Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 4/2018 Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie opracowania koncepcji badawczej i realizacji badania naukowego dotyczącego rodzinnych form pieczy zastępczej w województwie łódzkim.

Data publikacji: 20.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2018

Numer ogłoszenia

1090255

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego 91-302 Łódź, ul. Snycerska 8,
piętro I, pok. nr 17 Sekretariat lub przesłać e-mailem na adres obserwatorium@rcpslodz.pl do dnia 28 lutego 2018 roku.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

obserwatorium@rcpslodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Brzezińska-Krakowiak, Michał Przybylski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(42) 203-48-34, (42) 203-48-41

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Na realizację zadań Eksperta składać będzie się w szczególności:
Zadanie I: Analiza desk research, aktualnej literatury przedmiotu oraz danych zastanych o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczących rodzinnych form pieczy zastępczej
Zadanie I obejmuje działania, których celem jest wypracowanie teoretyczno-metodycznych podstaw badania.
Zadanie II Współpraca w zakresie przygotowania koncepcji badawczej oraz SOPZ do badania naukowego
Zadanie II obejmuje czynny udział Eksperta w pracach zespołu ROIS w Łodzi w opracowaniu koncepcji badawczej oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia adekwatnie do stanu dotychczasowej wiedzy naukowej oraz aktualnych wyników badań z zakresu problematyki rodzinnych form pieczy zastępczej.
Zadanie III Współpraca w zakresie przygotowania projektów narzędzi badawczych
Zadanie III obejmuje czynny udział Eksperta jako konsultanta w pracach zespołu ROIS nad projektami narzędzi badawczych do badań ilościowych i/lub jakościowych – odpowiednio do zoperacjonalizowanego w Zadaniu II procesu badawczego oraz zapisów wypracowanego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie badania dotyczącego rodzinnych form pieczy zastępczej na terenie województwa łódzkiego.
Zadanie IV Konsultacje w trakcie realizacji badania naukowego
Zadanie IV obejmuje: konsultacje narzędzi badawczych i analitycznych służących konstruowaniu wniosków i rekomendacji, dokonanie przez Eksperta korekty merytorycznej raportu końcowego z badania dotyczącego tematyki rodzinnych form pieczy zastępczej w województwie łódzkim oraz napisanie wprowadzenia do problematyki badania do raportu końcowego z badań.
Usługa powinna zostać zrealizowana zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Działania, których celem jest wypracowanie teoretyczno-metodycznych podstaw badania, przygotowanie raportu z analizy desk research wraz ze spisem źródeł, udział Eksperta w pracach zespołu ROIS w Łodzi w opracowaniu koncepcji badawczej oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia adekwatnie do stanu dotychczasowej wiedzy naukowej oraz aktualnych wyników badań, konsultacja w pracach zespołu ROIS w trakcie ustalania form i metod pozyskiwania danych oraz konstruowania projektów narzędzi badawczych do badań ilościowych i/lub jakościowych oraz konsultacje narzędzi badawczych i analitycznych służących konstruowaniu wniosków i rekomendacji, napisanie tekstu zawierającego wprowadzenie do problematyki badania oraz dokonanie przez Eksperta korekty merytorycznej raportu końcowego z badania naukowego dotyczącego tematyki rodzinnych form pieczy zastępczej w województwie łódzkim.

Przedmiot zamówienia

Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie opracowania koncepcji badawczej i realizacji badania naukowego dotyczącego rodzinnych form pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Na realizację zadań Eksperta składać się będzie w szczególności:
Zadanie I: Analiza desk research, aktualnej literatury przedmiotu oraz danych zastanych o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczących rodzinnych form pieczy zastępczej
Zadanie II Współpraca w zakresie przygotowania koncepcji badawczej oraz SOPZ do badania naukowego
Zadanie III Współpraca w zakresie przygotowania projektów narzędzi badawczych
Zadanie IV Konsultacje w trakcie realizacji badania naukowego
Usługa powinna zostać zrealizowana zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

73210000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań

Harmonogram realizacji zamówienia

A) W ramach wszystkich wymienionych zadań Ekspert zobowiązany będzie do czynnego, bezpośredniego lub pośredniego udziału w rozmowach konsultacyjnych (w formie kontaktów osobistych, telefonicznych lub za pośrednictwem komunikatorów) organizowanych przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi.
A.1. Rozmowy konsultacyjne odbywać się będą w dni robocze w godzinach między 8.00 a 16.00.
A.2. Długość jednej rozmowy konsultacyjnej wynosić będzie co najmniej 60 minut.
A.3. Cykl rozmów konsultacyjnych zakończy się nie później niż 30 listopada 2018 roku.

B) W ramach wymienionych zadań Ekspert zobowiązany będzie do przesłania w formie elektronicznej na adres e-mail ROIS (obserwatorium@rcpslodz.pl) lub w formie papierowej na adres RCPS w Łodzi (Snycerska 8, Łódź):
B.1. Raportu z analizy desk research wraz ze spisem źródeł,
B.2. projektów narzędzi,
B.3. oceny narzędzi oraz poszczególnych wersji raportów z badania w postaci uwag do tekstu wraz z wnioskami i rekomendacjami,
B.4. tekstu zawierającego wprowadzenie do problematyki badania.

C) Prace nad zadaniem I, II i III zakończą nie później niż 35 dni od dnia podpisaniu umowy.

D) Termin na realizację prac w ramach zadania IV zostanie ustalony po wyłonieniu wykonawcy na realizację badania dotyczącego rodzinnych form pieczy zastępczej w województwie łódzkim, przy czym nie będzie on późniejszy niż 30 listopada 2018 roku. Szczegółowy harmonogram prac, w tym terminy przekazania poszczególnych wersji raportu końcowego zostaną ustalone po przeprowadzeniu przez ROIS odrębnej procedury na realizację badania dotyczącego rodzinnych form pieczy zastępczej w województwie łódzkim.

E) W ramach wszystkich zadań składających się na przedmiot zamówienia (I, II, III oraz IV) Ekspert zobowiązany będzie do bieżących konsultacji prowadzonych drogą elektroniczną (e-mail) i/lub telefoniczną oraz do opracowywania pisemnych uwag, wniosków i rekomendacji zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

F) Na realizację prac w ramach przedmiotu zamówienia Ekspert zobowiązany będzie przeznaczyć łącznie 140 godzin pracy obejmującej czynny bezpośredni lub pośredni udział w spotkaniach z Zamawiającym, bieżące konsultacje prowadzone drogą elektroniczną (e-mail) i/lub telefoniczną oraz opracowywanie pisemnych uwag, wniosków i rekomendacji zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, przy czym na realizację prac w ramach:
a) zadania I - około 40 godzin,
b) zadania II – około 30 godzin,
c) zadania III – około 30 godzin,
d) zadania IV – około 40 godzin.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą, która spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

a) Posiadanie stopnia naukowego (co najmniej w stopniu doktora) w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych;
• Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

b) Posiadanie dorobku naukowego w postaci publikacji naukowych z zakresu problematyki rodzinnej pieczy zastępczej.
• Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż osoba, która będzie realizowała Zamówienie była autorem lub współautorem co najmniej 3 (trzech) publikacji naukowych dotyczących rodzinnych form pieczy zastępczej, które zostały opublikowane nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 roku.
• Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej na podstawie wykazu stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego.
3. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadanego wykształcenia, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
2) Wykaz potwierdzający fakt bycia autorem lub współautorem co najmniej 3 (trzech) publikacji naukowych z dotyczących rodzinnych form pieczy zastępczej, które zostały opublikowane nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 roku. (Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego).
Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert oraz ustalił ich znaczenie.
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: „Cena oferty brutto”, „Termin rozpoczęcia prac” oraz „Liczba publikacji naukowych osoby realizującej zamówienie dotyczących rodzinnych form pieczy zastępczej”. Oferty będą oceniane wg ww. kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:


Lp. Kryterium Znaczenie kryterium w %
1. Cena oferty brutto 40
2. Termin rozpoczęcia prac 30
3. Liczba publikacji naukowych osoby realizującej zamówienie dotyczących rodzinnych form pieczy zastępczej 30

Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = COB + TRP + LPB+LPN
Gdzie:
LP = Łączna liczba punktów przyznanych ofercie;
COB = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Cena oferty brutto”;
TRP = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Termin rozpoczęcia prac”;
LPN = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Liczba publikacji naukowych osoby realizującej zamówienie dotyczących rodzinnych form pieczy zastępczej”
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, iż 1% = 1 punkt. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert.


1. Cena oferty brutto
Punktacja w ramach kryterium Cena oferty brutto przyznana zostanie według poniższej zasady:
Najwyższą liczbę punktów – 40 – otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według następującego wzoru:

Cena brutto oferty najniższej
Liczba punktów = ---------------------------------------------- x 40 pkt.
Cena brutto oferty ocenianej

2. Termin rozpoczęcia prac
Zamawiający dokonując oceny ofert w oparciu o przedmiotowe kryterium będzie brał pod uwagę zadeklarowany termin rozpoczęcia prac, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego) – od 0 do 30 pkt. oceniany w następujący sposób:
- Rozpoczęcie prac do 8 marca 2018 r. (włącznie) – 30 pkt.
- Rozpoczęcie prac pomiędzy 9 marca 2018 a 15 marca 2018 r. (włącznie) – 15 pkt.
- Rozpoczęcie prac od 16 marca 2018 r. lub później – 0 pkt.
Zamawiający dokonując oceny w tym kryterium będzie brał pod uwagę informację Wykonawcy dotyczącą terminu zamieszczoną w pkt. 15 Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

3. Liczba publikacji naukowych osoby realizującej zamówienie dotyczących rodzinnych form pieczy zastępczej
Ocena ofert w tym kryterium odbywać się będzie w skali punktowej od 0 pkt. do 30 pkt. na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego w części dotyczącej uwzględnienia wśród podanych publikacji pozycji dotyczących rodzinnych form pieczy zastępczej. Wykonawca ma możliwość wskazania w Załączniku nr 4 innych publikacji naukowych niż wymagane ze względu na spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przedmiotowym kryterium oferta będzie oceniana w następujący sposób:
- trzy ze wskazanych publikacji naukowych dotyczą rodzinnych form pieczy zastępczej
– 0 pkt.
- cztery ze wskazanych publikacji naukowych dotyczą rodzinnych form pieczy zastępczej – 10 pkt.
- pięć ze wskazanych publikacji naukowych dotyczy rodzinnych form pieczy zastępczej
– 20 pkt.
- sześć i więcej ze wskazanych publikacji naukowych dotyczy rodzinnych form pieczy zastępczej – 30 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Adres

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

0426633092

Fax

0426633094

NIP

7251739344

Tytuł projektu

Działanie XII.2 - System realizacji

Numer projektu

RPLD.12.02.00-10-0006/15-04

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Jan Basiaga, ul. Łowiecka 3C, 43-200 Pszczyna” , kwota 33 149,55 zł brutto; data: 26.02.2018 godz.: 11:26
Liczba wyświetleń: 418