Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na przelot samolotem oraz opłata za bagaż na trasie Warszawa – San Francisco – Warszawa podczas indywidualnej misji wyjazdowej do USA – Udział w imprezie targowej Games Developers Conference 2018

Data publikacji: 22.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-03-2018

Numer ogłoszenia

1091134

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 01.03.2018r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy ul. Bertolta Brechta 7, 03-472 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: beata.kosznik@11bitstudios.com. Przy składaniu ofert w formie elektronicznej w tytule maila proszę podać: nazwę firmy oferenta / oferta przelot misja GDC.
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:Beata Kosznik, beata.kosznik@11bitstudios.com.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
6. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć: .
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
7. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

beata.kosznik@11bitstudios.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Kosznik

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przelot samolotem oraz opłata za bagaż na trasie Warszawa – San Francisco – Warszawa podczas indywidualnej misji wyjazdowej do USA – Udział w imprezie targowej Games Developers Conference 2018

Specyfikacja:
Warszawa, Polska > San Francisco, CA USA
18.03.2018 niedziela, wylot z Warszawy, w przedziale godzinowym czasu lokalnego 7:00-10:00;
4 osoby dorosłe
klasa ekonomiczna
bagaż podręczny i 1 bagaż rejestrowany / 1 osobę.
ilość przesiadek: maksymalnie 1
Łączny czas podróży wraz z przesiadką nie może przekroczyć 16,5 h

San Francisco, CA USA > Warszawa, Polska
24.03.2018 sobota, wylot z San Francisco w przedziale godzinowym czasu lokalnego 12:00-16:30
3 osoby dorosłe
klasa ekonomiczna
bagaż podręczny i 1 bagaż rejestrowany / 1 osobę.
ilość przesiadek: maksymalnie 1
Łączny czas podróży wraz z przesiadką nie może przekroczyć 17h.

San Francisco, CA USA > Warszawa, Polska
25.03.2018 niedziela wylot z San Francisco w przedziale godzinowym czasu lokalnego 12:00-15:00
1 osoba dorosła
klasa ekonomiczna
bagaż podręczny i 1 bagaż rejestrowany / 1 osobę.
ilość przesiadek: maksymalnie 1
Łączny czas podróży wraz z przesiadką nie może przekroczyć 16h

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
63510000-7 Usługi biur podróży i podobne, 60400000 – 2 – Usługi transportu lotniczego

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, nazwy własne, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przelot samolotem oraz opłata za bagaż na trasie Warszawa – San Francisco – Warszawa podczas indywidualnej misji wyjazdowej do USA – Udział w imprezie targowej Games Developers Conference 2018

Specyfikacja:
Warszawa, Polska > San Francisco, CA USA
18.03.2018 niedziela, wylot z Warszawy, w przedziale godzinowym czasu lokalnego 7:00-10:00;
4 osoby dorosłe
klasa ekonomiczna
bagaż podręczny i 1 bagaż rejestrowany / 1 osobę.
ilość przesiadek: maksymalnie 1
Łączny czas podróży wraz z przesiadką nie może przekroczyć 16,5 h

San Francisco, CA USA > Warszawa, Polska
24.03.2018 sobota, wylot z San Francisco w przedziale godzinowym czasu lokalnego 12:00-16:30
3 osoby dorosłe
klasa ekonomiczna
bagaż podręczny i 1 bagaż rejestrowany / 1 osobę.
ilość przesiadek: maksymalnie 1
Łączny czas podróży wraz z przesiadką nie może przekroczyć 17h.

San Francisco, CA USA > Warszawa, Polska
25.03.2018 niedziela wylot z San Francisco w przedziale godzinowym czasu lokalnego 12:00-15:00
1 osoba dorosła
klasa ekonomiczna
bagaż podręczny i 1 bagaż rejestrowany / 1 osobę.
ilość przesiadek: maksymalnie 1
Łączny czas podróży wraz z przesiadką nie może przekroczyć 16h

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
63510000-7 Usługi biur podróży i podobne, 60400000 – 2 – Usługi transportu lotniczego

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, nazwy własne, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Kod CPV

63510000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi biur podróży i podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia: do 26.03.2018 r.
2. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w uzgodnieniu z wybranym wykonawcą. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert: Cena brutto – waga punktowa 100 pkt. (100%)
Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 100
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie
2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w pkt.1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji
c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

11 BIT STUDIOS S.A.

Adres

Bertolta Brechta 7

03-472 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48222502910

Fax

+48222502931

NIP

1182017282

Tytuł projektu

Promowanie własnej marki produktowej na rynkach zagranicznych szansą na umocnienie pozycji międzynarodowej firmy.

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0104/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ATTIS s.c. M. Błachno-Wyrwicka, K. Lewandowska ul. Borowego 15/58 01-357 Warszawa ;2018-03-01 12:43 ;22 335,00 PLN
Liczba wyświetleń: 980