Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe - szkolenia zawodowe - woj. łódzkie

Data publikacji: 20.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2018

Numer ogłoszenia

1090522

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: Fundacja RAZEM 90-606 Łódź ul. 6 Sierpnia 5/2
Dopuszczalna forma składania ofert:
• przesyłka pocztowa/kurierska (w formie pisemnej) skierowana na adres podany wyżej, ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści z dopiskiem „Zapytanie ofertowe „Fachowcy”
• osobiście.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

razem@fundacjarazem.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Słaby

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

694711467

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi szkoleniowej dla 37 osób - Uczestników projektu „Fachowcy” w formie zindywidualizowanych szkoleń zawodowych w miejscu pracy.

Program dla każdego szkolenia będzie indywidualnie opracowany w odniesieniu do profilu kompetencyjnego w ramach wymaganego zawodu w oparciu o standardy kompetencji zawodowych (ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl/) bądź równoważne. Zakres programowy szkoleń będzie dostosowany do sposobu realizacji projektu: min. 300 godzin w ciągu 2 miesięcy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (w formie zindywidualizowanych szkoleń zawodowych w miejscu pracy) w ramach projektu: „Fachowcy” nr POWR.01.02.02-10-0132/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.2.2 "Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych".

Przedmiot zamówienia

Tematyka szkoleń:
pracownik biurowy 10 os.
pracownik obsługi klienta 3os.
asystent ds. kadrowo-finansowych 1os.
pomoc kuchenna 2os.
asystent trenera boksu 4os.
asystent ds. marketingu internetowego 1os.
handlowiec 8os.
asystent architekta 1os.
kelnerka 1os.
recepcjonistka 1os.
fryzjer 2os.
projektant stron www 2os.
specjalista ds. pozyskiwania funduszy 1os.

Zakres usługi obejmuje:
• opracowanie profilu kompetencyjnego do każdego zawodu
• przeprowadzenie szkolenia praktycznego w miejscu pracy w formie przygotowania zawodowego zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego profilem kompetencyjnym
• zapewnienie zaplecza organizacyjnego do przeprowadzenia szkoleń (pomieszczenia, wyposażone stanowisko pracy, narzędzia i materiały wykorzystywane w trakcie szkolenia praktycznego)
• w przypadku udziału osób z niepełnosprawnościami pomieszczenia, w których odbywać się będą szkolenia oraz stanowisko pracy uczestnika będzie dostosowane do potrzeb związanych z niepełnosprawnością
• zapewnienie stałej opieki nad uczestnikiem podczas trwania szkolenia przez doświadczonego opiekuna/trenera
• przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabycie kompetencji w obszarze zawodowym,
• zapewnienie materiałów szkoleniowych,
Szkolenia mają na celu nabywanie kompetencji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.
Szkolenia kończą̨ się̨ egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego uzyskane kompetencje.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent musi być uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawcę musi posiadać aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent posiadaj doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce zbieżnej z zapytaniem ofertowym lub dysponują osobami, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/działalności o tematyce zbieżnej z zapytaniem ofertowym

Dodatkowe warunki

Wykonawca jest zobowiązany do wpłacenia wadium - w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w przypadku składania oferty - w pieniądzu, w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem wymaganego terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert w przypadku łącznego zaistnienia następujących przesłanek – 1) wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert oraz 2) złożenia wniosku o zwrot wadium. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK SA: 81 1090 2705 0000 0001 0354 1431. Wadium w formie pieniężnej musi być opisane w sposób umożliwiający jego identyfikację poprzez wpis w tytule przelewu: WADIUM - FACHOWCY.

Warunki zmiany umowy

Zmiana umowy może np. nastąpić w przypadku :
a) wystąpienia siły wyższej, zdarzeń losowych,
b) zmiany w obowiązujących przepisach,
c) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
d) zmian mających na celu poprawienie jakości przedmiotu zamówienia
e) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie, w sposób wymagany w umowie, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
f) Zmiany umowy mogą dotyczyć:
• zmian w harmonogramie zajęć,
• terminu wykonania,
• terminu zapłaty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Formularz ofertowy
b) Wydruk aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)
c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się̨ następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a) W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

cena oferty najniższej x 60
Liczba punktów oferty = -------------------------------------
cena oferty ocenianej

b) W kryterium „Gotowość” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo wezwania do zrealizowania zajęć (danej sesji zajęć), a dniem rozpoczęcia tych zajeć (przykładowo, jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres 14 dni, to Zamawiający będzie uprawniony każdorazowo wyznaczyć termin zajęć (danej sesji zajęć) najwcześniej na dzień wypadający 14 dni po przekazaniu Wykonawcy wezwania; w przypadku niezrealizowania zajeć w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny brutto zamówienia), a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

najkrótszy okres x 30
Liczba punktów oferty = -------------------------------------
okres w ofercie ocenianej

c) Kryterium „Aspekty społeczne”
Jeśli wykonawca posłuży się przy realizacji zamówienia osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) zobligowany jest dołączyć do oferty kserokopie orzeczeń o stopniu i rodzaju niepełnosprawności tej osoby.
Sposób przyznawania punktacji:
- realizacja zamówienia bez wykorzystania osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) - 0 pkt
- w razie posłużenia się przy realizacji zamówienia osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) – 10 pkt

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą̨ wziąć udział Wykonawcy, którzy są̨ powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się̨ wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RAZEM

Adres

6 Sierpnia 5/2

90-606 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

694711467

Fax

422987035

NIP

7251890779

Tytuł projektu

Fachowcy

Numer projektu

POWR.01.02.02-10-0132/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NCG New Consulting Group Tomasz Nowicki, Poręba ul. Aksamitna 56
28.02.2018
96200 zł
Liczba wyświetleń: 633