Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/5.4/S/2018 Dotyczące zakupu wraz z dostawą 1 Dermatoskopu w ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna–szybka diagnostyka i leczenie”, nr umowy POWR.05.04.00-00-0078/16-00. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Data publikacji: 21.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-03-2018

Numer ogłoszenia

1090935

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 01.03.2018r. do godziny 12:00 w formie pisemnej na adres:
Pracodawcy Zdrowia
Ul. Fabryczna 10/D2, 53-609 Wrocław
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup wraz z dostawą sprzętu – projekt Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie”
lub
w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres: i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl.

Oferta musi zawierać następujące elementy:
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. posiadania odpowiedniego potencjału organizacyjno-technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem). Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego – Iwona Wójcik tel. 795 490 877.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795490877

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą:
1 dermatoskopu zgodnie ze Specyfikacją wymaganych parametrów techniczno- użytkowych zawartą w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Uwaga:
Oferowany sprzęt poza wymaganymi parametrami technicznymi powinien być fabrycznie nowy.
Okres gwarancji i serwisu na dostarczony sprzęt medyczny powinien wynosić minimum 12 miesięcy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup 1 dermatoskopu na potrzeby szkoleń dla kadry medycznej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą:
1 dermatoskopu zgodnie ze Specyfikacją wymaganych parametrów techniczno- użytkowych zawartą w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Uwaga:
Oferowany sprzęt poza wymaganymi parametrami technicznymi powinien być fabrycznie nowy.
Okres gwarancji i serwisu na dostarczony sprzęt medyczny powinien wynosić minimum 12 miesięcy.

Kod CPV

33000000-0

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
33100000-1 - Urządzenia medyczne
33124100-6 - Urządzenia diagnostyczne
33166000-1 Przyrządy dermatologiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji szkolenia, którego dot. zakup sprzętu, przypada na 03-04.03.2018 r. Data dostawy zakupionego sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, powinna nastąpić zatem najpóźniej do: 02.03.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu wziąć mogą udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;
b) nie są powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.
Do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenia tj. załącznik nr 3 oraz 4
Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu wziąć mogą udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;
b) nie są powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.
Do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenia tj. załącznik nr 3 oraz 4
Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy, na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. posiadania odpowiedniego potencjału organizacyjno-technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Przy ocenie i porównaniu ofert zakupu sprzętu zastosowanie będą miały następujące kryteria:
Kryteria wyboru: cena - waga 80% (maks. 80 pkt.)

Kryteria jakościowe:
2) okres gwarancji i serwisu– waga 20% (maks. 20 pkt.)

ad. 1
Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:
C1 = [ (C min / C oferty ) x 80]
Gdzie:
C1 – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie
C min – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
C oferty – cena badanej oferty

ad. 2
Punkty za kryterium: okres gwarancji i serwis - zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją:
Liczba punktów za okres gwarancji i serwisu
0pkt do 12 miesięcy włącznie
10pkt od 13 do 24 miesięcy włącznie
20pkt powyżej 24 miesięcy
G2 = Gn / Go x 20
Gdzie:
Gn – oznacza sumaryczną liczbę punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium jakościowym,
Go – oznacza maksymalną liczbę punktów możliwą do zdobycia przez kandydatów,
G2 – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie.

Suma punktów, pkt 1, pkt.2 wyliczonych w oparciu o wzór matematyczny
Razem Oferent może uzyskać 100 pkt. Wygrywa oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Suma punktów, pkt 1 i pkt.2 wyliczonych w oparciu o wzór matematyczny:
S = C1 + G2

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym (Liderem i Partnerem projektu) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRACODAWCY ZDROWIA

Adres

Żelazna 34/310,310A

53-428 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713498063

Fax

713498063

NIP

8971698378

Tytuł projektu

Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0078/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Akademia Dermatoskopii dr Jacek Calik; Wrocław Wybrzeże Wyspiańskiego 11; 28.02.2018r., 4850 zł
Liczba wyświetleń: 559