Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów”-Gmina Tarnowiec

Data publikacji: 20.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-03-2018

Numer ogłoszenia

1090537

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wycenę należy sporządzić dla całości zamówienia wymienionego w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
5. Oferta powinna być czytelna, napisana w języku polskim w formie wydruku komputerowego, na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
6. Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana, a w Formularzu oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych kartek składa się oferta wraz z załącznikami.
7. Ofertę należy złożyć wg następującej kolejności:
• Wypełniony formularz oferty wg. wzoru załącznika nr 4 do SIWZ.
• Oświadczenie wg. wzoru załącznika nr 2 i 3 do SIWZ.
• Pozostałe dokumenty wymienione w SIWZ, w tym np. karty katalogowe lub inne, ku temu dostępne dokumenty (np. wydruki ze Stron Internetowych potwierdzone przez Wykonawcę, umożliwiające identyfikacje i ocenę złożonej oferty zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ).
8. Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte).
9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
10. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego.
11. Formularz oferty oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
12. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego:
Gmina Tarnowiec
Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec
nie później niż do dnia: 01.03.2018 r. do godz. 15:00. zawierającej oznaczenie Wykonawcy (nazwę/firmę i adres Wykonawcy) i opisanej w następujący sposób:

„Oferta na dostawę wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów”,
Numer postępowania: GT/2018/1/G/P
„Nie otwierać przed dniem 01.03.2018 r. godz. 15.00”

13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Nie przewiduje się zwrotów kosztów udziału w postępowaniu.
14. W przypadku braku danych, o których mowa w pkt 12, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
16. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcelina Lawera

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

13-44-369-24

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych dla Zamawiającego w ramach projektu „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów”, numer umowy RPPK.09.02.00-18-0015/16-01 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. dostarczenia, załadunek, rozładunek przedmiotu umowy oraz montaż i instalację dostarczonego sprzętu. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń, zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna, i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Wszystkie wymienione pomoce dydaktyczne muszą spełniać następujące warunki:
1) Są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
2) Posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim,
3) Posiadać okres gwarancji udzielany przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: jasielski Miejscowość: Tarnowiec, Łubno Szlacheckie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych dla Zamawiającego w ramach projektu „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów”, numer umowy RPPK.09.02.00-18-0015/16-01 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. dostarczenia, załadunek, rozładunek przedmiotu umowy oraz montaż i instalację dostarczonego sprzętu. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń, zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna, i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Wszystkie wymienione pomoce dydaktyczne muszą spełniać następujące warunki:
1) Są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
2) Posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim,
3) Posiadać okres gwarancji udzielany przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

Przedmiot zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia Stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający na wstępie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia wskazuje, że składając ofertę Wykonawca musi uwzględnić następujące wytyczne w sprawie minimalnej gwarancji na przedmiot zamówienia.
Adresy szkół w Gminie i poszczególne ilości Zamawiający wskazał w dokumentacji. Dostawy podzielone w zakresie ilości wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca składający ofertę winien zaakceptować wzór umowy w całości.
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralny załącznik do Umowy.
5. Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wymaganych przez Zamawiającego w dokumentacji zapytania. Zamawiający informuje, iż w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów (o ile można im przypisać takie właściwości), określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: przeznaczenie materiałów i urządzeń, itp.) jakim powinny odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta (o ile można im przypisać takie właściwości), mają jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Oczekiwania Zamawiającego wynikają z konieczności zakupu produktów o możliwie najwyższej gwarancji, możliwie najwyższej żywotności, możliwie najwyższej funkcjonalności, a także najwyższej przydatności do zastosowania nowatorskich rozwiązań w procesie dydaktycznym. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy, o ile można im przypisać takie właściwości), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o nie gorszych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających te rozwiązania.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac towarzyszących niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, rozumianych jako dostarczenie, wniesienie, montaż, instalacja, rozruch, przekazanie do eksploatacji.
7. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
8. Więcej o RPO na stronie http:// http://www.rpo.podkarpackie.pl/
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Istotne warunki zamówienia:
Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów oraz sprzętu przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie: maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania zamówienia, w szczególności, którzy nie są w stanie upadłości bądź likwidacji oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia.
Warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający odstępuje od określenia spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu, nie precyzując wymagań w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający odstępuje od określenia spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu, nie precyzując wymagań w tym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający odstępuje od określenia spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu, nie precyzując wymagań w tym zakresie.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ stanowiącym ofertę, zawierający niezbędne dane.
2. Oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Wraz z ofertą należy złożyć:
3.1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisuje upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) określające jego zakres. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza lub upoważnione osoby.
3.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza lub upoważnione osoby.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru oferty to:
1. Cena - 80%
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium Cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (CMIN : C0) x 80
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie,
CMIN - najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 - cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Termin dostawy – 20%
Punkty przyznawane za kryterium Termin dostawy będą liczone wg następującego formuły:
- 30 dni od dnia podpisania umowy – 0 punktów,
- 20 dni od dnia podpisania umowy – 10 punkty,
- 10 dni od dnia podpisania umowy – 20 punkty,
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium Termin dostawy wynosi 20. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W ramach kryteriów 1,2 łącznie można uzyskać 100 punktów.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Wykluczenia

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp:
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę:
1) Art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2016.1574 t. j. z dnia 2016.09.29 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.2016.2171 t. j. z dnia 2016.12.28, z późn. zmianami).
2) Art. 24 ust. 5 pkt. 8 PZP- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania, o którym mowa powyżej. Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA ZARSZYN

Adres

Bieszczadzka 74

38-530 Zarszyn

podkarpackie , sanocki

Numer telefonu

134671001

Fax

134671001

NIP

6871586590

Tytuł projektu

Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów

Numer projektu

RPPK.09.02.00-18-0015/16-01

Inne źródła finansowania

Uwaga:
Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Partner projektu „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów”:

Gmina Tarnowiec
Tarnowiec 211
38-204 Tarnowiec,
tel: 13-44-369-24
e-mail: mlawera@ugtarnowiec.pl
NIP 685-16-02-771
REGON 370440399

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Kwota ofert przekroczyła kwotę, którą dysponuje zamawiający na realizację zamówienia.
Liczba wyświetleń: 567