Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach internetowych - 2 postępowanie

Data publikacji: 23.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-03-2018

Numer ogłoszenia

1091368

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@wup.lodz.pl Oferty powinny
zostać oznaczone w tytule wiadomości: „Oferta na usługę przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach internetowych – 2 postępowanie”
Oferty można składać w terminie do dnia 05.03.2018 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@wup.lodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobami do kontaktu są w kwestiach formalnych – pani Urszula Sochacka tel. (42) 638-91-62, a w kwestiach merytorycznych pani Ewelina Mamenas tel. (42) 638-91-30. Pytania dotyczące przedmiotowego postępowania należy kierować na adres e-mail:zamowienia@wup.lodz.pl w godz. 08:00 - 16:00 z dopiskiem „Pytania do postępowania na usługę przeprowadzenia kampanii informacyjno -promocyjnej w mediach internetowych”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak odpowiedzi w przypadku pytań przesłanych na inny adres bądź bez w/w dopisku. Odpowiedzi na pytania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania, które wpłyną do Zamawiającego od dnia następującego po dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W kwestiach formalnych – tel. (42) 638-91-62, a w kwestiach merytorycznych tel. (42) 638-91-30, e-mail: zamowienia@wup.lodz.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, która polegać będzie na opracowaniu i publikacji artykułów/tekstów w mediach internetowych o zasięgu regionalnym, informujących o możliwościach udziału w projektach w ramach I Osi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Artykuły będą skierowane przede wszystkim do osób młodych do 29 roku życia.
Przez opracowanie rozumie się przygotowanie treści merytorycznej według wskazówek Zamawiającego, a także zebranie informacji, wykonanie zdjęć i skład tekstu (przygotowanie projektu, w tym układ treści, grafiki, zdjęć i logotypów). Artykuły powinny być dostosowane do szaty graficznej danego serwisu. Styl i język tekstów musi być dostosowany do ich specyfiki tj. nie może być zbytnio oficjalny i urzędowy, wskaźnik mglistości języka FOG nie powinien być wyższy niż 12.
Treść artykułów będzie przygotowywał Wykonawca według wskazówek Zamawiającego. Wykonawca może przystąpić do publikacji w mediach internetowych dopiero po uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiającego. Za publikację treści niezaakceptowanych, Zamawiający nie uiści zapłaty.
Wykonawca jest zobowiązany, by przygotowane teksty były tekstami autorskimi, a materiały zdjęciowe, które zostaną w nich zamieszczone, miały uregulowane kwestie praw autorskich i zgody osób na wykorzystanie ich wizerunku.
Artykuły powinny być umieszczone na portalu o zasięgu regionalnym obejmującym cały obszar województwa łódzkiego, nie powinien być wypełniony tanią sensacją, tekstami populistycznymi o dosadnym języku, odwołującym się do emocji, prowokacji, przekraczającym ogólnie przyjęte normy i nieprzestrzegającym etyki dziennikarskiej w publikowanych treściach i w swoich działaniach tj. odpowiadać swoim charakterem tabloidowi.
W ramach usługi planowana jest publikacja min. 3, a maksymalnie 5 artykułów (każdy na okres min. 7 dni). Dokładna ilość publikacji będzie zależała od zaproponowanej ceny 1 publikacji i kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
Minimalna wielkość każdego artykułu/tekstu to 5 000 znaków (ze spacjami).
Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz zamieszczonym w BIP Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem kampanii jest informowanie potencjalnych uczestników projektów o realizacji przedsięwzięć ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, która polegać będzie na opracowaniu i publikacji artykułów/tekstów w mediach internetowych o zasięgu regionalnym, informujących o możliwościach udziału w projektach w ramach I Osi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Artykuły będą skierowane przede wszystkim do osób młodych do 29 roku życia.
Przez opracowanie rozumie się przygotowanie treści merytorycznej według wskazówek Zamawiającego, a także zebranie informacji, wykonanie zdjęć i skład tekstu (przygotowanie projektu, w tym układ treści, grafiki, zdjęć i logotypów). Artykuły powinny być dostosowane do szaty graficznej danego serwisu. Styl i język tekstów musi być dostosowany do ich specyfiki tj. nie może być zbytnio oficjalny i urzędowy, wskaźnik mglistości języka FOG nie powinien być wyższy niż 12.
Zaproponowanie publikacji w portalu zawierającym tanią sensację, teksty populistyczne o dosadnym języku, odwołujące się do emocji, prowokacji, przekraczającym ogólnie przyjęte normy i nieprzestrzegającym etyki, zostanie uznane za złożenie oferty niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego, co skutkować będzie pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.
Publikacja powinna mieć miejsce na stronie głównej, w pełnym kolorze, z możliwością zamieszczania grafiki zdjęciowej (przygotowanej przez Wykonawcę), powinna zawierać zdjęcia uczestników projektów zrobione przez Wykonawcę i logotypy (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , barwy RP, WUP w Łodzi , Unia Europejska), które zostaną przekazane Wykonawcy w jednym z powszechnie używanych formatów graficznych np. JPEG. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca będzie mógł wykorzystać zdjęcia stockowe, ale tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
Publikacje odbywać się będą sukcesywnie w oparciu o zlecenia przesyłane Wykonawcy w formie elektronicznej min. 10 dni roboczych przed planowaną publikacją. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania artykułu w terminie pozwalającym na jego ostateczną akceptację, tj. najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem publikacji. Zgłoszone przez Zamawiającego wady powinny zostać usunięte w terminie umożliwiającym publikację.
W przypadku błędów w publikacji (np. niezgodność opublikowanej treści z zaakceptowanym przez Zamawiającego materiałem), Wykonawca niezwłocznie powtórnie dokona publikacji bez błędów na swój koszt. Termin publikacji zostanie ustalony w drodze porozumienia z Zamawiającym.
Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz zamieszczonym w BIP Zamawiającego.

Kod CPV

79341400-0

Nazwa kodu CPV

Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji usługi: Usługa musi zostać zrealizowana od dnia zawarcia umowy do chwili wyczerpania kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia, zgodnie z postanowieniami umownymi w tym zakresie, nie dłużej jednak niż do 15.11.2018 r. Publikacja każdego tekstu informacyjno- promocyjnego powinna trwać min. 7 dni.
Publikacje odbywać się będą sukcesywnie w oparciu o zlecenia przesyłane Wykonawcy w formie elektronicznej min. 10 dni roboczych przed planowaną publikacją. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania artykułu w terminie pozwalającym na jego ostateczną akceptację, tj. najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem publikacji. Zgłoszone przez Zamawiającego wady powinny zostać usunięte w terminie umożliwiającym publikację.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne.
Spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać nie później niż na dzień otwarcia ofert.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na dzień otwarcia ofert zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów w niniejszym postępowaniu.
Ocena spełnienia powyższego warunku oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenia według wzoru (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz w oparciu o właściwy odpis z KRS lub CEiDG, który Zamawiający pobierze sam za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych.

Dodatkowe warunki

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać nie później niż na dzień otwarcia ofert.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na dzień otwarcia ofert zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów w niniejszym postępowaniu.
Ocena spełnienia powyższego warunku oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenia według wzoru (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Warunki zmiany umowy

1.Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
2.Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany nazw stron, danych teleadresowych lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej).
3.Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności umowy.
Istotne postanowienia umowy zostały przedstawione w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz zamieszczonym w BIP Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
• Załącznik nr 1: Formularz oferty
• Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać wszystkie w/w załączniki a także pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. Wymaga się, aby ww. załączniki zostały złożone w postaci skanów dokumentów podpisanych przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
Nie będzie rozpatrywana oferta niekompletna, czyli niezawierająca któregokolwiek dokumentu wymienionego w niniejszym pkt 7 lub niezawierająca wymaganych w zapytaniu ofertowym danych, niezgodna z wymaganiami wynikającymi z niniejszego zapytania ofertowego lub w której formularz oferty nie zostanie podpisany. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów w niniejszym postępowaniu. Zamawiający pozostawi ofertę bez rozpatrzenia także w przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert.
Przez podpisanie formularza oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentu rozumie się złożenie na nim własnoręcznego podpisu przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
2. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
3. W przypadku jeżeli składane w przedmiotowym postępowaniu dokumenty podlegają ochronie w zakresie
i na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych bądź ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o takim fakcie Zamawiającego, składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie. Oświadczenie powinno zostać uzasadnione oraz wyraźnie wskazywać, które dokumenty podlegają ochronie. Brak oświadczenia nie będzie skutkował uznaniem oferty za niekompletną.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej przyjmuje się w niniejszym postępowaniu: cenę 60 % i średnią liczba użytkowników portalu 40%.

Ocena ofert w kryterium „Cena” zostanie dokonana według wzoru:
cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 60%= liczba punktów w danym kryterium

W Formularzu Oferty Wykonawca jest obowiązany podać cenę brutto usługi. Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. Określona w Formularzu cena jest ceną brutto, uwzględniającą podatek od towarów i usług zgodny z obowiązującymi przepisami, a wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego i dotyczy jednej publikacji.
Cena podana ma być z dokładnością do w dwóch miejsc po przecinku, tj. w zaokrągleniu do pełnych groszy. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania.

Natomiast ocena ofert w kryterium „średnia liczba użytkowników portalu” zostanie dokonana według wzoru:
średnia liczba użytkowników portalu w ofercie badanej/oferta z największą średnią liczbą użytkowników portalu x 40% = liczba punktów w danym kryterium

W Formularzu Oferty Wykonawca jest obowiązany podać średnią liczbę użytkowników portalu tj. średnią miesięczną liczbę realnych użytkowników w grudniu 2017 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikowania oświadczeń złożonych przez Wykonawców w tym zakresie np. poprzez żądanie wyjaśnień.

Wykluczenia

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu na dzień otwarcia ofert zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów w niniejszym postępowaniu.
Ponadto nie będzie rozpatrywana oferta niekompletna, czyli niezawierająca któregokolwiek dokumentu wymienionego w pkt 7 zapytania ofertowego lub niezawierająca wymaganych w zapytaniu ofertowym danych, niezgodna z wymaganiami wynikającymi z niniejszego zapytania ofertowego lub w której formularz oferty nie zostanie podpisany. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów w niniejszym postępowaniu. Zamawiający pozostawi ofertę bez rozpatrzenia także w przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert.
Oferta Wykonawcy nie będzie dalej rozpatrywana także w przypadku, gdy nie złoży on wyjaśnień bądź złoży wyjaśnienia, ale dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, w szczególności gdy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub wyjaśnienia złożone zostaną po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

Adres

Wólczańska 49

90-608 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426335878

Fax

426367797

NIP

7272490364

Tytuł projektu

Pomoc techniczna POWER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na lata 2017-2018

Numer projektu

POWR.06.01.00-10-1701/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona (w dniu 02.03.2018 r., godz. 14:47) przez Wykonawcę: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Oddział w Łodzi, ul. ks. hm. J. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, tj., który zaoferował cenę brutto 1 publikacji: 2.166,00 zł, zaproponował, iż artykuły będą publikowane na portalu/stronie: www.dzienniklodzki.pl i który oświadczył, iż średnia liczba użytkowników ww. portalu wynosi: 1.724.620, uzyskując najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych ofert. Wykonawca w kryterium „cena” uzyskał 44,98 pkt, w kryterium „średnia liczba użytkowników portalu ” 40,00 pkt, a ogółem 84,98 pkt.
Pełna informacja o złożonych ofertach została zamieszczona także w BIP Zamawiającego.
Liczba wyświetleń: 412