Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA: SZKOLEŃ I EGZAMINÓW SPRAWDZAJĄCH KWALIFIKACJE POSIADANE PRZEZ OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI (SEP)

Data publikacji: 19.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-02-2018

Numer ogłoszenia

1090189

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 27 lutego 2018 r. do godziny 16:00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.).
Ofertę należy:
1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (w godz. 8-16) lub
2. wysłać pocztą na adres Zamawiającego:
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.
ul. Celulozowa 19A/6
87-800 Włocławek
3. lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@mcdz.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@mcdz.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Grabowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

kom. 509 072 597

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla uczniów ZSEiT w Olsztynie
w ramach projektu pt. „Spójrz w swoją przyszłość techniku” W skład zamówienia wchodzi:
A. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Grupa 1 – EKSPLOATACJA w zakresie elektroenergetycznym dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób ), każda grupa 24 godziny, łącznie 240 godzin,
B. Przeprowadzenie egzaminów sprawdzających kwalifikacje na stanowisku eksploatacji – GRUPA 1 dla 100 uczniów /uczennic (grupy średnio po 10 osób ), każda grupa 8 godzin, łącznie 80 godzin,
C. Wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenie,
D. Koszty dojazdu trenerów na miejsce realizacji szkoleń,
E. Koszty noclegów dla trenerów zamiejscowych,
F. Koszt uprawnień dla każdego egzaminowanego,
G. Koszt egzaminów sprawdzających kwalifikacje posiadane przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci SEP.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest podniesienie do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic z Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie poprzez organizację szkolenia i przeprowadzenie egzaminów oraz nadanie uprawnień w zakresie SEP.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla uczniów ZSEiT w Olsztynie
w ramach projektu pt. „Spójrz w swoją przyszłość techniku” W skład zamówienia wchodzi:
A. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Grupa 1 – EKSPLOATACJA w zakresie elektroenergetycznym dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób ), każda grupa 24 godziny, łącznie 240 godzin,
B. Przeprowadzenie egzaminów sprawdzających kwalifikacje na stanowisku eksploatacji – GRUPA 1 dla 100 uczniów /uczennic (grupy średnio po 10 osób ), każda grupa 8 godzin, łącznie 80 godzin,
C. Wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenie,
D. Koszty dojazdu trenerów na miejsce realizacji szkoleń,
E. Koszty noclegów dla trenerów zamiejscowych,
F. Koszt uprawnień dla każdego egzaminowanego,
G. Koszt egzaminów sprawdzających kwalifikacje posiadane przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci SEP.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80210000-9 – Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej
80310000-0 – Usługi edukacji młodzieży
80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego
80531200-7 – Usługi szkolenia technicznego
80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego
22000000-0 – Druki i produkty podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas trwania zamówienia i termin realizacji:
Przeprowadzenie szkoleń + egzaminów sprawdzających kwalifikacje na stanowisku eksploatacji – GRUPA 1 dla 100 uczniów (10 grup): w okresie: luty 2018 – marzec 2019 r.
• 5 grup (średnio po 10 uczniów) w roku szkolnym 2017/2018
• 5 grup (średnio po 10 uczniów) w roku szkolnym 2018/2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
 posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych;

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Nie dopuszcza się zlecania zadań podwykonawcom.

Warunki zmiany umowy

Dokonywanie zmian w umowie możliwe jest w sytuacji, gdy wprowadzane zmiany są nieistotne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać komplet dokumentów, na który składa się:
1/ wypełnione przez Wnioskodawcę:
a/ oferta
b/ oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych
c/ wykaz osób
2/aktualny KRS/Wpis do CEIDG (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) lub inny, właściwy dokument rejestrowy
3/Potwierdzenie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert oraz ustalił ich znaczenie:

Kryterium Znaczenie w %
Cena 85 %
Gotowość do realizacji zamówienia 15 %

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.
Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

LP = LC + LD

gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
LC – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Cena
LD – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Gotowość do realizacji zamówienia
Oferty podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, z tym, że:
w kryterium Cena – maksymalnie 85 pkt,
w kryterium Doświadczenie Wykonawcy – maksymalnie 15 pkt
Liczba punktów w każdym z kryteriów przyznana zostanie zgodnie z poniższymi zasadami:
Cena - Punkty w kryterium Cena zostaną obliczone wg następującego wzoru:


gdzie:
LC - oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie za kryterium Cena
Cmin - oznacza Cenę brutto oferty, z oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert
Cb - oznacza Cenę brutto oferty z ocenianej oferty
Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający zaokrąglał będzie wyniki do dwóch miejsc po przecinku (z zastosowaniem reguł matematycznych)

Gotowość do realizacji zamówienia - Punkty w kryterium Gotowość do realizacji zamówienia Wykonawcy zostaną przyznane na podstawie deklaracji Wykonawcy w ofercie.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 15,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg zasady określonej w poniższej tabeli:
L.p. Gotowość do realizacji zamówienia Przyznana ilość punktów
1 Powyżej 20 dni roboczych 0
2 Od 10 do 20 dni roboczych 5
3 Od 5 do 10 dni roboczych 10
4 Poniżej 5 dni roboczych 15

Najwyższą liczbę̨ punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach roboczych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo wezwania do zrealizowania zajęć/egzaminu (danej sesji zajęć/egzaminy), a dniem rozpoczęcia tych zajęć (przykładowo, jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres 15 dni, roboczych to Zamawiający będzie uprawniony każdorazowo wyznaczyć́ termin zajęć (danej sesji zajęć) najwcześniej na dzień́ wypadający 15 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy wezwania.

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Zamawiający zastrzega przy tym możliwość wyboru więcej niż jednego wykonawcy w celu zapewnienia płynności realizacji projektu), uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Wykluczenia

Oferent nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3).

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SP. Z O.O.

Adres

Celulozowa 19A/6

87-800 Włocławek

kujawsko-pomorskie , Włocławek

Numer telefonu

509072597

Fax

544262815

NIP

8883123862

Tytuł projektu

Spójrz w swoją przyszłość techniku

Numer projektu

RPWM.02.04.01-28-0005/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1.Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński, Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn
2. Cena oferty: 35 000,00 PLN
3. Data wpłynięcia oferty: 26.02.2018
Liczba wyświetleń: 519