Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/POPW.01.01.02-26-0027/17 - Nabycie narzędzi (infrastruktury i oprogramowania IT) do tworzenia kursów e-learningowych

Data publikacji: 22.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-03-2018

Numer ogłoszenia

1091235

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W załączniku pn. "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" błędnie określono wymagane parametry Wyświetlacza do komputera typu laptop (punkt 2b załącznika).

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazano:
"Wyświetlacz 4 K o minimalnej przekątnej 21,5 cala z podświetleniem LED i minimalnej rozdzielczości 4096 na 2304 z możliwością wyświetlania miliarda kolorów "

Powinno być:
"Ekran o przekątnej 13,3 cala z podświetleniem LED, w technologii IPS; rozdzielczość natywna 2560 na 1600 pikseli przy 227 pikselach na cal, z możliwością wyświetlania milionów kolorów."

Zmiany zostały wprowadzone do zmienionego załącznika pn. "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

W związku z wprowadzeniem w/w zmian przesunięciu ulega termin składania ofert do dnia 08.03.2018, godz. 12:00, co zostaje odzwierciedlone w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe".

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania lub komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

2. Dostawca może złożyć jedną ofertę. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), oznaczonej dokładną nazwą i adresem Dostawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:
ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie
Oferta Dotyczy: Nabycie narzędzi (infrastruktury i oprogramowania IT) do tworzenia kursów e-learningowych
Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 2/POPW.01.01.02-26-0027/17
Nie otwierać przed dniem .................... r. godz. ......

4. Prosi się, by wszystkie kartki oferty (łącznie z załącznikami) były zszyte (zbindowane) a wszystkie strony ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Dostawcy.

5. Dostawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

6. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi Dostawca.

7. Dostawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

9. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia Dostawca bezwarunkowo akceptuje warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

10. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
c) Pełna nazwa, dokładny adres Dostawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Dostawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, (jeżeli jest konieczne).
e) Dostawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składana przez dostawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych dostawców.

11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie, do dnia 08.03.2018, godz. 12:00

12. Oferta złożona po terminie określonym w pkt. 11 zostanie zwrócona Dostawcy.

13. Dostawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed upływem terminu do składania ofert.

14. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana" lub „wycofanie".

15. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami punktu 13 i 14.

16. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.03.2018, godz. 12:30

17. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

18. W przypadku wystąpienia błędów (za wyjątkiem błędów w zakresie kryterium cenowego) dopuszcza się jednorazową możliwość poprawy treści złożonej oferty lub złożenia wyjaśnień.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Zaborski - Manager Projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 697 716 661

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Nabycie narzędzi (infrastruktury i oprogramowania IT) do tworzenia kursów e-learningowych dla firmy ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce), objętej wsparciem w ramach realizacji Projektu: „Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich” o numerze POPW.01.01.02-26-0027/17 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego nr 2/POPW.01.01.02-26-0027/17.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizowanym projektem pn. „Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich”, POPW.01.01.02-26-0027/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy ul. Karola Olszewskiego 6, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Nabycie narzędzi (infrastruktury i oprogramowania IT) do tworzenia kursów e-learningowych dla firmy ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce), objętej wsparciem w ramach realizacji Projektu: „Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich” o numerze POPW.01.01.02-26-0027/17 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego nr 2/POPW.01.01.02-26-0027/17.

Części składowe przedmiotu zamówienia:
1. Oprogramowanie do realizacji unikalnych form wirtualnych kursów, zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);

2. Pakiet do tworzenia grafiki, animacji, wideo oraz treści internetowych, zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);

3. Zestawy komputerowe (2 szt.), zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);

4. Sieciowa macierz dyskowa (1 szt.), zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);

5. Komplet urządzeń do studia nagraniowego (1 komplet), zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

Kod CPV

30210000-4

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30211000-1 Komputery wysokowydajne
30213000-5 Komputery osobiste
30213100-6 Komputery przenośne
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
32200000-5 Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32330000-5 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32340000-8 Mikrofony i głośniki
32350000-1 Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32420000-3 Urządzenia sieciowe
32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
37320000-7 Części i akcesoria do instrumentów muzycznych
38651000-3 Aparaty fotograficzne
38652000-0 Projektory filmowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 23.03.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę. W przypadku, gdy wybrany Dostawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Dostawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sposób i na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 19 lipca 2017 r. oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014 – 2020 z dnia 30 stycznia 2017 roku.

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku działania siły wyższej.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
c) Pełna nazwa, dokładny adres Dostawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Dostawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, (jeżeli jest konieczne).
e) Dostawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składana przez dostawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych dostawców.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych z kryteriów nr A, B.
A. Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 70 pkt.
B. Termin dostawy (najkrótszy termin) = 30 pkt.

A. Cena
Punktacja od 0 do 70 pkt.
Waga 70 %
Dostawca w podanej cenie zawiera wszystkie koszty wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia.
Oferent podający najniższą cenę uzyska największą liczbę punktów w niniejszym kryterium. Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 70. Oferowane ceny powinny odzwierciedlać całkowity koszt zakupu i dostawy urządzeń, wraz z usługami gwarancji i serwisu, realizowanymi na podstawie odrębnych warunków.
K cena - Kryterium cena = (C min /C bof) x 70
C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana „w górę”, do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 70 punktów

B. Termin dostawy
Punktacja od 0 do 30 pkt.
Waga 30 %
Dostawca w podanym terminie zawarł wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia.
Oferent podający najkrótszy termin realizacji uzyska największą liczbę punktów w niniejszym kryterium. Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku terminu (wyrażonego w dniach kalendarzowych, liczonego od dnia następującego po zawarciu Umowy na zakup i dostawę) w ofercie z najkrótszym terminem do terminu badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 30.
K termin - Kryterium termin = (T min /T bof ) x 30
T min – najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ofert
T bof – termin realizacji wg badanej oferty
Należy określić termin, wyrażony w dniach kalendarzowych, w którym Dostawca deklaruje przekazanie dostarczonego zgodnie z zapytaniem ofertowym przedmiotu zamówienia. Termin liczony będzie od dnia następującego po zawarciu umowy na zakup i dostawę. Za dzień przekazania przedmiotu zamówienia uważa się dzień protokolarnego odebrania: kompletnego, prawidłowo działającego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana „w górę”, do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 30 punktów

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała w ocenie całkowitej (suma kryterium A+B) największą liczbę punktów i mieści się w budżecie, jaki Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Dostawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z Dostawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, składa Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALEF-BET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

697 716 661

NIP

9591978066

Tytuł projektu

Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich

Numer projektu

POPW.01.01.02-26-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Pakiet do tworzenia grafiki, animacji, wideo oraz treści internetowych, zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia:
Nazwa i adres: Cortland Sp. z o.o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań, NIP: 7780043683
Data wpłynięcia oferty: 08.03.2018, godz. 9:30
Cena netto/brutto: 2 727,65 zł/3 355,01 zł

2. Zestawy komputerowe (2 szt.), zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia:
Nazwa i adres: Cortland Sp. z o.o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań, NIP: 7780043683
Data wpłynięcia oferty: 08.03.2018, godz. 9:30
Cena netto/brutto: 12 420,00 zł / 15 276,60 zł

W odpowiedzi na zamówienie, dotyczące Oprogramowanie do realizacji unikalnych form wirtualnych kursów, Sieciowa macierz dyskowa (1 szt.), Komplet urządzeń do studia nagraniowego (1 komplet) nie wpłynęła żadna oferta.
Liczba wyświetleń: 422