Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa drukarek 3D.

Data publikacji: 20.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-02-2018

Numer ogłoszenia

1090448

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
a. w formie elektronicznej (skany dokumentów podpisanych przez osobę uprawnioną do reprezentacji) wysyłając na adres e-mail: joanna.lewandowska@3shape.com W treści maila dopisek: "odpowiedź na zapytanie ofertowe nr POIR 2.1.01/2018 lub
b. w formie papierowej w siedzibie firmy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "odpowiedź na zapytanie ofertowe nr POIR 2.1.01/2018, lub
3Shape Poland Sp. z o.o., 70-033 Szczecin, ul. Zapadła 8d
c. pocztą lub przez kuriera wysyłając na adres:
3Shape Poland Sp. z o.o., 70-033 Szczecin, ul. Zapadła 8d
z dopiskiem: "odpowiedź na zapytanie ofertowe nr POIR 2.1.01/2018

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

joanna.lewandowska@3shape.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Lewandowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. 509 806 122

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę dla Zamawiającego 1 szt. drukarki 3D w technologii SLA oraz 2 szt. drukarek w technologii FDM. Zasady udziału w niniejszym postępowaniu zamieszczone są w niniejszym ogłoszeniu wraz z załącznikami.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego drukarek 3D w dwóch technologiach FDM i SLA.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę dla Zamawiającego 1 szt. drukarki 3D w technologii SLA oraz 2 szt. drukarek w technologii FDM.
Drukarki 3D powinny spełniać poniższe warunki:
1. Drukarka w technologii SLA o parametrach:
- minimalna grubość warstwy wydruku: poniżej 35 mikronów
- średnica plamki laser: poniżej 160 mikronów
- zestaw akcesoriów do wstępnej obróbki wydrukowanego modelu: minimum: obcinaczki, pęseta, skrobaczka, ściereczki z mikrofibry
- możliwość wydruków o wymiarach: minimum 130x130x160mm
- współpraca z żywicą w kartridżach
- ilość: 1 szt.
2. Drukarka w technologii FDM o parametrach:
- minimum jedna głowica drukująca
- maksymalny obszar wydruku: minimum 180x200x200mm
- dokładność pracy dla osi „Z”: poniżej 4 mikronów
- podgrzewana platforma drukowania
- obsługiwane materiały: przynajmniej Nylon, PLA, ABS, CPE, PVA
- monitorowanie pracy za pośrednictwem kamery on-line
- ilość: 2 szt.

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia powinna nastąpić w terminie 4 tygodni kalendarzowych od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie oceny punktowej. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i wagi procentowe/punktację:
1. Kryterium: Drukarka SLA – grubość warstwy
Punktacja: 15 pkt
Waga: 15%
Sposób oceny: Maksymalna ilość punktów, tj. 15pkt. za możliwość drukowania warstwy o grubości 25 mikronów i mniej, połowa punktów, tj. 7,5 pkt. w przypadku możliwości wydruku warstwy o grubości w przedziale od > 25 mikronów do < 35 mikronów.
2. Kryterium: Drukarka SLA – średnica plamki lasera
Punktacja: 15
Waga: 15%
Sposób oceny: Maksymalna ilość punktów, tj. 15 pkt. za średnicę plamki lasera wynoszącej 140mikronów i mniej. Połowa punktów, tj. 7,5 pkt. w przypadku średnicy plamki lasera wynoszącej w przedziale od > 140 mikronów do < 160 mikronów.
3. Kryterium: Drukarka SLA – obszar wydruku
Punktacja: 15 pkt.
Waga: 15%
Sposób oceny: Maksymalna ilość punktów, tj. 15 pkt. za obszar wydruku 140x140x170mm i więcej. Połowa punktów, tj. 7,5 pkt. w przypadku gdy obszar wydruku wynosi w przedziale od >130x130x160mm do <140x140x170mm
4. Kryterium: Drukarka FDM – ilość głowic drukujących
Punktacja: 15 pkt.
Waga: 15%
Sposób oceny: Maksymalna ilość punktów, tj.15 pkt. za dwie i więcej głowic drukujących. Połowa punktów, tj. 7,5 pkt. w przypadku wyposażenia w jedną głowicę drukującą.
5. Kryterium: Drukarka FDM – dokładność pracy w osi „Z”
Punktacja: 15 pkt.
Waga: 15%
Sposób oceny: Maksymalna ilość punktów, tj. 15 pkt. za dokładność pracy w wymiarze 2,5 mikronów i mniej. Połowa punktów, tj. 7,5 pkt. w przypadku, gdy dokładność pracy dla osi „Z” drukarki wynosi w przedziale od >2,5 mikronów do < 4 mikronów
6. Kryterium: Drukarka FDM – obszar wydruku
Punktacja: 15 pkt.
Waga: 15%
Sposób oceny: Maksymalna ilość punktów, tj. 15 pkt. za obszar wydruku 190x210x300mm i więcej. Połowa punktów, tj. 7,5 pkt. w przypadku, gdy obszar wydruku wynosi w przedziale od >180x200x200mm do < 190x210x300mm.
7. Kryterium: Cena
Punktacja: 10 pkt.
Waga: 10%
Sposób oceny: Liczna punktów będzie wyliczona według następującego wzoru:
Przyznana liczna punktów = (Cmin/Cx)x10.
Gdzie:
Cmin – najniższa zaoferowana cena netto wśród wszystkich złożonych;
Cx – cena zaproponowana przez oferenta.
Cena powinna zostać wyrażona w cenie netto w PLN i obejmować całość zamówienia.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 100 pkt.

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z powyższymi zasadami, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

W przypadku rozstrzygania pomiędzy kilkoma ofertami, które w ocenie zdobędą taką samą ilość punktów, Zamawiający uwzględni przy wyborze oferty również ich oddziaływanie na środowisko i klimat. W tym celu zostanie ocenione dodatkowe kryterium rozstrzygające „Energooszczędność”. Zamawiający w takim przypadku wystąpi do oferentów, których oferty uzyskały identyczną punktację o udostępnienie dodatkowych informacji, w określonym przez Zamawiającego terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia, w zakresie:
Zużycie energii przez urządzenia będące przedmiotem oferty: _____ (kWh)
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi przez porównanie przedstawionych informacji od oferentów i wybór oferty, której parametry zużycia energii będą mniejsze.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3SHAPE POLAND SP. Z O.O.

Adres

Zapadła 8d

70-033 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

NIP

8513085230

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum B+R 3Shape

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0199/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

3dl.tech Sp. z o.o.
al. Różyckiego 1C
51-608 Wrocław
Data wpłynięcia oferty: 23.02.2018 r.
Oferta spełniała kryteria określone w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza.
Wartość oferty: 47 161,00 PLN netto
Liczba wyświetleń: 641