Strona główna
Logo unii europejskiej

dostawę trzech wózków widłowych w tym : dwóch wózków widłowych czterokołowych wysokiego podnoszenia, z napędem elektrycznym oraz jednego wózka widłowego czterokołowego o napędzie LPG, w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn. woj. podlaskie.

Data publikacji: 22.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-03-2018

Numer ogłoszenia

1091161

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zamawiającego : 3 Spare Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-085 Białystok ul. Branickiego 17A lok.106 z dopiskiem na kopercie zapytanie ofertowe 12/02/2018 lub też pocztą elektroniczną na adres: office@3spare.eu z zaznaczeniem w treści wiadomości email zapytanie ofertowe 12/02/2018. O złożeniu oferty w terminie w wypadku przesyłki pocztowej lub wiadomości elektronicznej decyduje data i godzina doręczania na adres Zamawiającego lub adres poczty elektronicznej Zamawiającego .

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@3Spare.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Cezary Bieryło tel.: 604276153 ., e-mail dbierylo@3spare.eu zagadnienie formalne postępowania ofertowego Radosław Wierzbicki tel. 606787061, email rwierzbicki@3spare.eu zagadnienia techniczne przedmiotu zamówienia

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604276153

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech wózków widłowych (dwóch wózków widłowych o napędzie elektryczny/ zadanie I i jednego wózka o napędzie LPG/ zadanie II ).

Zadanie Nr I
1) dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych wózków widłowych czterokołowych, wysokiego podnoszenia, z napędem elektrycznym.
2) Wózki muszą posiadać parametry techniczne i wyposażenie zgodne z poniższymi wymaganiami:

a. Udźwig minimalny przy maszcie standard i środku ciężkości 500 mm – 1500 kg
b. Wysokość podnoszenia – nie mniejsza niż 3 500 mm
c. Hamulce tarczowe chłodzone
d. Długość wideł – minimum 1200 mm
e. Koła - przód – (nie brudzące-kolor jasny)
f. Koło - tył – (nie brudzące-kolor jasny)
g. Szerokość całkowita wózka – nie większa niż 1125 mm
h. Typ sterowania - pozycja operatora siedząca
i. Bateria trakcyjna 48 V
j. Pojemność baterii trakcyjnej nie mniejsza niż 500 Ah / 48 V
k. Prostownik do ładowania baterii typu HF. Maksymalny czas ładowania 8 godzin
l. Boczna wymiana baterii,
m. Przesuw boczny karetki
n. Sygnał akustyczny cofania
o. Światła robocze z przodu, typu LED
p. Zintegrowane światła z tyłu, typu LED
q. Regulowana kolumna kierownicza
r. Blokada funkcji hydraulicznych przy wyłączonej stacyjce
s. Amortyzowany fotel operatora, pasy bezpieczeństwa
t. Moc silnika podnoszenia AC - minimum 9,0 KW
u. Odbiór UDT, zarejestrowany we właściwym terenowo dla m. Szczuczyn w Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego

Do wózka muszą być dołączone opracowane w języku polskim:
- DTR z instrukcją obsługi,
- katalog części zamiennych,
- certyfikat bezpieczeństwa,
- dokument gwarancyjny.

Zadanie II
1) dostawa 1 szt. fabrycznie nowego wózka widłowego wysokiego podnoszenia, z napędem gazowym (LPG),
2) Wózek musi posiadać parametry techniczne i wyposażenie zgodne z poniższymi wymaganiami:

a. Udźwig nominalny przy maszcie standard i środku ciężkości 500 mm – 2500 kg
b. Wysokość podnoszenia nie mniejsza niż – 3 500 mm
c. Moc silnika - minimum 45 KW
d. Długość wideł – minimum 1200 mm
e. Amortyzowany fotel operatora, pasy bezpieczeństwa
f. Automatyczna skrzynia biegów
g. Pełne oświetlenie, lusterka wsteczne, sygnał cofania, światło ostrzegawcze - LED
h. Ogumienie pneumatyczne – niebrudzące
i. Wspomaganie układu kierowniczego
j. Regulowana kolumna kierownicy
k. Silnik fabrycznie przystosowany do zasilania wyłącznie gazem LPG, rura wydechowa skierowana do góry
l. 3 drożny katalizator spalin
m. Klatka bezpieczeństwa operatora amortyzowana
n. Chłodnica aluminiowa

Wózek zarejestrowany we właściwym terenowo dla m. Szczuczyn (powiat grajewski) Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego.
5) Do wózka muszą być dołączone opracowane w języku polskim:
- DTR z instrukcją obsługi,
- katalog części zamiennych,
- certyfikat bezpieczeństwa,
- dokument gwarancyjny.

Dostawa oraz inne czynności będące przedmiotem zamówienia mają być wykonane w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego w Szczuczynie, woj. podlaskie ( kod pocztowy 19-230 ) PL.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: grajewski Miejscowość: Szczuczyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu pt: „Budowa zakładu produkcji biokompozytów WPC na osnowie polimerów syntetycznych (PCV) oraz pyłu drzewnego pochodzącego z recyklingu odpadów drzewnych w tym odpadów przemysłu meblarskiego ”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech wózków widłowych (dwóch wózków widłowych o napędzie elektryczny/ zadanie I i jednego wózka o napędzie LPG/ zadanie II ).

Zadanie Nr I
1) dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych wózków widłowych czterokołowych, wysokiego podnoszenia, z napędem elektrycznym.
2) Wózki muszą posiadać parametry techniczne i wyposażenie zgodne z poniższymi wymaganiami:

a. Udźwig minimalny przy maszcie standard i środku ciężkości 500 mm – 1500 kg
b. Wysokość podnoszenia – nie mniejsza niż 3 500 mm
c. Hamulce tarczowe chłodzone
d. Długość wideł – minimum 1200 mm
e. Koła - przód – (nie brudzące-kolor jasny)
f. Koło - tył – (nie brudzące-kolor jasny)
g. Szerokość całkowita wózka – nie większa niż 1125 mm
h. Typ sterowania - pozycja operatora siedząca
i. Bateria trakcyjna 48 V
j. Pojemność baterii trakcyjnej nie mniejsza niż 500 Ah / 48 V
k. Prostownik do ładowania baterii typu HF. Maksymalny czas ładowania 8 godzin
l. Boczna wymiana baterii,
m. Przesuw boczny karetki
n. Sygnał akustyczny cofania
o. Światła robocze z przodu, typu LED
p. Zintegrowane światła z tyłu, typu LED
q. Regulowana kolumna kierownicza
r. Blokada funkcji hydraulicznych przy wyłączonej stacyjce
s. Amortyzowany fotel operatora, pasy bezpieczeństwa
t. Moc silnika podnoszenia AC - minimum 9,0 KW
u. Odbiór UDT, zarejestrowany we właściwym terenowo dla m. Szczuczyn w Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego

Do wózka muszą być dołączone opracowane w języku polskim:
- DTR z instrukcją obsługi,
- katalog części zamiennych,
- certyfikat bezpieczeństwa,
- dokument gwarancyjny.

Zadanie II
1) dostawa 1 szt. fabrycznie nowego wózka widłowego wysokiego podnoszenia, z napędem gazowym (LPG),
2) Wózek musi posiadać parametry techniczne i wyposażenie zgodne z poniższymi wymaganiami:

a. Udźwig nominalny przy maszcie standard i środku ciężkości 500 mm – 2500 kg
b. Wysokość podnoszenia nie mniejsza niż – 3 500 mm
c. Moc silnika - minimum 45 KW
d. Długość wideł – minimum 1200 mm
e. Amortyzowany fotel operatora, pasy bezpieczeństwa
f. Automatyczna skrzynia biegów
g. Pełne oświetlenie, lusterka wsteczne, sygnał cofania, światło ostrzegawcze - LED
h. Ogumienie pneumatyczne – niebrudzące
i. Wspomaganie układu kierowniczego
j. Regulowana kolumna kierownicy
k. Silnik fabrycznie przystosowany do zasilania wyłącznie gazem LPG, rura wydechowa skierowana do góry
l. 3 drożny katalizator spalin
m. Klatka bezpieczeństwa operatora amortyzowana
n. Chłodnica aluminiowa

Wózek zarejestrowany we właściwym terenowo dla m. Szczuczyn (powiat grajewski) Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego.
5) Do wózka muszą być dołączone opracowane w języku polskim:
- DTR z instrukcją obsługi,
- katalog części zamiennych,
- certyfikat bezpieczeństwa,
- dokument gwarancyjny.

Dostawa oraz inne czynności będące przedmiotem zamówienia mają być wykonane w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego w Szczuczynie, woj. podlaskie ( kod pocztowy 19-230 ) PL.

Kod CPV

42415000-8

Nazwa kodu CPV

Wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wózki ciągnące

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

30 kwietnia 2018r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są oferenci spełniający łącznie następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: sposób oceny na podstawie złożonego przez Oferenta aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty
2. Oferta została podpisana przez osoby mogące reprezentować ważnie i skutecznie prawnie Oferenta : sposób oceny na podstawie dokumentów rejestracyjnych lub dokumentów umocowania.
3. Nie posiadają zaległości podatkowych wobec Skarbu Państwa : sposób oceny na podstawie podpisanego oświadczenia dołączonego do zapytania ofertowego.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wiedza i doświadczenie

Potwierdzą posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w obsłudze gwarancyjnej przedmiotu zamówienia - sposób oceny na podstawie podpisanego oświadczenia dołączonego do zapytania ofertowego z podaniem potencjału technicznego obsługi gwarancyjnej oraz punktów serwisowych .
Potwierdzą wykonanie ( wykonanie przynajmniej 3 umów dostaw wózków widłowych do zakładów produkcyjnych/ odbiorców przemysłowych jako Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca, w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych - sposób oceny na podstawie dostarczonych min. różnych referencji z wykonanych umów. W wypadku podwykonawstwa sposób ocena na podstawie umowy Oferenta o podwykonawstwo.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Potencjał techniczny

Potwierdzą posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w obsłudze gwarancyjnej przedmiotu zamówienia - sposób oceny na podstawie podpisanego oświadczenia dołączonego do zapytania ofertowego z podaniem potencjału technicznego obsługi gwarancyjnej oraz punktów serwisowych .
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

brak

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak

Dodatkowe warunki

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent jest związany złożoną ofertą, co najmniej 60 dni od dnia ostatecznej daty składania ofert.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferent winien oferować wykonanie Zadania I i Zadania II
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone/ nie będą rozpatrywane.
Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Do oferty należy załączyć dokumenty dotyczące specyfikacji technicznej wózków, w tym : rok produkcji, wykaz wyposażenia technicznego uwzględnionego w cenie oferty, wykaz wyposażenia dodatkowego nie uwzględnionego w cenie oferty.
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2. , o ile zmiany nie prowadza do zmiany charakteru umowy
2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:
a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i sa spełnione łącznie następujące warunki :

- i. zmiana wykonawcy nie może być dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług i instalacji , zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotna niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
3. Zmiana umowy dopuszczalna jest również gdy spełnione są łącznie następujące warunki :
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć
ii. wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
4. zmiana umowy jest dopuszczalna w wypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza niż 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) wraz z uzupełnionymi i podpisanymi oświadczeniami (Załącznik nr 2, Załącznik nr 3 ),oświadczeniami, listami referencyjnymi oraz podpisanym aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz dokumentami dotyczącymi reprezentacji lub umocowania oraz dokumentami dotyczącymi specyfikacji technicznej.

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:


Kryterium Punktacja Sposób oceny
Cena Netto 70% Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty, mnożymy
przez 70
Gwarancja 30% Stosunek gwarancji badanej oferty do gwarancji najdłuższej, mnożymy
przez 30

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Minimalny wymagany okres gwarancji: 24 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy wózka. W ramach gwarancji Oferent winien wykonywać na swój koszt przeglądy zalecane przez producenta i UDT, w tym przeglądy konserwacyjne, regulacji i wymiany części zamiennych - w terminach określonych instrukcjami obsługi /po wykonaniu wielkości godzin pracy. Obsługa gwarancyjna/przeglądy winne być wykonywane w zakładzie produkcyjnym w Szczuczynie, będącym miejscem pracy wózka. Koszty materiałów eksploatacyjnych przy przeglądach ponosi Zamawiający.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania określone w postępowaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku podania wartości oferty/ przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Za podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3 SPARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Jana Klemensa Branickiego 17A/106

15-085 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

858745080

Fax

858745031

NIP

5423070660

Tytuł projektu

Budowa zakładu produkcji biokompozytów WPC na osnowie polimerów syntetycznych (PVC) oraz pyłu drzewnego pochodzącego z recyklingu odpadów drzewnych w tym odpadów przemysłu meblarskiego.

Numer projektu

POIR.03.02.01-20-0010/17-00

Inne źródła finansowania

brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający na podstawie pkt IX ppkt. 4 zapytania ofertowego postanowił o unieważnieniu postępowania i nie wybraniu żadnej z przedstawionych ofert.
Liczba wyświetleń: 369