Strona główna
Logo unii europejskiej

dostarczanie całodziennego wyżywienia w formie cateringu dla dzieci w żłobku

Data publikacji: 19.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-02-2018

Numer ogłoszenia

1090144

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) Ofertę należy dostarczyć do siedziby (ul. Ogrodowa 3, 62-080 Tarnowo Podgórne) osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8-17 lub przesłać pocztą na ww. adres lub do dnia 27.02.2018r do godz. 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia decyduje data wpłynięcia oferty do zamawiającego, a nie data nadania. W dniu 27.02.2018, po zakończeniu przyjmowania ofert, nastąpi wybór wykonawcy usługi na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.
b) Dokumenty związane z postępowaniem ofertowym dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.widzimiesiedladzieci.pl
c) Oferty należy przygotować na formularzu przedstawionym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Można dołączyć własne dodatkowe informacje, wydruki.
d) Oferty należy złożyć w języku polskim
e) Formularz oferty musi być podpisany i ostemplowany pieczęcią imienną osoby/ób upoważnionych. W przypadku braku pieczęci imiennej wymagany jest czytelny podpis
f) W ofercie prosimy o podanie ceny netto i brutto za dzienne wyżywienie dla jednego dziecka, dotyczących realizacji opisanej usługi oraz oświadczenie dotyczące kryterium społecznego.
 Wraz z ofertą prosimy o złożenie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 1 do oferty)
g) Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy.
h) Nie przewiduje się możliwości: zmiany istotny warunków zamówienia, składania ofert wariantowych, składania zamówień uzupełniających.
i) W przypadku składania kopii dokumentów powinny one być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Ciechanowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

731313914

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

"WidziMisie" żłobek i klub malucha Agnieszka Ciechanowska z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), ul. Ogrodowa 3, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług dostarczania wyżywienia całodziennego (śniadania, obiady, podwieczorki) w formie cateringu dla dzieci (35 osób – ilość może ulec zmianie w każdym miesiącu). Zakup usługi realizowany będzie w ramach projektu pt. „Powrót rodziców do pracy - nowe miejsca dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku "Widzimisie"”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Tarnowo Podgórne

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Termin wykonania zamówienia: stała obsługa w okresie 01.03.2018-28.02.2019

Usługa obejmować będzie dostarczanie całodziennego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci w wieku do lat 3 rodziców uczestniczących w projekcie w Żłobku WidziMisie”, w każdy dzień pracy żłobka (poniedziałek-piątek).

miejsce dostawy: Żłobek „WidziMisie”, ul. Kalinowa 5, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Przedmiot zamówienia

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


a) Termin wykonania zamówienia: stała obsługa w okresie 01.03.2018-28.02.2019

b) Usługa obejmować będzie dostarczanie całodziennego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci w wieku do lat 3 rodziców uczestniczących w projekcie w Żłobku WidziMisie” w każdy dzień pracy żłobka (poniedziałek-piątek).

c) Projekt przewiduje obsługę grupy 35 dzieci (ilość w każdym miesiącu zależy od ilości dzieci uczestniczących w projekcie).

d) Usługa rozliczana będzie na podstawie faktury/rachunku w okresach miesięcznych. Płatność – przelew z terminem 14 dni.

e) Forma wyżywienia: codzienny zróżnicowany posiłek w postaci śniadania, obiadu dwudaniowego, podwieczorku (ilość zamawianych porcji zależy od liczby dzieci uczestniczących w projekcie i nie musi być w każdym miesiącu równa 35 porcji dziennie).

f) miejsce dostawy: Żłobek „WidziMisie”, ul. Kalinowa 5, 62-080 Tarnowo Podgórne.

g) Posiłki powinny być dostarczane własnym transportem, w specjalistycznych jednorazowych, foliowanych pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości potraw, porcjowane indywidualnie dla każdego dziecka.

h) Godziny dostawy posiłków - dwa razy dziennie, śniadanie 7:45-8:00, obiad i podwieczorek 11:30-11:45.

i) Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę przy akceptacji przez Zamawiającego

j) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnie z normami bezpieczeństwa. Posiłki powinny spełniać wymogi żywienia dla dzieci w wieku do lat 3 lat. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.

k) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych (w tym np. bezmlecznej, bezglutenowej, bezjajecznej, bezmleczno/glutenowej, zwykłej) w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego

l) Pełna odpowiedzialność za wykonanie usług spoczywa na oferencie

m) Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po wyborze oferty.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja w terminie od 01.03.2018-28.02.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Wiedza i doświadczenie

posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Potencjał techniczny

dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

dysponowanie potencjałem kadrowy odpowiednim do realizacji zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia

Warunki zmiany umowy

Nie przewiduje się możliwości zmiany istotnych warunków zamówienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie o braku powiązań (zgodne z załączonym wzorem)

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na wykonanie usługi na podstawie przyjętego kryterium.
b) Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę kryteria:
a. Cenowe tj. cena za całodzienne wyżywienie dla jednego dziecka (wartość brutto) – maks. 85 pkt.
b. kryterium społeczne tj. zatrudnianie do realizacji zamówienia osoby bezrobotnej, niepełnosprawnej lub osób o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym–15 pkt.
c) Sposób oceny ofert:
a. Punktowo w skali od 0 do 100 pkt
b. Liczba punktów liczona będzie jako suma punktów przyznawanych w poszczególnych kryteriach liczonych w następujący sposób:

punkty w kryterium cenowym = (cena oferty najtańszej)/(cena oferty badanej) x 85

punkty w kryterium społecznym = 15 (pod warunkiem spełnienia kryterium)


d) Szczegółowe zasady przyznawania punktów w ramach kryterium społecznego:
a. Punkty przyznawane są w przypadku zatrudniania przez oferenta do realizacji zamówienia osoby, która miała status osoby bezrobotnej, niepełnosprawnej lub innej, o której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.
b. Punkty za spełnienie tego kryterium będą przyznawane na podstawie deklaracji zawartej w formularzu ofertowym
c. W przypadku zadeklarowania i niespełnienia klauzuli społecznej Zamawiający może odstąpić od zamówienia w trybie natychmiastowym oraz nałożyć karę umowną na Wykonawcę w wysokości iloczynu kwoty najniższego miesięcznego wynagrodzenia, wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne, oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia niespełniania klauzuli społecznej.
d. Zamawiający zobowiązuje oferenta, który zostanie wyłoniony na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, do udokumentowania spełniania kryterium najpóźniej w dniu podpisania zawarcia umowy na realizację zamówienia.
e. Zatrudnienie takiej osoby może być aktualne w dniu składania oferty bądź przeprowadzone w terminie do dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.
f. Zatrudnianie osoby o której mowa w podpunkcie a) musi trwać przez cały okres realizacji zamówienia
g. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę, wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby o której mowa w podpunkcie a) w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy z osoba zwolniona. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób. Na żądanie zamawiającego wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osób.
e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Brak złożenia uzupełnień w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie oferty.
f) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, ważna i nieodrzucona, która po zsumowaniu punktów przyznanych za wszystkie kryteria otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający zwróci się do Wykonawców, którzy przedstawili te oferty z dodatkowym zapytaniem pozwalającym na wyłonienie Wykonawcy (uruchomienie kolejnego etapu procedury).
g) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie intenetowej zamawiającego (na której upubliczniono zapytanie ofertowe).
h) Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku: niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem, przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, złożenie oferty w innej formie niż określona w niniejszej informacji o zamówieniu.

Wykluczenia

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
d) niepodlegające wykluczeniu zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” tj.: nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"WIDZIMISIE" ŻŁOBEK I KLUB MALUCHA AGNIESZKA CIECHANOWSKA

Adres

Ogrodowa 3

62-080 Tarnowo Podgórne

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

506-176-041

NIP

7772474977

Tytuł projektu

Powrót rodziców do pracy - nowe miejsca dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku "Widzimisie"

Numer projektu

RPWP.06.04.01-30-0039/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Stołówka Catering Paulina Gomuła
Ul. Wilków Morskich 23/25, 60-480 Poznań
26.02.2018
Liczba wyświetleń: 810