Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup odczynników do projektu

Data publikacji: 20.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2018

Numer ogłoszenia

1090242

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zakład Chemiczny"Silikony Polskie"
ul.Chemików 1
37-310 Nowa Sarzyna
Składanie ofert drogą eimailową na adres:
zaopatrzenie@silikony.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zaopatrzenie@silikony.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Miazga

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

724754027

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Odczynniki chemiczne:
-toluen czda
-aceton czda
-tetrachloroetylen czda
-aceton do GC (chromatografu gazowego)
-potasu wodorotlenek r-r mianowany 0,01 mol/dm3 w etanolu
-potasu wodorotlenek r-r mianowany 0,5 mol /dm3 w etanolu
-sodu wodorotlenek r-r mianowany wodny
-potasu wodorotlenek r-r mianowany 0,1 mol/dm3 w etanolu
-kwas solny r-r mianowany 0,01 mol/dm3 w etanolu
-kwas solny r-r mianowany 0,1 mol/dm3 w etanolu
-kwas solny r-r mianowany 0,1 mol/dm3
-cterochlorek węgla czda

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: leżajski Miejscowość: Nowa Sarzyna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup odczynników do projektu LSR

Przedmiot zamówienia

Odczynniki chemiczne:
-toluen czda w ilości 24 l
-aceton czda w ilości 12 l
-tetrachloroetylen czda w ilości 6 l
-aceton do GC (chromatografu gazowego) ( butelki a 2,50 l) w ilości 10 l
-potasu wodorotlenek r-r mianowany 0,01 mol/dm3 w etanolu w ilości 6 l
-potasu wodorotlenek r-r mianowany 0,5 mol /dm3 w etanolu w ilości 2 l
-sodu wodorotlenek r-r mianowany wodny w ilości 2 l
-potasu wodorotlenek r-r mianowany 0,1 mol/dm3 w etanolu w ilości 2 l
-kwas solny r-r mianowany 0,01 mol/dm3 w etanolu w ilości 2 l
-kwas solny r-r mianowany 0,1 mol/dm3 w etanolu w ilości 2l
-kwas solny r-r mianowany 0,1 mol/dm3 w ilości 6 l
-cterochlorek węgla czda w ilości 1 l

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa jednorazowa

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1.Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą mimo złożenia przez niego najlepszej oferty
spośród wszystkich ofert, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w niniejszym z zapytaniu.
2.Ninejsze postepowanie ofertowe może zostać odwołane, zakonczone bez dokonania wyboru wykonawcy, a także unieważnione
zarówno przed jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
3.Kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Deklarowany termin dostawy - 30 pkt ( 30%)
najkrótszy deklarowany termin z badanych ofert
C=.....................................................................................x 30 pkt
termin dostawy oferty badanej
2.Cena za dostarczony towar - do 70 % ( 70 pkt)
najniższa cena netto z badanych ofert
C=......................................................................................x 70 pkt
cena netto badanej oferty

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Chemików 1

37-310 Nowa Sarzyna

podkarpackie , leżajski

Numer telefonu

667802328

NIP

8161528555

Tytuł projektu

Nowa generacja nanokompozytów silikonowych typu LSR o podwyższonej odporności mikrobiologicznej, z zastosowaniem polimerów winylo i wodoro funkcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0624/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KRAKCHEMIA SA
ul.Pilotów 10
31-462 Kraków
Data wpłynięcia oferty 2018.03.15 na wartość 2654,42 PLN
Liczba wyświetleń: 424