Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/02/2018 - Instalacja sprężonego powietrza, kompresor śrubowy, kabina śrutownicza

Data publikacji: 20.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2018

Numer ogłoszenia

1090150

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu papierowym do 28.02.2018r. do godziny 12:00 (decyduje data wpływu dokumentu).

Tevor S.A.
ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29
26-111 Skarżysko-Kamienna
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
lub
Email: rpows2.5@tevor.pl

Dodatkowych wyjaśnień w sprawie postępowania udzielać będzie:
Sebastian Uzar tel. +48 698 661 275 e-mail: sebastian.uzar@tevor.pl

FORMAT OFERTY
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w języku polskim. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim chyba, że oferent zażyczy sobie również innym języku.

Oferta musi być parafowana na każdej stronie, zostać sporządzona na czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę.

Oferta musi zawierać wycenę [wartość urządzenia, transport, montaż oraz ubezpieczenie podczas transportu] oraz opis przedmiotu postępowania opisanego i odwoływać się do specyfikacji - OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Wycena powinna być dokonana w cenach netto w złotych polskich. Zamawiający dopuszcza składanie ofert również w innych walutach. Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać, co najmniej 12 miesięczną gwarancję.

W ofercie należy wskazać okres przyznawanej gwarancji na przedmiot zapytania ofertowego.

W ofercie należy wskazać czas reakcji serwisu – czasu przybycia serwisu do miejsca instalacji maszyny liczonego w godzinach od zgłoszenia.

W ofercie należy wskazać warunki płatności/rozliczenia.

W ofercie należy wskazać termin ważności oferty (to co najmniej 60 dni) i dane osoby kontaktowej (telefon, mail). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferent może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przed upływem terminu związania ofertą przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres.

Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w zapytaniu. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie została złożona na załączniku nr 1, lub jest niezgodna z zapytaniem. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
● wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
● zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rpows2.5@tevor.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sebastian Uzar

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. +48 698 661 275 e-mail: sebastian.uzar@tevor.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

KODY CPV:
45231510-3 Instalacja sprężonego powietrza
42123400-1 Kompresor śrubowy
42900000-5 Kabina śrutownicza

SKŁADAJĄC OFERTĘ NA ZADANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

1. Instalacja sprężonego powietrza (KOD CPV- 45231510-3) - transportowanie sprężonego powietrza do przecinarki plazmowej oraz kabiny śrutowniczej.
Minimalne parametry techniczne:
1. Zakres przekroju rur i przewodów powietrznych od ½ cala do 3 cali
2. Ciśnienie minimalne 8 bar
3. Długość nie mniej niż 40 mb

2. Kompresor śrubowy (KOD CPV- 42123400-1) - zasilenie kabiny śrutowniczej poprzez instalację sprężonego powietrza.
Minimalne parametry techniczne:
1. Moc silnika – minimum 33 kW
2. Zbiornik wyrównawczy w zestawie
3. Osuszacz w zestawie
4. Wydajność sprężonego powietrza minimum 400 m3/h, oczyszczonego i suchego, klasa jakości min. 3.4.4. wg ISO 8573-1, tj. m.in. ciśnieniowy punkt rosy +3°C, ciśnienie 8 bar

3. Kabina śrutownicza (KOD CPV- 42900000-5) - zapewnienie odpowiedniej powierzchni blachy przed cięciem plazmowym
Minimalne parametry techniczne:
1. Wysokość robocza – minimum 4300mm
2. Szerokość robocza – minimum 5000mm
3. Długość robocza – minimum 16000mm
4. Brama rolowana (zwijana elektrycznie) – 1 sztuka
5. Drzwi serwisowe - 2 sztuki
6. System odzysku ścierniw
7. Kraty jezdne ciężkiego udźwigu, nośność minimum 60 T/m2
8. Maszyneria odzysku ścierniwa dla dwóch operatorów
9. Oczyszczarka pneumatyczna z systemem płynnej regulacji ciśnienia roboczego - 2 sztuki
10. Wyposażenie ochronne operatora - 2 kpl.
11. Filtr odpylający zintegrowany z systemem sterowania
12. Oświetlenie podstawowe górne LED
13. Oświetlenie dodatkowe boczne
14. Szafa sterownicza z oprogramowaniem

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: skarżyski Miejscowość: Skarżysko – Kamienna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadań dotyczących zakupu: instalacji sprężonego powietrza, kompresora śrubowego, kabiny śrutowniczej, zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”. Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia Dostawcy/Dostawców w trybie udzielenia zamówienia publicznego w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych. W dokumencie znajduje się m. in. specyfikacja przedmiotu zapytania, opis oczekiwanego formatu oferty oraz warunki jej złożenia.

Przedmiot zamówienia

KODY CPV:
45231510-3 Instalacja sprężonego powietrza
42123400-1 Kompresor śrubowy
42900000-5 Kabina śrutownicza

SKŁADAJĄC OFERTĘ NA ZADANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

1. Instalacja sprężonego powietrza (KOD CPV- 45231510-3) - transportowanie sprężonego powietrza do przecinarki plazmowej oraz kabiny śrutowniczej.
Minimalne parametry techniczne:
1. Zakres przekroju rur i przewodów powietrznych od ½ cala do 3 cali
2. Ciśnienie minimalne 8 bar
3. Długość nie mniej niż 40 mb

2. Kompresor śrubowy (KOD CPV- 42123400-1) - zasilenie kabiny śrutowniczej poprzez instalację sprężonego powietrza.
Minimalne parametry techniczne:
1. Moc silnika – minimum 33 kW
2. Zbiornik wyrównawczy w zestawie
3. Osuszacz w zestawie
4. Wydajność sprężonego powietrza minimum 400 m3/h, oczyszczonego i suchego, klasa jakości min. 3.4.4. wg ISO 8573-1, tj. m.in. ciśnieniowy punkt rosy +3°C, ciśnienie 8 bar

3. Kabina śrutownicza (KOD CPV- 42900000-5) - zapewnienie odpowiedniej powierzchni blachy przed cięciem plazmowym
Minimalne parametry techniczne:
1. Wysokość robocza – minimum 4300mm
2. Szerokość robocza – minimum 5000mm
3. Długość robocza – minimum 16000mm
4. Brama rolowana (zwijana elektrycznie) – 1 sztuka
5. Drzwi serwisowe - 2 sztuki
6. System odzysku ścierniw
7. Kraty jezdne ciężkiego udźwigu, nośność minimum 60 T/m2
8. Maszyneria odzysku ścierniwa dla dwóch operatorów
9. Oczyszczarka pneumatyczna z systemem płynnej regulacji ciśnienia roboczego - 2 sztuki
10. Wyposażenie ochronne operatora - 2 kpl.
11. Filtr odpylający zintegrowany z systemem sterowania
12. Oświetlenie podstawowe górne LED
13. Oświetlenie dodatkowe boczne
14. Szafa sterownicza z oprogramowaniem

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45231510-3 Instalacja sprężonego powietrza
42123400-1 Kompresor śrubowy
42900000-5 Kabina śrutownicza

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia: max 15 tygodni od podpisania umowy. Przez dostawę Zamawiający rozumie datę dostarczenia przedmiotu postępowania ofertowego pod wskazany adres, jego uruchomienie oraz przeprowadzenie testów sprawdzających parametry określone w specyfikacji.

Adres dostawy: ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29 26-111 Skarżysko – Kamienna

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Każdy Dostawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Dodatkowe warunki

WARUNKI FORMALNE
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi Tevor S.A. (ZAMAWIAJĄCEGO) i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego.

Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji dostawy. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.

Zamawiający dokona wyboru Dostawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Korespondencja dotycząca postępowania w tym: Pytania od oferentów, odpowiedzi na pytania, poprawki w dokumentach będzie dokonywana w formie pisemnej (mailowo lub na piśmie). W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający upubliczni je w Bazie konkurencyjności oraz przekaże informację o zmianach potencjalnym Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Jeżeli zajdzie tak konieczność z uwagi na wprowadzane zmiany, zostanie przedłużony termin do składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają wymagań udziału w postępowaniu określonego w punkcie 6 i 10 (ZAPYTANIA OFERTOWEGO).

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, danych i informacji oraz do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty.

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co, do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć (znacząco przekroczona założona przez Zamawiającego kwota na realizację zlecenia, pojawienie się błędów lub nieścisłości w specyfikacji, co skutkować będzie niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wyniki postępowania) - wymienione w nawiasie przykłady stanowią katalog zamkniętych zdarzeń powodujących zamknięcie postępowania na każdym jego etapie. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania przetargowego.

W przypadku żądania przez Dostawcę zaliczek/przedpłat na poczet zamówienia, Zamawiający będzie wymagał ustanowienia bankowej gwarancji (lub innej formy zabezpieczenia) na równowartość kwoty zaliczek/przedpłat. Maksymalna wysokość zaliczki 10% wartości przedmiotu postępowania.

Dodatkowo proszę o wskazanie w ofercie szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych:
• kosztów przeglądów
• kosztów części zamiennych

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zaoferowany przedmiot postępowania oraz wszystkie jego części składowe muszą być fabrycznie nowe.

Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty ocenie podlegać będzie oferta, która wpłynęła jako pierwsza. Nie dotyczy sytuacji zmiany oferty.

Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

Każdy z Oferentów, który złożył ofertę otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu lub odstąpieniu od postępowania w formie mailowej. Zamawiający upubliczni wyniki postępowania w Bazie konkurencyjności.

Jeżeli z wyłącznej winy Dostawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy zadeklarowanego w ofercie (zwłoki) o ponad 1 tydzień, Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 0,5% ceny przedmiotu postępowania, za każdy pełny tydzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 25% ceny zakupu opóźnionego przedmiotu. Jeżeli z wyłącznej winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy i czas wykonania przekroczy maksymalny termin wykonania umowy, o którym mowa w puncie 5 zapytania, Oferent zapłaci jednorazową karę stanowiącą równowartość 25% ceny przedmiotu postępowania.

Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% ceny.

Dostawca ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu postępowania, spowodowane wadliwym pakowaniem, oznakowaniem oraz transportem, zawinionymi wyłącznie przez Dostawcę, z wyjątkiem sytuacji, kiedy taka utrata lub uszkodzenia będą wynikać z działań lub zaniechań Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
● Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
● Zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.

Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta złożona na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. Cena oferty netto [Co] - 60%
2. Termin gwarancji [Tg] - 5%
3. Termin dostawy [Td] - 25%
4. Czas reakcji serwisu [Cr] - 10%
Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów wg wzoru:
P= (Co * 60%) + (Tg * 5%) + (Td * 25%) + (Cr * 10%)

Gdzie:
● Każde kryterium będzie oceniane w skali od 0 do 100,
● Uzyskane oceny będą zaokrąglane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,
● Przedmioty postępowania opisane w specyfikacji będą oceniane łącznie - Ocenie będzie podlegać całkowita zaproponowana wartość wykonania i dostarczenia ocenianego przedmiotu zamówienia [wartość urządzenia, transport, montaż oraz ubezpieczenie podczas transportu],
● W momencie uzyskania ofert w walucie wartość oferty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty – sporządzenia protokołu.

Ad.1 Dla kryterium "cena oferty netto" oferent, który zaproponuje najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (100 pkt.) a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według zaproponowanej ceny (za każde 1 zł 0,0005 punktu mniej)
Co = 100 + ((Najniższa zaproponowana cena – cena porównywanej oferty) * 0,0005)

Ad.2. Dla kryterium „Termin gwarancji” punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą.
Zaproponowany termin gwarancji =Liczba przyznanych punktów
Do 12 miesięcy od podpisania umowy =20
Do 18 miesięcy od podpisania umowy =40
Do 24 miesięcy od podpisania umowy =80
Powyżej 24 miesięcy od podpisania umowy =100

Ad.3 Dla kryterium „termin dostawy” punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą.
Zaproponowany termin dostawy =Liczba przyznanych punktów
Do 15 tygodni od podpisania umowy =10
Do 14 tygodni od podpisania umowy =20
Do 13 tygodni od podpisania umowy =30
Do 12 tygodni od podpisania umowy =40
Do 11 tygodni od podpisania umowy =50
Do 10 tygodni od podpisania umowy =60
Do 9 tygodni od podpisania umowy =70
Do 8 tygodni od podpisania umowy =80
Do 7 tygodni od podpisania umowy =90
Do 6 tygodnia od podpisania umowy =100

Ad.4 Dla kryterium „Czas reakcji serwisu” punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą. Przez czas reakcji rozumiemy czas liczony w godzinach od zgłoszenia do przybycia serwisu do miejsca instalacji maszyny.
Zaproponowany czas reakcji serwisu =Liczba przyznanych punktów
Powyżej 72 h od momentu zgłoszenia =0
Do 72 h od momentu zgłoszenia =20
Do 60 h od momentu zgłoszenia =40
Do 48 h od momentu zgłoszenia =60
Do 36 h od momentu zgłoszenia =80
Do 24 h od momentu zgłoszenia =100

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, w zamówieniu publicznym udzielanym przez Zamawiającego (który nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP), nie mogą brać udziały podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo, ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożą oferty.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ,;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu jest naruszeniem zasady konkurencyjności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TEVOR SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29

26-111 Skarżysko-Kamienna

świętokrzyskie , skarżyski

Numer telefonu

48412549100

Fax

48412549140

NIP

9512085464

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej.

Numer projektu

RPSW.02.05.00-26-0622/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pragniemy poinformować, iż z udało się rozstrzygnąć postępowanie ofertowe nr 01/02/2018 dotyczące zakupu
• instalacji sprężonego powietrza,
• kompresora śrubowego,
• kabiny śrutowniczej
założonych we wniosku aplikacyjnym.

Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała oferta od: :
DOSTAWCA: BEMAKOR Sp. z o.o.
ADRES: ul. Geodetów 20, 80-298 Gdańsk
DATA OTRZYMANIA OFERTY: 28.02.2018 r. godzina 10:55
KWOTA: 492.800,00 PLN
PRZYZNANE PUNKTY: 289,7544

Spółka ta została wybrana na dostawcę instalacji sprężonego powietrza, kompresora śrubowego, kabiny śrutowniczej zgodnych ze specyfikacją zapytania ofertowego.
Liczba wyświetleń: 511