanie ofert wariantowych względem przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalne.
6. Należy składać oferty na całość przedmiotu zamówienia – składanie ofert częściowych względem przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalne. W przypadku ofert o szerszym zakresie Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania za wiążącą oferty wyłącznie w wybranym zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia, o ile w tym zakresie podane zostaną informacje umożliwiające dokonanie oceny.
7. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Oferent zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji nie złożenia wyjaśnień lub nie uzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.
8. W okresie trwania postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem.
9. Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków udzielenia zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub niezawarcia umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
10. Wymaganym jest wskazanie okresu ważności oferty nie krótszego niż 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
11. Pozyskiwanie informacji dotyczących zamówienia (z wyłączeniem informacji wrażliwych, które mogą mieć wpływ na ocenę ofert/wybór najkorzystniejszej oferty), w tym w zakresie posiadanego oprogramowania sprzedażowego, które musi być kompatybilne z oferowanych oprogramowanie B2B jest możliwe w dni robocze w godzinach pracy obowiązujących u Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
13. Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na powyższych warunkach i zasadach.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuści zmianę umowy z następujących powodów:
a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
b. uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
c. okoliczności siły wyższej,
d. zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e. otrzymania decyzji jednostki finansującej przedmiotowe zamówienie zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których wykonania Zamawiający zostanie zobowiązany,
f. ustawowej zmiany stawki podatku VAT - Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stalą.
2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium: Cena
Punktacja: od 0 do 80 pkt.
Waga: 80%
Sposób przyznawania punktacji/oceny:
Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w tym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 80.
K cena = (C min / C bof) x 80
C min - cena w ofercie z najniższą ceną,
C bof - ceny badanej oferty
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Maksymalna ilość punktów dla tego kryterium: 80.

Kryterium: Termin realizacji zamówienia
Punktacja od 0 do 20 pkt
Waga: 20 %
Sposób przyznawania punktacji/oceny:
Oferent podający najmniejszą wartość (w dniach) dla terminu realizacji zamówienia uzyska największą liczbę punktów w tym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku wartości terminu realizacji zamówienia z oferty o najkrótszym terminie realizacji zamówienia do terminu realizacji wskazanego w badanej ofercie. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 20.
K t.r.z.. = (TRZ min / TRZ bad) x 20
TRZ min – termin realizacji zamówienia w ofercie z najkrótszym terminem realizacji,
TRZ bad – termin realizacji zamówienia badanej oferty
Maksymalna ilość punktów dla tego kryterium:20.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MAWO TECHNOLOGY S. MANICKI M. WOJTASIK SPÓŁKA JAWNA

Adres

Andrzeja Struga 13/15

98-220 Zduńska Wola

łódzkie , zduńskowolski

Numer telefonu

793390071

Fax

436569589

NIP

8291694938

Tytuł projektu

„Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących innowacyjnych rozwiązań w zakresie zautomatyzowanych systemów transportu wewnętrznego”

Numer projektu

RPLD.02.03.01-10-0544/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

IN SOLUTIONS sp. z o.o. sp. k.
ul. Bukowa 13
41-700 Ruda Śląska
Oferta wpłynęła w dn. 02.03.2018
cena: 16 587,00 netto PLN
Liczba wyświetleń: 311