Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawy artykułów żywnościowych dla Dziennych Domów Pobytu w Niedzicy gm. Łapsze Niżne, w Kluszkowcach gm. Czorsztyn, w Jaworkach gm. Szczawnica w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.

Data publikacji: 22.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-03-2018

Numer ogłoszenia

1091252

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

10.6 Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jednej z form tj.:
10.6.1 w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres Zamawiającego) lub
10.6.2 w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres krzysztof.poczatek@kigs.org.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

krzysztof.poczatek@kigs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Początek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Nazwa zamówienia: Dostawy artykułów żywnościowych dla Dziennych Domów Pobytu w Niedzicy gm. Łapsze Niżne, w Kluszkowcach gm. Czorsztyn, w Jaworkach gm. Szczawnica w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.

3.2 Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 niezależnych części:
CZĘŚĆ NR 1: "Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne”
CZĘŚĆ NR 2: "Owoce i warzywa”
CZĘŚĆ NR 3: „Różne produkty spożywcze”
CZĘŚĆ NR 4: „Mrożonki”
CZĘŚĆ NR 5: „Pieczywo i wyroby piekarskie i ciastkarskie”
3.3 Każdy Wykonawca może złożyć swoją ofertę na wybraną ilość części - bez ograniczeń.
3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia - odpowiednio do części.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Miejscowość: w Niedzicy gm. Łapsze Niżne, w Kluszkowcach gm. Czorsztyn, w Jaworkach gm. Szczawnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawy artykułów żywnościowych dla Dziennych Domów Pobytu w Niedzicy gm. Łapsze Niżne, w Kluszkowcach gm. Czorsztyn,
w Jaworkach gm. Szczawnica w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.

Przedmiot zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Nazwa zamówienia: Dostawy artykułów żywnościowych dla Dziennych Domów Pobytu w Niedzicy gm. Łapsze Niżne, w Kluszkowcach gm. Czorsztyn, w Jaworkach gm. Szczawnica w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne
i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.
3.2 Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 niezależnych części:
CZĘŚĆ NR 1: "Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne”
CZĘŚĆ NR 2: "Owoce i warzywa”
CZĘŚĆ NR 3: „Różne produkty spożywcze”
CZĘŚĆ NR 4: „Mrożonki”
CZĘŚĆ NR 5: „Pieczywo i wyroby piekarskie i ciastkarskie”
3.3 Każdy Wykonawca może złożyć swoją ofertę na wybraną ilość części - bez ograniczeń.
3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia - odpowiednio do części.
3.5 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych i przypraw, pieczywa, owoców i warzyw, mięsa i mrożonek na potrzeby Dziennych Domów Pobytu w Niedzicy gm. Łapsze Niżne, w Kluszkowcach gm. Czorsztyn,
w Jaworkach gm. Szczawnica w ilościach i asortymentach określonych
w formularzach cenowych stanowiących integralną część zapytania ofertowego.

Kod CPV

15800000-6

Nazwa kodu CPV

Różne produkty spożywcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Ze względu na specyfikę zamówienia ostateczna ilość zakupionych produktów może ulec zmianie +/- 15 % w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Przedstawiono we wzorze umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu – Wykonawca składa oświadczenia zawarte w treści oferty wraz z formularzem cenowym – odpowiednio do części, na którą składa swoją ofertę.

Zamówienia uzupełniające

Ze względu na specyfikę zamówienia ostateczna ilość zakupionych produktów może ulec zmianie +/- 15 % w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

13. Kryteria oceny oferty:
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował w każdej części następującym kryterium:
13.1 Cena – waga max. 100/100 pkt.
Kryterium cena będzie obliczane wg wzoru:
Ilość punktów = (Najniższa zaoferowana cena brutto spośród złożonych ofert/Cena brutto badanej oferty brutto ) x 100 pkt.
13.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym ogłoszeniu.

Wykluczenia

5.1 Warunki: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
5.1.1 nie podlegają wykluczeniu:
w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KRAJOWY INSTYTUT GOSPODARKI SENIORALNEJ

Adres

Wilanowska 14

00-422 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

786200301

Fax

0

NIP

7010443843

Tytuł projektu

Pienińskie Domy Dziennego Pobytu

Numer projektu

RPMP.09.02.03-12-0446/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

w części nr 1:
F.H.P. Janas Sp. j.
ul. Piłsudskiego 11/1A,
31-110 Kraków
Oddział: 34-400 Nowy Targ ul. Ludźmierska 29
27 Feb 2018 14:46
cena: 25560,42 zł
w części nr 2 i 3:
ATMO Sp. z o.o.
ul. Składowa 8b
34-400 Nowy Targ
2 Mar 2018 10:20
cena w części nr 2: 11201,40 zł
cena w części nr 3: 23308,08 zł
w części nr 4:
Samar Sp. z o.o.
ul. Tarnowska 113
33-300 Nowy Sącz
2 Mar 2018 14:39
cena: 5549,58 zł
w części nr 5: brak ofert - unieważniono tą część
Liczba wyświetleń: 355